Sinds 2019 zit de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen onder voorwaarden in de basisverzekering. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil in navolging hierop, de implementatie van andere vormen van preventie in de zorg  bevorderen. Het gaat om interventies die bijdragen aan de beweging 'van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag'. Samen met partners maakt VWS inzichtelijk welke belemmeringen een brede implementatie in de weg staan en welke oplossingen hiervoor zijn. Het gaat op dit moment om leefstijlinterventies bij diabetes, valpreventie, welzijn op recept en de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen. Daarnaast blijft VWS inzetten op een goede implementatie van de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie voor volwassenen.

Deze vormen van preventie bevinden zich vaak op het snijvlak van curatieve zorg en het sociale domein. Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekering is hiervoor van belang. Voor het organiseren en coördineren van deze samenwerking kunt u gebruik maken van de subsidieregeling preventiecoalities.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vijf interventies en goede voorbeelden om zo inspiratie op te doen om zelf aan de slag te gaan.

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie Gecombineerde Leefstijlinterventie ) vergoed vanuit de basisverzekering. Op dit moment gaat het om SLIMMER, CooL en De BeweegKuur.
Lees meer over de gecombineerde leefstijlinterventie en laat u door voorbeelden inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Op dit moment zit alleen de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen in de basisverzekering.  Voor alle kinderen met overgewicht en obesitas is het ook nodig dat passende ondersteuning en zorg beschikbaar is. Dit is vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord (2018). Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Eén van de activiteiten om passende ondersteuning en zorg beschikbaar te stellen voor deze groep is de implementatie en borging van de werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht bij gemeenten.  Jongeren op Gezond Gewicht ondersteunt en begeleidt gemeenten die aan de slag willen met de werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht. Bepaalde onderdelen van de aanpak voor kinderen met overgewicht zijn door het ZINL geduid als te verzekeren zorg. Dit wordt verder uitgewerkt met als streven dat het per 1 januari 2023 daadwerkelijk kan worden vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. 

Meer informatie over de aanpak van overgewicht bij kinderen:

In dit overzicht vindt u verschillende interventies  die geschikt zijn voor mensen met (hoog risico op) diabetes type 2. Ook de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie ) voor de behandeling van overgewicht bij volwassenen kan geschikt zijn voor mensen met diabetes type 2. Met deze leefstijlinterventie, die onder voorwaarden vergoed wordt door de basisverzekering, werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering.

Vanuit het Nationaal Preventieakkoord is het programma 2diabeat ontwikkeld dat mensen met diabetes type 2 in hun directe leefomgeving stimuleert tot een gezondere leefstijl. Het programma betrekt lokale ondersteuning en zet in op een betere samenwerking tussen het zorg- en sociale domein.

Uit een maatschappelijke kosten baten analyse, uitgevoerd door Erasmus MC, Veiligheid NL en Vilans blijkt dat investeren in valpreventie bij ouderen loont en kostenbesparend is. Ouderen kunnen door valpreventie langer thuis blijven wonen, zijn actiever en minder eenzaam. Ondanks dat valpreventie kostenbesparend is, wordt nog maar 1.5% van de potentiele doelgroep in Nederland bereikt.   VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht daarom samen met het werkveld knelpunten in kaart die een bredere implementatie van valpreventie in de weg staan. Daarbij kijken ze samen naar verschillende oplossingsrichtingen. Denk hierbij aan de financiering, maar ook aan de taken en rolverdeling bij valpreventie. 

Wilt u voor uw gemeente uitrekenen wat de kosten en baten van valpreventie in uw gemeenten zijn? Maak dan gebruik van de rekenhulp valpreventie ontwikkeld door VeiligheidNL.
Of aan de slag met valpreventie in uw gemeente? Lees dan het dossier valpreventie, bekijk het interventieoverzicht valpreventie of lees hoe gemeente Amstelveen met de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hier vorm aan geeft via de preventiecoalitie Amstelland.

Leerregio’s preventieve zorg voor ouderen  

Om een impuls te geven aan de preventieve zorg voor ouderen starten 2 leerregios met de implementatie van valpreventie. Valpreventie is een van de speerpunten in de Landelijke Nota Volksgezondheid. Er is goed bekend wat werkt, maar met name bij de implementatie spelen verschillende knelpunten. Dit project biedt de mogelijkheid om oplossingsrichtingen in de praktijk te kunnen toetsen. De gemeente Rucphen en De Fryske Marren startten hiervoor een lokaal netwerk rond (preventieve)zorg voor ouderen waarbij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst een coördinerende heeft. De leeropbrengsten uit deze regio's helpen om valpreventie verder op te schalen.   

Van alle huisartsenconsulten wordt 20% besteed aan psychosociale klachten waarvoor geen directe medische oorzaak aanwijsbaar is. De patiënt kan in veel gevallen beter terecht bij een welzijnswerker in het sociale domein. Dit kan via Welzijn op Recept.  Wilt u aan de  slag met Welzijn op Recept? Via het Landelijk Kennisnetwerk vindt u meer informatie.