sociaal hospitaal logo

In Den Haag wonen ruim 3000 multiprobleemgezinnen. De uitgaven voor zorg, bijstand en ondersteuning bedragen zo’n €100.000 per jaar. Het aanpakken van de oorzaken is vaak goedkoper dan het leveren van zorg en ondersteuning, maar wettelijke schotten, beleidsregels en/of meerdere financiers belemmeren de aanpak van het probleem aan de voorkant. Zorgverzekeraar CZ , gemeente Den Haag en Sociaal Hospitaal (sociaal ondernemer) gaan met een Health Impact Bond (HIB)Health Imp de uitdaging aan.

Een Health Impact Bond (HIB) is een instrument waarmee private partijen kunnen investeren in preventie, ook wanneer zij geen formele verantwoordelijkheid hiervoor hebben. Als deze investering leidt tot kostenbesparing, krijgt de private partij de investering terug inclusief een deel van het rendement. De gemeente en zorgverzekeraar profiteren beiden van de gezondheidswinst en ook van een deel van het rendement. Van het rendement kunnen nieuwe investeringen worden gedaan.

In de Health Impact Bond van Zorgverzekeraar CZ, gemeente Den Haag en Sociaal Hospitaal (sociaal ondernemer) zijn met een businesscase de kosten voor 3 jaar geraamd op 1,3 miljoen euro op basis van 250 gezinnen. CZ investeert dit bedrag vanuit het eigen vermogen. Met dit ‘bureaucratievrije geld’ gaat Sociaal Hospitaal met de gezinnen aan de slag. Over de opbrengsten zijn resultaatafspraken in contracten vastgelegd, waarvoor Sociaal Hospitaal de ondernemersrisico’s draagt. Voor elk plan voor een gezin (maatwerkaanpak voor 12 maanden) wordt een individuele kostenbatenanalyse gemaakt, die wordt getoetst door een accountant. Sociaal Hospitaal monitort of de uitvoering verloopt volgens plan.

150 gezinnen kregen extra hulp

Gezinnen vragen niet zelf om hulp. Ze komen in beeld omdat gemeente en zorgverzekeraar een selectie maken op basis van financiële data of via de huisarts en sociaal werker. Honderdvijftig gezinnen in Den Haag kregen de afgelopen anderhalf jaar extra hulp om hun leven weer op de rit te krijgen. Vaak waren zij door allerlei fysieke en mentale problemen hun baan en huis kwijtgeraakt, kampten ze met verslavingen en hadden meerdere schuldeisers. Eerst werden de torenhoge schulden van de probleemgezinnen weggewerkt. Soms door een deel van de betalingen kwijt te schelden, andere keren moest de deelnemer eerst zijn opleiding afmaken of werk vinden als blijk van goede wil. Daarna wordt er gewerkt aan een dak boven het hoofd en een inkomen.

Wat levert Sociaal Hospitaal financieel op?

Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Uit een analyse van de inzet voor de eerste vijftig huishoudens blijkt dat CZ bij hen al 4,5 ton aan directe zorgkosten bespaarde. Daarnaast denkt CZ dat ze zeker één miljoen euro minder uitgaf door nieuwe problemen te voorkomen. Bij elkaar een besparing van bijna 1,5 miljoen euro. Dit komt vooral doordat deze huishoudens minder een beroep doen op gemeentelijke voorzieningen en zorg.

De belangrijkste tip:

Maak een goede businesscase van je interventie, waardoor je in de loop der jaren steeds beter zicht hebt op de kosten.

Meer informatie?