sociaal hospitaal logo

In Den Haag wonen ruim 3000 multiprobleemgezinnen, met problemen op meerdere terreinen zoals schulden, psychische en andere gezondheidsproblemen. De uitgaven voor zorg, bijstand en ondersteuning voor deze gezinnen bedragen zo’n €100.000 per jaar. Het aanpakken van de oorzaken van de problemen is vaak goedkoper dan het leveren van zorg en ondersteuning, maar wettelijke schotten, beleidsregels en/of meerdere financiers belemmeren de aanpak van het probleem aan de voorkant. Zorgverzekeraar CZ , gemeente Den Haag en Sociaal Hospitaal (sociaal ondernemer) gaan met een Health Impact Bond (HIB)Health Imp de uitdaging aan.

Een Health Impact Bond (HIB) is een instrument waarmee private partijen kunnen investeren in preventie, ook wanneer zij geen formele verantwoordelijkheid hiervoor hebben. Als deze investering leidt tot kostenbesparing, krijgt de private partij de investering terug inclusief een deel van het rendement. De gemeente en zorgverzekeraar profiteren beiden van de gezondheidswinst en ook van een deel van het rendement. Van het rendement kunnen nieuwe investeringen worden gedaan.

In de Health Impact Bond van Zorgverzekeraar CZ, gemeente Den Haag en Sociaal Hospitaal (sociaal ondernemer) zijn met een businesscase zijn de kosten voor 3 jaar geraamd op 1,3 miljoen euro op basis van 250 gezinnen. CZ investeert dit bedrag vanuit het eigen vermogen. Met dit ‘bureaucratievrije geld’ gaat Sociaal Hospitaal met de gezinnen aan de slag. Over de opbrengsten zijn resultaatafspraken in contracten vastgelegd, waarvoor Sociaal Hospitaal de ondernemersrisico’s draagt. Voor elk plan voor een gezin (maatwerkaanpak voor 12 maanden) wordt een individuele kostenbatenanalyse gemaakt, die wordt getoetst door een accountant. Sociaal Hospitaal monitort of de uitvoering verloopt volgens plan.

Uitvoering

In de uitvoering werkt Sociaal Hospitaal nauw samen met het sociaal wijkteam en schuldhulpverlening. Achteraf wordt bepaald vanuit welke wetten professionele zorg en ondersteuning daadwerkelijk is geleverd. De verwachting is dat de ondersteuningskosten van deze gezinnen in 3 jaar tijd significant af zullen nemen met minimaal 4,75 miljoen euro. De gemeente betaalt aan het eind van de termijn haar deel met een rendement van 3% terug aan CZ, vanuit de gerealiseerde besparingen.

De belangrijkste tip:

Maak een goede businesscase van je interventie, waardoor je in de loop der jaren steeds beter zicht hebt op de kosten.

Meer informatie?