U bent hier

Methoden voor evaluatie Gezond Werk

Er zijn verschillende soorten onderzoek. Een mogelijke indeling is kwantitatief versus kwalitatief. Kwantitatief levert meestal cijfers op en wordt vaak uitgevoerd met behulp van vragenlijsten. Kwalitatief onderzoek wordt vaak gebruikt om te verkennen of juist verdiepen en wordt vaak uitgevoerd met interviews of groepsgesprekken. Kies de meetmethode(n) die het meest geschikt is voor het verkrijgen van de gewenste informatie. Die kan bestaan uit kwalitatieve methoden (onder andere interviews, groepsgesprekken, observatie), kwantitatieve methoden (vaak door middel van vragenlijsten) of een combinatie van beiden.

Kiezen van methoden voor evaluatie

U kunt voor het evalueren de volgende methoden gebruiken, bij voorkeur in combinatie:

 • Enquête/vragenlijst; hiermee kunt u meerdere personen op een systematische manier bevragen over een groot aantal onderwerpen. Enquêtes kunt u mondeling, telefonisch, schriftelijk of via internet afnemen. Het is een goedkope methode en de dataverwerking is eenvoudig. Mogelijk kunt u aansluiten op bestaande enquêtes zoals het medewerkers tevredenheidsonderzoek.
 • (Groeps)interview; u stelt mensen vragen over een aantal thema’s. Op deze manier kunt u opinies, ideeën en motieven onderzoeken. U kunt mensen persoonlijk interviewen of in een groep. Interviews zijn flexibel, breed toepasbaar en leveren veel informatie op, maar zijn tijdrovend en resultaten zijn soms lastig te interpreteren.
 • Observaties zijn geschikt om een snelle indruk van een proces te verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld een activiteit of vergadering bijwonen. Observaties zijn wel tijdrovend en het verwerken van de data is bewerkelijk.
 • Documentenanalyse; in documenten (zoals: verslagen van overleggen, notulen van vergaderingen, uitvoeringsplannen) staat waardevolle informatie voor procesevaluaties.
 • Randomized Controlled Trial is de beste methode voor een effectevaluatie. Hiermee vergelijkt u de situatie voor en na de interventieperiode met de verandering op een of meer plekken of groepen waar de interventie of activiteit niet heeft plaatsgevonden. Deze moeten vergelijkbaar zijn met de plek/groep die de interventie wel hebben ondergaan.
 • Een kosten-batenanalyse of een businesscase brengt in beeld wat de kosten en baten zijn van het gezondheidsbeleid. Het laat bijvoorbeeld zien of de opbrengsten (gezondheidswinst, verzuimreductie, arbeidsproductiviteit) groter zijn dan de kosten.

Gradaties in evalueren

 • Een logboek bijhouden en noteren wat u heeft gedaan en geleerd.
 • Een procesevaluatie uitvoeren die inzicht geeft in de ingezette middelen (input), de uitvoering (proces) en de daadwerkelijke activiteiten (outcome).
 • Een onderzoek doen naar bereik en waardering van uw activiteiten (impact).
 • Evalueren van het effect van projecten, programma’s, interventies en beleid (dit vraagt specifieke expertise, tijd en middelen).
 • Een onderzoek doen naar de kosteneffectiviteit van een project, programma, interventie of beleidsaanpak (dit vraagt specialistische expertise).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer