Amstelland

In Amstelveen waren al samenwerkingsverbanden tussen zorgprofessionals die zorgstraten ontwikkelden voor valpreventie. Daarnaast subsidieerde gemeente Amstelveen een netwerk valpreventie dat werkte aan bewustwording van valrisico’s, bewegen voor ouderen en de organisatie van valpreventie cursussen. Hier zat overlap in. Om de effectiviteit en de efficiëntie te verbeteren zochten de gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid contact met elkaar. De subsidieregeling van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport helpt om de samenwerking vorm te geven en ervaring op te doen met een samenhangende zorgketen met meerdere partijen gericht op valpreventie voor de thuiswonende ouderen (vanaf 75 jaar) met een verhoogd risico op vallen.

Aan het woord zijn:

  • Margreet Nugteren (Beleidsmedewerker Gemeente Amstelveen)
  • Inge Huernink-Zentgraaff (Senior zorginkoper Zorg en Zekerheid)

Elkaar leren kennen maakt de samenwerking laagdrempelig.

Hoe geven jullie invulling aan de samenwerking?

Om tot een plan rondom valpreventie te komen, organiseerden de gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid een expertmeeting met o.a VeiligheidNL.  Het doel was om eerst te horen wat de beste aanpak zou zijn. Dit leidde tot een ketenaanpak die we vervolgens met de zorgverleners en professionals uit het sociale domein bespraken. Dit model implementeren we nu als pilot in twee wijken in de gemeente Amstelveen. Daarnaast maken we op bestuurlijk niveau afspraken en hebben we een gezamenlijke agenda. Dat gaat over meer dan alleen valpreventie. Bijvoorbeeld samenwerking rondom GGZGeestelijke gezondheidszorg zorg voor kinderen die 18 jaar worden.

Hoe ziet de keten rondom valpreventie eruit?

Voorheen werd een valanalyse multidisciplinair ingezet. Dan keek elke professional vanuit de eigen expertise naar valrisico bij ouderen en dat werd met elkaar afgestemd. Ook voor de ouderen was dit onduidelijk. 
In de nieuwe ketenaanpak voert de praktijkondersteuner de valanalyse uit. Die kijkt samen met de ouderen wat de belangrijkste interventie is en of ze iemand uit het zorgstelsel of uit het sociale domein nodig hebben. Voor de valpreventie cursussen maken we gebruik van erkende interventies die effecten laten zien, zoals In Balans, Zicht op Evenwicht en OTAGO. Op dit moment betaalt Zorg en Zekerheid de praktijkondersteuner die de valanalyse uitvoert en de gemeente Amstelveen bekostigt de valpreventie cursussen. Tenslotte is het belangrijk dat mensen niet blijven hangen in de zorg, maar dat er een warme overdracht is als ze een cursus hebben gedaan en dat mensen blijven bewegen via het reguliere beweegaanbod.

Hoe gaat de samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeente?

Inge Huernink -Zentgraaf: “Weten wat een ander doet en waarvoor je bij die ander terecht kan. Dat gaat niet over een nacht ijs. Ik denk dat door het feit dat je elkaar kent en elkaar makkelijk weet te vinden, je ook  andere dingen voor elkaar krijgt. Dit maakt het ook laagdrempelig. Daarnaast zijn er zoveel onderwerpen waar je echt samen moet werken, je redt het alleen niet.
 Het is verder belangrijk dat je elkaars taal leert spreken. Dat was één van de dingen die als eerste naar voren kwam van: we spraken een andere taal”. 
Margreet Nugteren: “Ik zit in de projectgroep en heb daarin contact met mensen van Zorg en Zekerheid, de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, REOS, het valpreventienetwerk en ik betrek er ook weer sportbeleid bij. We richten ons vooral op: wat werkt er? De lijntjes zijn korter nu we elkaar weten te vinden. Ik bel ze makkelijker en nu ik ook een ander beleidsterrein heb weet ik ook daar de weg naar Zorg en Zekerheid te vinden.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

We kozen bewust voor een stapsgewijze aanpak. Dit omdat we niet wisten hoe de ketenaanpak er precies uit kwam te zien en we wilden niet direct alles voor 2,3 jaar vast leggen. Op dit moment rollen we de pilot uit en de vervolgstap is dat we dit gaan monitoren en evalueren. Dit gebeurt door VeiligheidNL. Als er dan resultaten uit komen gaan we kijken hoe we dat verder kunnen opschalen in de regio.

Hebben jullie tips en adviezen?

  • Begin klein. Met één onderwerp, met een paar mensen en met een kleine pilot. En bekijk van daar uit wat nog meer mogelijk is.
  • Zet in op een goede kennismaking; dat is de helft van het werk.