Wat regelt de Wet maatschappelijke ondersteuning? 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WmoWet maatschappelijke ondersteuning  2015) regelt dat gemeenten zorgen voor passende ondersteuning en/of zorg voor mensen die vanwege een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen onvoldoende in staat zijn om volledig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Ook zijn gemeenten er verantwoordelijk voor dat mensen met een dergelijke beperking zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Waar heeft preventie binnen de Wmo 2015 betrekking op?

De WmoWet maatschappelijke ondersteuning 2015 verstaat onder preventie alles wat ertoe leidt dat zwaardere zorg kan worden voorkomen. Ook is in de Wmo 2015 vastgelegd dat respijtzorg aan mantelzorgers kan worden aangeboden om uitval/overbelasting van de mantelzorg te voorkomen en te zorgen dat er minder vaak zwaardere ‘formele’ zorg voor cliënten nodig is.

Welke preventieve activiteiten vallen onder de Wmo? 

 • Begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn leefomgeving kan blijven.
 • Maatschappelijke ondersteuning, evenals voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
 • Woningaanpassingen.
 • Helpen van mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Bevorderen sociale samenhang, toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten, veiligheid en leefbaarheid gemeenten bevorderen.
 • Voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen raken.

Verantwoordelijkheden binnen de Wmo 2015

 • Burger: moet eigen kracht en mogelijkheden sociaal netwerk benutten.
 • Gemeenten: moeten passende ondersteuning bieden en maatwerk waarmee de burger in staat wordt gesteld thuis te blijven wonen.
 • Aanbieder: moet ondersteuning van goede kwaliteit verlenen. Dit houdt in: veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. Afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt.

Regels voor samenwerking binnen de Wmo 2015

Gemeenten hebben binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) de opdracht tot:

 • het afstemmen van de wijze waarop zij hun Wmo-taken uitvoeren met de zorgverzekeraars, met het oog op de wettelijke taken van die laatsten.
 • het maken van afspraken over het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, zorg, jeugdzorg, welzijn en preventie om te komen tot een integrale dienstverlening aan cliënten en verzekerden.

Wie voert preventie binnen de Wmo 2015 uit?

Gemeenten zorgen voor de infrastructuur en bepalen zelf de indicatiestelling. Aanbieders, professionals en vrijwilligers voeren de activiteiten uit.

Welke kansen voor preventie biedt de Wmo 2015?

De Wmo 2015 geeft de gemeente beleidsvrijheid om in te zetten op preventie, zeker wanneer dit zwaardere vormen van zorg kan voorkomen.

Het (beleids)plan maatschappelijke ondersteuning dat de gemeente periodiek vaststelt biedt aanknopingspunten. Hierin moeten zij bijzondere aandacht schenken aan:

 • Een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;
 • Samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet met het oog op een zo integraal mogelijke dienstverlening.

Bekostiging van preventie in Wmo 2015

Voor de Wmo 2015 bestaan, in tegenstelling tot de ZvwZorgverzekeringswet  en WlzWet langdurige zorg , geen landelijk vastgestelde bekostigingsregels. Elke gemeente stelt eigen regels vast met betrekking tot de voorwaarden voor en manier van betalen van preventie, zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Voor de WpgWet publieke gezondheid , de Wmo 2015 en de Jeugdwet worden deze regels vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Alle uitgaven worden ingepast in de gemeentelijke begroting. Los van wettelijke verantwoordelijkheden/mogelijkheden kunnen gemeenten vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid er voor kiezen om preventie te bevorderen door dit uit eigen financiële middelen te betalen.

 

Voorbeeld: Preventiecoalitie Wijkgerichte aanpak Oss

Binnen Ruwaard Oss creëert de preventiecoalitie samenhang tussen de verschillende domeinen met één budget door de budgetten binnen het sociaal domein vast te zetten in de vorm van een subsidie. Alle contracten met welzijnspartijen zijn samengevoegd onder de WmoWet maatschappelijke ondersteuning . Dit budget staat vast voor de komende vijf jaar, onder de voorwaarde dat zij dit samen en integraal inzetten in de wijk voor hun gezamenlijk doel. Op termijn wil de gemeente dit ook doen in de Wet langdurige zorg (WlzWet langdurige zorg ) en Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ). Lees verder over de wijkgerichte aanpak Oss.