U bent hier

Evaluatievragen Gezond Werk

Inventariseer op welke vragen de evaluatie een antwoord moet geven. Ga na wat collega’s, de directie en samenwerkingspartners willen weten. Formuleer wat de belangrijkste vragen zijn die u zelf beantwoord wilt hebben.

Soorten evaluaties

Er zijn verschillende soorten evaluaties die u voor verschillende doelen kunt toepassen:

 • Procesevaluatie: meet of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
 • Effectevaluatie: meet of de activiteit het gewenste effect heeft.
 • Monitoren: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen.

Evaluatievragen procesevaluatie

Met een procesevaluatie meet u of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld:

 • de kosten; was er voldoende budget beschikbaar? En is het budget op de juiste manier ingezet? Als er te weinig middelen of uren zijn begroot, kan ook succesvol beleid spaak lopen.
 • de materialen; was er voldoende en kwalitatief goed materiaal beschikbaar?
 • het verloop van de activiteiten; gingen de activiteiten volgens plan? Zijn de activiteiten uitgevoerd zoals bedoeld? Soms blijkt dat er een onderdeel van het beleid in de praktijk niet goed werkt. Stel dat hier door een proactieve afdeling of medewerker een oplossing voor is bedacht, dan is deze misschien wel toe te passen op andere afdelingen.
 • de samenwerking met andere partijen, afdelingen of personen; hoe verliep de samenwerking en hoe was de communicatie?
 • de benodigde tijd; zijn de ingeschatte uren voldoende en efficiënt besteed?
 • het aantal mensen dat bereikt is; hoeveel werknemers hebben (eenmalig of vaker) deelgenomen en is de juiste groep bereikt? Als u een sportprogramma opstelt waar alleen actieve fitte medewerkers aan deelnemen, bereikt u waarschijnlijk niet wat u wilt. Probeer in de evaluatie de redenen te achterhalen waarom de doelgroep niet meedoet of snel afhaakt. Dit kan richting geven voor aanpassingen aan het beleid.
 • de ervaringen van deelnemers en samenwerkingspartners; hoe hebben zij de activiteit ervaren?
 • de succes- en faalfactoren; wat ging goed en wat kan beter?
 • de voorwaarden voor een vervolg.

Evaluatievragen effectevaluatie

Met een effectevaluatie kunt u meten of de activiteit het gewenste effect heeft, bijvoorbeeld:

 • Welke effecten zijn bereikt? Denk daarbij ook aan neveneffecten die vooraf wellicht niet verwacht werden, zoals verbeterde werkmotivatie en werknemerstevredenheid.
 • Wegen de kosten op tegen de baten?
 • Welke gezondheidseffecten zijn bereikt? Is er een percentage werknemers dat meer is gaan bewegen of gezonder gaan eten?
 • Zijn er effecten te zien in harde uitkomsten zoals de daling van het ziekteverzuim of verzuimduur?

Tussenuitkomsten

Ook tussentijds evalueren en doorlopend monitoren kan nuttig zijn. Want waarom wachten met de knelpunten oplossen als dat ook al gedurende de uitrol van het beleid kan? Een extra evaluatiemoment kost niet altijd veel tijd: af en toe stilstaan bij de vraag ‘gaat alles nog volgens plan?’ of het actief ophalen van ‘klachten’ kan al heel leerzaam zijn. Bevraag medewerkers niet vaker dan nodig. Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande andere evaluatiemomenten, zoals het verplichte MTO.

Gezondheidseffecten zijn soms pas op lange termijn te meten. Het heeft geen zin om bijvoorbeeld direct na een programma gelijk al resultaten in ziekteverzuim te meten. Maar het is wel mogelijk om tussenuitkomsten te meten. Bijvoorbeeld:

 • de mate waarin collega’s deelnamen in activiteiten;
 • de mate waarin verschillende betrokken partijen samenwerken;
 • de mate van bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl;
 • de mate van tevredenheid van de medewerkers.

Door deze tussenuitkomsten te meten maakt u zichtbaar dat uw initiatief bijdraagt aan het (op termijn) behalen van de einddoelstellingen.

Focus aanbrengen

Breng op basis van de inventarisatie een focus aan in de evaluatie. Waar zal de evaluatie zich op richten? Evalueren van het proces, middelen, bereik en waardering, òf effectiviteit? Kies welke soort evaluatie u gaat uitvoeren en pas daar de vragen op aan.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer