Preventiecoalities tussen zorgverzekeraar en gemeente

In het kaartje is een overzicht te zien van preventiecoalities tussen zorgverzekeraar en gemeente. Ook u kunt gebruik maken van de Subsidieregeling Preventiecoalities voor de financiering van de procescoördinatie van een gezamenlijke preventieve aanpak voor risicogroepen.

Image Map

1. Samen sterk in zorgregio Alkmaar

Van 2018 t/m 2019 vormden de zeven gemeenten van Regio Alkmaar (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk), Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) en Zorgverzekeraar VGZ een preventiecoalitie. Speciale aandacht was er voor de doelgroepen jeugd, ouderen en verwarde personen. De preventiecoalitie had als doel professionals in het sociaal- en medisch domein meer met elkaar te verbinden en contacten laagdrempeliger te maken in het belang van de patiënt.  

Lees meer over de behaalde resultaten en geleerde lessen van deze preventiecoalitie. 

Zorg en zekerheid en Gemeente Amstelveen logo's

2. Amstelland: ketenaanpak valpreventie

De preventiecoalitie wil een samenhangende zorgketen met meerdere partijen gericht op valpreventie voor de thuiswonende ouderen (vanaf 75 jaar). Zorg en Zekerheid startte daarom een structurele samenwerking met de gemeente Amstelveen. Ook voor de tweede fase is subsidie gegeven. De coalitie zal gaan kijken naar de effectiviteit en de verdere uitrol met andere wijksamenwerkingsverbanden in Amstelland regio en ook buiten de regio.

Lees meer over de samenwerking binnen Amstelland.

Oss logo

3. Vitale wijk in Oss

Proeftuin Ruwaard is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars CZ  en VGZ, de gemeente Oss, zorgaanbieders van wonen, welzijn, preventie en arbeidsintegratie en wijkbewoners zelf. Sinds 2016 werkten ze samen in de wijk Ruwaard aan de creatie van een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De aanpak startte als zogenoemde ‘Proeftuin’. Gaandeweg kwamen er meer partijen bij.

Lees hoe het in 2020 met de Wijkgerichte aanpak Oss gaat.

4. Samen gezond in Deventer

Deventer beweegt van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Door aan te sluiten bij de energie en veerkracht bij bewoners wil de preventiecoalitie de vitaliteit en zelfregie van mensen verhogen. Een gedeelde visie op preventie en financiële afspraken gebaseerd op vertrouwen vormt de basis voor de samenwerking tussen gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno. Ze werken hierin samen met partners uit onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven en burgerinitiatieven. 

Lees meer hoe de samenwerking verloopt binnen Samen Gezond in Deventer.

5. Zwolle zet in op voorkomen zware zorg

De regionale Zorgalliantie (RZA) Zwolle zet zich in om (kwetsbare) mensen in de regio IIssel-Vecht een goed leven te bieden. Ze streeft naar toekomstbestendige, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn. De RZA kreeg in 2019 een toekenning voor de subsidie preventiecoalitie. Hiermee zetten Zilveren Kruis en de gemeente Zwolle samen met partijen uit de regio IJssel-Vecht in op preventie om zwaardere zorg te voorkomen.

Lees meer over hoe de RZA is gestart met de preventiecoalitie

Vitaal Twente en Menzis logo

6. Eigen regie op vitaliteit in Twente

Vitaal Twente ondersteunt inwoners bij het vergroten van de regie op hun eigen vitaliteit door het stimuleren van (samenwerking op) technologische innovaties. De preventiecoalitie helpt dit proces te versnellen en biedt ruimte om tools en methoden te ontwikkelen. In de preventiecoalitie Vitaal Twente bundelen zorgverzekeraar Menzis, 14 Twentse gemeenten en diverse partners sinds 2017 hun krachten. De organisatie en financiering is verdeeld over de partners.

Lees meer over hoe de samenwerking verloopt binnen Vitaal Twente.

7. Gezonde leefstijl in Vitaal Vechtdal

Vitaal Vechtdal wil een gezonde leefstijl voor alle bewoners. Vanuit het begrip positieve gezondheid richt de preventiecoalitie zich op thema’s als: meer bewegen, stoppen met roken, minder alcohol drinken, gezonde voeding, ontspannen en welzijn, eenzaamheid, mantelzorg en werk & gezondheid. In de preventiecoalitie streven Gemeente Ommen en Hardenberg samen met Zilveren Kruis naar een model van shared savings, als onderdeel van een toekomstbestendige aanpak om preventie duurzaam mogelijk te maken.

Logo preventiecoalitie Sittard-Geleen

8. Positief Gezond Sittard-Geleen

Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ richten zich op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in de Westelijke Mijnstreek. Positieve gezondheid is het leidend principe. Extra aandacht is er voor de kleinschalige samenwerkings-initiatieven van huisartsenpraktijk Hartje Dorp in Munstergeleen.

Lees meer over de samenwerking tussen Sittard-Geleen en CZ

9. Samen voor Heerlen

De sociaaleconomische en gezondheidssituatie in Heerlen blijft achter bij de rest van Nederland en de zorgkosten zijn hoog. Om dit tij te keren is een brede, integrale samenwerking tussen o.a. inwoners, vrijwilligers, zorg/welzijnsorganisaties, financiers, bedrijven en onderwijs nodig. De gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ voelen zich hiervoor verantwoordelijk en zijn daarom in 2018 de preventiecoalitie ‘Samen voor Heerlen’ gestart.

Lees meer over de samenwerking tussen Heerlen en CZ.

10. Gezond Coevorden

Gemeente Coevorden, Zilveren Kruis, Saxenburgh groep, Treant groep, Icare, HasCoDa huisartsengroep en Maatschappelijk werk Coevorden zetten zich samen in om de gezondheid van de inwoners te bevorderen. Gezond Coevorden richt zicht op het verbeteren van leefstijl, het verbeteren van de zelfredzaamheid van de jeugd en het behoud van vitaliteit en zelfstandigheid in de thuissituatie van ouderen. De preventiecoalitie wil een shared savings contract sluiten met zorgverzekeraars en gemeente voor de integrale kosten.

11. Gezond en Gelukkig Den Haag

De Preventietafel van Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Haaglanden, gemeente Den Haag en diverse andere partijen uit GGZGeestelijke gezondheidszorg en welzijn) gaat een preventiecoalitie aan met Menzis. Hiermee vergroten ze de impact van preventie. De coalitie wil meer inwoners bereiken en inzetten op vroegsignalering. Ook wil ze de collectieve en individuele preventie beter integreren en hiermee de bewoners nog effectiever bereiken.

Lees meer over Gezond en Gelukkig Den Haag

12. Schulden en preventie Zwolle

Preventiecoalitie curatie schulden en preventie biedt alle gemeenten de mogelijkheid om samen met zorgverzekeraars en Bureau BS&F deel te nemen. De coalitie richt zich op het gelijktrekken van de werkprocessen van zorgverzekeraars. Ook andere activiteiten als vroegsignalering, herstel royement aanvullende verzekering, inhouden en doorbetalen van de zorgpremie en leefstijlinterventies wil de coalitie bekijken. BS&F Zwolle is de partij die de gemeenten hierin ondersteunt.

13.  De Friese preventieaanpak

Met de Friese Preventieaanpak (FPA) zetten alle 18 Friese Gemeenten en de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst een brede beweging in Friesland in gang waarin partners en inwoners werken aan de ambitie: Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in alle levensfases. De Friese Preventieaanpak sluit aan bij wat er al gebeurt en wil kennis en krachten bundelen door uit te zoeken wat werkt, te delen wat werkt en te doen wat werkt.

Lees meer over de Friese Preventieaanpak.

14. Meerjarenplan GGZGeestelijke gezondheidszorg Groningen

In de provincie Groningen kampen veel mensen met een psychische kwetsbaarheid of beperking. De ambitie van het MJP is om de samenwerking tussen organisaties en systemen effectiever te maken zodat dit de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ten goede komt. Het doel is instroom in de tweedelijns zorg en recidive te voorkomen. Een breed scala aan ketenpartners onderschrijven het MJP.

15. Preventie in de Foodvalley

De coalitie Preventie Foodvalley Gelderland wil de vitaliteit van de inwoners van de regio bevorderen. Dit doet ze door het stimuleren van gezond gewicht, het verminderen van diabetes type II en een integrale aanpak van CVRM zorg (cardiovasculair risico management). De coalitie sluit aan bij de behoefte van bewoners en gaat kennis vertalen naar (het implementeren van) interventies.

Lees meer over de regio Foodvalley.

 

Ook samenwerken aan preventie voor risicogroepen?

Wilt u als gemeente of zorgverzekeraar ook samenwerken aan preventie voor risicogroepen? Misschien is dan de subsidieregeling Preventiecoalities ook iets voor u. Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming in de samenwerkingskosten van gemeenten en zorgverzekeraars bij het opzetten van preventieactiviteiten voor risicogroepen. Kijk voor meer informatie op subsidieregeling Preventiecoalities.