Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg ) is een verplichte verzekering voor iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt. De Wlz voorziet in de zorg voor mensen die de hele dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Waar heeft preventie binnen de Wlz Wet langdurige zorg  betrekking op?

De Wlz is voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Dit ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de cliënt, zoals fysieke problemen of ernstige verwaarlozing (zie voor specifieke voorwaarden: de Wlz en het Besluit langdurige zorg). Zorggerelateerde preventie behoort tot de aanspraken die zorgkantoren vergoeden. Voorwaarde om recht te hebben op Wlz-zorg is dat de verzekerde een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking heeft, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een psychische stoornis en 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ Centrum indicatiestelling zorg ) beoordeelt of mensen in aanmerking komen voor voorzieningen uit de Wlz.

Welke preventieve activiteiten vallen onder de Wlz?

Zorggerelateerde preventie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het voorkomen van doorligwonden en vallen, en het aanbieden van fysiotherapie in instellingen. Ook is er een preventieve kant bij het inzetten van 'Behandeling' gericht op herstel en/of op het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag (een programmatische aanpak waar specifieke deskundigheid voor nodig is). Het kan ook gaan om het aanleren van vaardigheden of gedrag van de mantelzorger of verzorger van de verzekerde.

Binnen de Wlz is het ook mogelijk domeinoverstijgende experimenten te initiëren (experimenteerartikel). Met gebruikmaking van dit artikel worden in 2017 experimenten gestart met domein overstijgende bekostiging voor de doelgroep dementerende ouderen. Daarnaast start een experiment inkoop persoonsvolgende zorg waarbij cliënten (ouderen en gehandicapten) voor het moment van indicatiestelling actief worden benaderd om het proces van toetreding tot de Wzl te versoepelen of uit te stellen.

Verantwoordelijkheden bij preventie binnen de Wlz.

  • Wlz-uitvoerder/zorgkantoor: Wlz-uitvoerder/zorgkantoor heeft een zorgplicht en moet zorgen voor samenhangende zorg die hoort bij het bij het de verzekerde best passende zorgprofiel. Daartoe moet hij zorgaanbieders contracteren, waarbij hij er op moet letten dat aard, inhoud en de omvang van de zorg voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk of dat de zorg in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en dienst. In dat kader zou aanbieder ook moeten letten op signalen dat de verzekerde-/patiënt baat kan hebben bij preventieve activiteiten en die ook aanbieden.
  • Zorgaanbieder: aanbieder moet goede zorg aanbieden die voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk dan wel die binnen het vakgebied geldt als adequate en verantwoorde zorg.

Regels voor samenwerking binnen de Wlz

Wlz Wet langdurige zorg  -uitvoerders hebben geen wettelijke opdracht tot samenwerking met zorgverzekeraars of gemeenten. Wel moeten zij zorgen voor afstemming met mantelzorgers.

Wie voert de preventieve activiteiten binnen de Wlz uit?

De hulp- en zorgverleners bepalen of een preventieve maatregel aangewezen is.