In het najaar van 2015 is de projectgroep Positieve gezondheid en Collectieve gezondheidsbevordering van start gegaan waaraan medewerkers van zes GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en deelnemen. De projectgroep zoekt antwoord op de vraag: Welke rol en welke taken heeft de GGD wanneer positieve gezondheid het uitgangspunt vormt voor collectieve gezondheidsbevordering?

De brede opvatting van gezondheid, waarbij de mens centraal staat en de regie heeft, past bij de decentralisaties en de herinrichting van het sociaal domein waarbij participatie en zelfredzaamheid uitgangspunten zijn. Deze ontwikkelingen zorgen er tevens voor dat veel professionals zoeken naar een herdefinitie van hun rol en de daarbij behorende taken.

Het resultaat van de projectgroep is gedefinieerd als een goed beschreven procesmatige aanpak voor GGD'en om vanuit het (nieuwe) gezondheidsconcept collectief gezondheid te bevorderen.

Elementen aanpak

De te formuleren procesaanpak omvat in ieder geval de volgende elementen:

  • Dialoog met inwoners over hun behoeften en eigen kracht;
  • Dialoog met lokale aanbieders en andere partners in de buurt over hun aanbod/bijdrage;
  • Interactieve dialoog met inwoners en aanbieders/partners waarin gezamenlijk strategieën ontwikkeld worden die de (positieve) gezondheid van bewoners bevorderen.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Actie- en gebiedsgericht werken;
  • Aandacht voor een eenduidige taal/terminologie;
  • Waar mogelijk en wenselijk gebruik maken van reeds bestaande werkzame elementen en/of interventies.

Een belangrijke voorwaarde voor het structureel kunnen uitvoeren van deze aanpak is dat er draagvlak is bij gemeente, professionele partners, financiers en inwoners, zowel voor het gebruik van het concept positieve gezondheid als voor de rol die de GGD speelt bij de bevordering van positieve gezondheid. Door middel van adequate communicatie en discussie met deze partijen, zowel voorafgaand als parallel lopend aan bovenstaande procesaanpak, willen de GGD’en hun aanpak en rol onderbouwen en legitimeren.

Planning

In principe loopt het project tot eind 2016. In de zomer van 2016 hoopt de projectgroep de grove contouren van de procesaanpak verkend te hebben en een aantal do’s en don’ts te kunnen formuleren. Tevens hoopt zij dan zicht te hebben op hoe het draagvlak in de omgeving zich ontwikkelt.

Contact

Aan de projectgroep Positieve gezondheid en Collectieve gezondheidsbevordering nemen deel: GGD Amsterdam (trekker), GGD Twente, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Kennemerland, GGD Hart voor Brabant, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Volksgezondheid Utrecht. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Francisca Flinterman, GGD Amsterdam, via fflinterman@ggd.amsterdam.nl.