Logo preventiecoalitie Samen voor Heerlen

De sociaaleconomische en gezondheidssituatie in Heerlen blijft achter bij de rest van Nederland en de zorgkosten zijn hoog. Om dit tij te keren is een brede, integrale samenwerking tussen o.a. inwoners, vrijwilligers, zorg/welzijnsorganisaties, financiers, bedrijven en onderwijs nodig. De gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ voelen zich hiervoor verantwoordelijk en zijn daarom in 2018 de preventiecoalitie ‘Samen voor Heerlen’ gestart.

Aan het woord is Peter van Zutphen, wethouder Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling gemeente Heerlen: 

Zorg dat je geen op zichzelf staande coalitie smeedt

Wat is de focus van de coalitie?

Met de preventiecoalitie willen we bijdragen aan een betere gezondheid van Heerlenaren, met behulp van goede kwaliteit van zorg en ondersteuning, tegen lagere of gelijkblijvende kosten en mét werkplezier voor alle professionals die zich inzetten in onze gemeente.
We hebben op basis van een gezamenlijke analyse in onze aanpak doelgroepen onderscheiden die wat ons betreft extra aandacht verdienen, namelijk jongeren, ouderen, en mensen met multiproblematiek. Daarnaast zien we dat Heerlenaren relatief vaak voor relatief kleine zorgvragen een beroep doen op zorg en ondersteuning. Ook hier werken we aan.

Hoe verloopt de samenwerking? 

De preventiecoalitie heeft ertoe geleid dat wij nauwer met CZ samenwerken dan voorheen. Dat is winst: we hebben immers samen een verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid van de inwoners van Heerlen. We kunnen daarom vanuit gezamenlijke kernwaarden opereren. Zo vonden we elkaar in thema’s zoals preventie, zelfredzaamheid en Positieve Gezondheid. 

Wat zijn de resultaten tot nu toe? 

Een aantal projecten loopt inmiddels al een tijd. Denk aan de integrale wijkaanpak in Hoensbroek waar op wijkniveau optimaal wordt samengewerkt tussen (ggz-) professionals door de burger centraal te stellen. Ook startten we naar aanleiding van cijfers over het lage aantal kinderen dat naar de tandarts gaat met een project om de mondgezondheid van de jeugd te verbeteren. Verder werken we aan een monitoringsinstrument om de vertaling te maken van projectresultaten naar programmaresultaten. Hiermee willen we zien of we de impact bereiken die we voor ogen hebben. 

Wat zijn de plannen voor de toekomst? 

We willen het programma verder inrichten en uitvoeren. Zo onderzoeken we nu hoe we zelfhulp en zelfregie van Heerlenaren kunnen versterken. We beginnen met de groep mantelzorgers omdat dit een groep is die over het algemeen zwaar belast is en wij geloven dat deze groep baat heeft bij lotgenotencontact. 

Welke tips heeft u voor anderen die een coalitie willen starten? 

  • Zorg dat je werkt vanuit gezamenlijke kernwaarden en heb begrip voor verschillen tussen de organisaties. En blijf hierover in gesprek door het hele traject heen.
  • Zorg ook dat je geen op zichzelf staande coalitie smeedt, maar zoek verbinding met alle goede initiatieven die er al lopen in de regio.

Meer lezen?

Bekijk het programmaplan van de preventiecoalitie Samen voor Heerlen.