Krachtige basiszorg logo

De wijk Overvecht in Utrecht heeft veel bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en veel sociaal maatschappelijke problemen. Achter de problemen waarmee bewoners bij de huisartsen komen, schuilt vaak een niet-medische oorzaak. In 2006 is het initiatief ‘Gezonde Wijk Overvecht’ gestart, omdat professionals merkten dat ze te weinig tijd hadden voor vraagverheldering en elkaars expertise niet goed kenden. Deze wijk- en populatiegerichte aanpak, ook wel Krachtige Basiszorg genoemd, heeft de focus op gezondheid in plaats van op ziekte. Professionals ondersteunen inwoners om zelf een actieve bijdrage te leveren aan hun gezondheid in gedrag en leefstijl.

Werken met dezelfde methodiek

De partijen uit het netwerk ‘Gezonde Wijk Overvecht’ werken allemaal met hetzelfde model, het zogeheten 4-domeinenmodel. Met dit model wordt de relatie gelegd tussen fysieke, psychische en sociale problematiek. Dit helpt professionals en de cliënt om integraal naar het welbevinden van de bewoner te kijken en zo nodig de juiste collega uit een ander domein te betrekken. In netwerkbijeenkomsten en scholing wordt continue deze werkwijze onder de aandacht gebracht.

Een routekaart voor het beweegaanbod

Eén van de speerpunten was dat de bewoners van Overvecht te weinig bewogen. Dit was misschien niet het grootste probleem, maar wel een haalbaar en praktisch onderwerp om de samenwerking mee op gang te brengen. Alle professionals in de wijk die met bewegen te maken hebben, zijn vanaf het begin betrokken; o.a. de buurtsportcoaches, de fysiotherapeuten, sportverenigingen en de praktijkondersteuners. Met die groep zijn we de cijfers gaan interpreteren; welke problemen zijn er in de populatie, wat zijn de knelpunten, wat is er voor aanbod? De overgang van de zorg naar het reguliere beweegaanbod bleek bijvoorbeeld lastig. Daarom is de Keuzehulp Bewegen ontwikkeld die (de route naar) het beweegaanbod inzichtelijk maakt voor professionals uit de zorg en het welzijn. Enkele fysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd in het bieden van een ‘beweegconsult’ voor patiënten. Ook bieden we InBeweging, een aanbod voor mensen die een tussenstap nodig hebben om in beweging te komen. Er zijn beweegmakelaars in de wijk direct aanspreekbaar voor bewoners en hulpverleners om mee te denken welke beweegactiviteit bij bewoners past, evt. samen met een vrijwilliger (beweegmaatje).

Hoe blijf je elkaar vinden?

De verschillende partijen uit het Gezonde wijknetwerk zijn vertegenwoordigd in een regiegroep. Van elke partij zitten professionals in een kerngroep rondom een thema. De huisarts en het buurtteamzijn bijna bij elk thema betrokken. De visiedragers (lees: de professionals zelf) krijgen tijd en ruimte om met de uitwerking van de visie bezig te zijn. Ook zijn er binnen de organisaties managers en ontwikkelaars met kennis en uren voor het begeleiden van de organisatieverandering.

Budget

Voor de financiering van het preventieaanbod in de wijk wordt allereerst gebruik gemaakt van de reguliere bekostiging van professionals vanuit de gemeente en zorgverzekeraar. Zo zijn de groepsprogramma’s voor diabetes en COPD chronische bronchitis en longemfyseem  en het beweegconsult onderdeel van het reguliere fysiotherapie aanbod. Voor samenwerken met het sociale domein en een ‘warme overdracht’ naar bijvoorbeeld de beweegprogramma’s hebben huisartspraktijken extra tijd en POH Praktijkondersteuner Huisartsen -inzet gekregen om dit - naast extra afstemming en overleg - binnen het netwerk te kunnen doen. Dit is geregeld via Segment 3 van de huisartsenbekostiging. De Geïntegreerde Eerstelijns Zorg gelden (GEZ-gelden) worden ingezet voor het bevorderen van samenwerking met/tussen eerstelijns zorgverleners. Het welzijnswerk en de beweegmakelaar worden vanuit het welzijnsbudget van de gemeente betaald. Daarnaast geeft de gemeente jaarlijkse subsidie waar interventies voor de wijk van kunnen worden betaald. Ze zouden graag met de gemeente de mogelijkheid verkennen om preventie aanbod voor deze doelgroep in de minimapolis op te nemen. In de afgelopen jaren heeft de zorgverzekeraar vanuit het Innovatiefonds tijdelijk geld geïnvesteerd. Momenteel zijn ze met de zorgverzekeraar in overleg of ze kunnen werken met een contract waarbij de zorgverleners niet worden gefinancierd op basis van het aantal consulten, maar met een populatiebudget.

Meer informatie?