Sinds 2019 zit de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen onder voorwaarden in de basisverzekering. Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil in navolging hierop, de implementatie van andere vormen van preventie in de zorg  bevorderen. Het gaat om interventies die bijdragen aan de beweging 'van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag'. Samen met partners maakt VWS inzichtelijk welke belemmeringen een brede implementatie in de weg staan en welke oplossingen hiervoor zijn. Het gaat op dit moment om leefstijlinterventies bij diabetes, valpreventie, welzijn op recept en de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen. Daarnaast blijft VWS inzetten op een goede implementatie van de GLIGecombineerde Leefstijlinterventie voor volwassenen.

Deze vormen van preventie bevinden zich vaak op het snijvlak van curatieve zorg en het sociale domein. Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekering is hiervoor van belang. Voor het organiseren en coördineren van deze samenwerking kunt u gebruik maken van de subsidieregeling preventiecoalities.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vijf interventies en goede voorbeelden om zo inspiratie op te doen om zelf aan de slag te gaan.

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie Gecombineerde Leefstijlinterventie ) vergoed vanuit de basisverzekering. Op dit moment gaat het om SLIMMER, CooL en De BeweegKuur.
Lees meer over de gecombineerde leefstijlinterventie en laat u door voorbeelden inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Op dit moment zit alleen de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen in de basisverzekering.  Voor alle kinderen met overgewicht en obesitas dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn. Dit is vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord (2018). Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Eén van de activiteiten om passende ondersteuning en zorg beschikbaar te stellen voor deze groep is de implementatie en borging van de werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht, voorheen 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas', bij gemeenten.
Het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat aan de slag om te onderzoeken wat de knelpunten zijn bij implementatie van deze gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen.  Jongeren op Gezond Gewicht ondersteunt en begeleidt gemeenten die aan de slag willen met de werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht. 

Meer informatie over de aanpak van overgewicht bij kinderen:

In het Nationaal Preventieakkoord is met de betrokken partijen afgesproken dat er een kwartiermaker aan de slag gaat om te komen tot een breed, gedragen integrale aanpak voor een gezonde leefstijl voor mensen met overgewicht of obesitas en Diabetes Mellitus type 2. Hiervoor is het programma 2DiaBeat opgezet. Er loopt een inventarisatie om te kijken welke interventies er allemaal zijn, wat er bekend is over de effectiviteit en wat eventuele knelpunten zijn bij implementatie. In de loop van 2020 komt meer informatie beschikbaar over de uitkomst van de actie uit het Preventieakkoord en het vervolg hierop.

Uit een maatschappelijke kosten baten analyse, uitgevoerd door Erasmus MC, Veiligheid NL en Vilans blijkt dat investeren in valpreventie bij ouderen loont en kostenbesparend is. Ouderen kunnen door valpreventie langer thuis blijven wonen, zijn actiever en minder eenzaam. Ondanks dat valpreventie kostenbesparend is, wordt nog maar 1.5% van de potentiele doelgroep in Nederland bereikt. Op dit moment brengt  VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het werkveld knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart. Vanaf 2020 is de inzet gericht op het wegnemen van de knelpunten die een groter bereik voor effectieve valpreventie in de weg staan.

Wilt u voor uw gemeente uitrekenen wat de kosten en baten van valpreventie in uw gemeenten zijn? Maak dan gebruik van de rekenhulp valpreventie ontwikkeld door VeiligheidNL.
Of aan de slag met valpreventie in uw gemeente? Lees dan het dossier valpreventie, bekijk het interventieoverzicht valpreventie of lees hoe gemeente Amstelveen met de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hier vorm aan geeft via de preventiecoalitie Amstelland.

Van alle huisartsenconsulten wordt 20% besteed aan psychosociale klachten waarvoor geen directe medische oorzaak aanwijsbaar is. De patiënt kan in veel gevallen beter terecht bij een welzijnswerker in het sociale domein. Dit kan via Welzijn op Recept.  Wilt u aan de  slag met Welzijn op Recept? Via het Landelijk Kennisnetwerk vindt u meer informatie.