U bent hier

Wettelijk en beleidskader publieke gezondheid

Actueel

In het regeerakkoord is afgesproken dat er een Nationaal Preventieakkoord komt. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hierover eind 2017 een groot aantal maatschappelijke organisaties, ondernemers en deskundigen gesproken. Het Nationaal Preventieakkoord zal niet alleen gaan over de aanpak van roken en overgewicht, maar ook over het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Dat maakte Blokhuis bekend in een brief aan de Tweede Kamer (6 februari 2018).

Universele en selectieve preventie

Zorg voor de publieke gezondheid is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Publieke gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid van (nog) gezonde burgers te bevorderen en beschermen. Daarbij gaat het voor gemeenten vooral om:

 • collectieve preventie, die gericht is op de gehele bevolking (universele preventie).
 • preventie die gericht is op specifieke (risico)groepen (selectieve preventie).

Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie

De publieke gezondheidszorg vult daarmee de reguliere zorg en preventie aan. Preventie binnen de reguliere zorg is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. Deze reguliere preventie is op het individu gericht en bestaat uit:

 • maatregelen om ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen, gericht op mensen met beginnende gezondheidsklachten (geïndiceerde preventie).
 • maatregelen om verergering of complicaties van een ziekte te voorkomen, of om de zelfredzaamheid te ondersteunen (zorggerelateerde preventie).

Wet Publieke Gezondheid

Vanuit de Wet publieke gezondheid zijn gemeenten primair (bestuurlijk) verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde.
 • Jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar (artikel 5).
 • Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar (artikel 5a).
 • Infectieziektebestrijding (artikel 6).

Uitvoering van de wet publieke gezondheid legt de gemeente over het algemeen neer bij de GGD (artikel 14). Burgermeester en wethouders dragen zorg voor het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Voordat het college een besluit neemt dat belangrijke gevolgen kan hebben voor de publieke gezondheidszorg is zij wettelijk verplicht advies te vragen aan de GGD (artikel 2 lid 2c en artikel 16).

Het Stimuleringsprogramma 'Betrouwbare Publieke Gezondheid' dat in 2015 van start ging is afgerond. Het programma is vormgegeven door VWS en het RIVM (vanuit landelijk perspectief) en de gemeenten en GGD'en (vanuit lokaal perspectief, vertegenwoordigd door VNG en GGD GHOR Nederland).

In de Kamerbrief over de afronding van het programma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inzicht in de inzet en effectiviteit van de publieke gezondheid.
 • Fundament van de GGD: diversiteit werkt.
 • Versterkte relatie met het sociaal domein.
 • Bestuurlijk overleg publieke gezondheid

In 2018 wordt een eerste bestuurlijk overleg publieke gezondheid gehouden. Hierin maken rijk en gemeenten een eerste analyse van de VTV 2018 en geven zij een aanzet voor een gezamenlijke nota gezondheidsbeleid. Lees meer over de afronding van het Stimuleringsprogramma 'Betrouwbare Publieke Gezondheid'. Bekijk ook de Kamerbrief over de resultaten van het Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid

 

Aanleiding voor het stimuleringsprogramma 'Betrouwbare publieke gezondheid' was de kamerbrief over betrouwbare publieke gezondheid (2014). Het programma had drie doelen:

 1. Meer zicht krijgen op de inzet en effectiviteit van de publieke gezondheid.
 2. De vier pijlers van de GGD’en inhoudelijk verder uitbouwen en waar nodig versterken. (De vier pijlers zijn: monitoren, signaleren en adviseren; gezondheidsbescherming waaronder infectieziektebestrijding, medische milieukunde, en technische hygiënezorg vallen; optreden bij crises; en toezicht)
 3. De relatie van de publieke gezondheid in het sociale domein versterken.

Preventie en de zorgverzekeringswet (Zvw)

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Een deel van deze aanspraken die zijn vastgelegd in het Besluit zorgverzekering heeft betrekking op preventie. Zorgverzekeraars zijn dus verplicht om preventieve maatregelen te vergoeden als deze zijn opgenomen in de aanspraken. Hierbij gaat het alleen wel om geindiceerde of zorggerelateerde preventie omdat er bij een individuele verzekerde sprake moet zijn van (verhoogd risico op) gezondheidsschade om een aanspraak te maken op preventieve maatregelen. Denk aan dieetadvisering, stoppen met roken programma’s, advisering over leefstijl bij zwangerschap, diabetes begeleiding, etc.

Lees hier meer over samenwerken met zorgverzekeraars

Preventie en Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De Wlz-uitvoerders zijn verantwoordelijk voor preventie gericht op individuen met gezondheidsproblemen die Wlz-zorg ontvangen.

Preventie in het zorgstelsel

Naast de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn er meerdere wetten waarin preventie een rol speelt, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Deze vijf wetten hebben elk hun eigen regels en bieden verschillende mogelijkheden om te werken aan preventie. Lees meer bij Preventie in het zorgstelsel

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer