Wat regelt de Wet publieke gezondheid?

De Wet publieke gezondheid (Wpg Wet publieke gezondheid ) is het wettelijke kader voor de publieke gezondheidszorg. De definitie van publieke gezondheidszorg in de Wpg luidt ‘gezondheid beschermende en gezondheid bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten.’

Waar heeft preventie binnen de Wpg betrekking op?

De Wpg heeft als kenmerk dat alle activiteiten zijn gericht op preventie, inclusief gezondheidsbevordering. De wet biedt tevens een kader voor de samenwerking tussen rijk en gemeenten op het terrein van de publieke gezondheidszorg.

Terreinen:

 • collectieve preventie
 • uitvoering van infectieziektebestrijding
 • uitvoering van de jeugdgezondheidszorg
 • ouderengezondheidszorg

Welke preventieve activiteiten vallen onder de Wpg?

 • Algemene taken publieke gezondheidszorg
  • Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met inbegrip van gezondheidsbevordering, zoals het voorkomen van alcoholmisbruik bij jongeren.
  • Het geven van prenatale voorlichting aan ouders.
 • Jeugdgezondheidszorg
  • Actief zorgen voor vaccinaties en het op systematische wijze volgen en signaleren van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren.
  • Vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen.
 • Ouderengezondheidszorg
  • Het op systematische wijze volgen en signaleren van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren.
  • Vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, bijvoorbeeld door beweegactiviteiten en sociale activiteiten.
 • Infectieziektebestrijding
  • Algemene preventieve maatregelen op het gebied van infectieziektebestrijding.

Verantwoordelijkheden bij preventie binnen de Wpg Wet publieke gezondheid

 • Het rijk is verantwoordelijk voor het vastleggen van het aanbod in de Wpg.
 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale invulling en uitvoering.
 • Zorgorganisaties en professionals zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.
 • Burgers worden geacht hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid. 

Regels voor samenwerking binnen de Wpg

Gemeenten hebben binnen de Wet publieke gezondheid (Wpg Wet publieke gezondheid  ) de opdracht tot:

 • afstemming met de curatieve gezondheidszorg, bijvoorbeeld met lokale zorgaanbieders.
 • afstemming met geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen van gemeenten (dit zou kunnen leiden tot samenwerking tussen Wpg, Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning  Wet maatschappelijke ondersteuning  2015 en/of Jeugdwet). 

Wie voert preventie binnen de Wpg uit ?

Dit kan een breed scala aan partijen zijn, maar is altijd de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en in een groot aantal regio’s ook thuiszorgorganisaties.

Kansen voor preventie binnen de Wpg

De Wpg geeft de gemeente veel beleidsvrijheid, wat maakt dat er maximaal ingezet kan worden op preventie als er lokale situaties en problemen spelen. Het helpt om de plannen voor risicogroepen expliciet op te nemen in de gemeentelijk nota lokaal gezondheidsbeleid.

Bekostiging van preventie in Wpg

Voor de Wpg bestaan, in tegenstelling tot de Zvw Zorgverzekeringswet  en Wlz Wet langdurige zorg , geen landelijk vastgestelde bekostigingsregels. Elke gemeente stelt eigen regels vast met betrekking tot de voorwaarden voor en manier van betalen van preventie, zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Voor de Wpg, de Wmo 2015 en de Jeugdwet worden deze regels vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Alle uitgaven worden ingepast in de gemeentelijke begroting. Los van wettelijke verantwoordelijkheden/mogelijkheden kunnen gemeenten vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid er voor kiezen om preventie te bevorderen door initiatieven uit eigen financiële middelen te betalen.