Vitaal Twente

In de preventiecoalitie Vitaal Twente bundelen zorgverzekeraar Menzis, 14 Twentse gemeenten, onderwijs en kennisinstellingen, diverse zorgaanbieders, bedrijven en de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst sinds 2017 hun krachten. Vitaal Twente ondersteunt inwoners bij het vergroten van de regie op hun eigen vitaliteit met de nadruk op technologische innovaties. Dit zorgt voor verlaging van de zorgkosten voor ouderen en chronisch zieken en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Aan het woord is Miriam Vollenbroek-Hutten, voorzitter Vitaal Twente over de stand van zaken in 2019.

We zijn een ‘Doe regio’. Hierin schuilt onze kracht, maar zit ook een valkuil.

Hoe ziet de organisatie er uit?

In zowel het dagelijks bestuur als in de werkgroepen participeren vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties. In de werkgroepen zit altijd één van de bestuursleden en daarnaast zijn er 4-5 leden vanuit de partners, altijd met expertise over het onderwerp. Er is een werkgroep ‘preventie’, ‘borging’, ‘kennisinfrastructuur’ en ‘monitoring en evaluatie’.
Nog steeds komen er partners bij zoals een langdurige zorginstelling, een huisartsengroep en fysiotherapeuten. Daarnaast is Vitaal Twente in gesprek met een andere huisartsengroep en langdurige zorginstelling en de GGZGeestelijke gezondheidszorg.

Hoe verloopt de samenwerking?

De samenwerking is goed en de lijnen zijn kort. Op bestuurlijk niveau hadden we door  gemeenteraadsverkiezingen, ziekte en pensionering van een wethouder  veel wisselingen. Hoewel de wethouder zorgde voor een goede overdracht, ben je toch als bestuur een tijdje minder slagvaardig. Wat helpt in het behouden van de continuïteit is dat we een Stichting zijn en mensen namens hun organisatie in Vitaal Twente zitten en niet op persoonlijke titel. Door deze vorm komt er altijd een vervanger. Voordeel is ook dat alle 14 gemeenten meedoen en we een regionale portefeuille hebben.
 Onze kracht is dat we een ‘Doe-regio’ zijn. Omdat in de werkgroepen mensen uit de uitvoerende organisaties zitten, gebeurt er vaak direct al iets op de werkvloer. Waar we voor moeten waken is dat we vanuit het doen, niet moeten vergeten dat ook het bestuur zijn commitment moet geven. “Dit kan een valkuil zijn en moeten we nog iets beter doen”.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Omdat we voorzien dat de zorgvragen groeien en het personeel niet, focussen we op technologie om dit in te zetten waar het kan. Zo hopen we handen over te houden daar waar technologie geen oplossing meer biedt. Niet dat we dit over de schutting gooien. Vaak is het een aanbod van blended care. Preventieve technologieën die we nu inzetten zijn bijvoorbeeld:

  • Een stoppen met roken appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. ;
  • Preventie van diabetes type 2 door gebruik van personalised technologies, waarmee een patiënt ook aandacht geeft aan zijn leefstijl;
  • Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen meer laten bewegen om het herstel te bevorderen door de inzet van technologieën. Hiervoor zijn interactieve en motiverende games ontwikkeld;
  • Mensen met beginnende dementie langer thuis laten wonen door het gebruik van bewegingssensoren, waarmee je kunt monitoren of mensen nog een normaal ritme van leven hebben.

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

We willen met het oog op de toekomst een zo breed mogelijk platform met genoeg partners, zodat we ook na het aflopen van de subsidie verder kunnen gaan.
Het werken met de social return on investment maakt veel helder; zo maken we het maatschappelijk rendement inzichtelijk.
Ook de eigen financiële bijdrage van de partners is een belangrijk onderdeel voor langdurig committment en voor een structurele vormgeving van de samenwerking.

Als we nu voldoende partijen aan ons verbinden, kunnen we ook in de toekomst slagen

Bij het groter worden moeten we ook kijken naar professionalisering om niet aan het eigen succes ten onder te gaan. Nu doet iedereen het vanuit zijn eigen passie, in het verlengde van of vaak ook naast hun werk. Als er meer vragen komen, moeten we mensen gaan teleurstellen. Hier ligt nog een grote uitdaging. Om niet afhankelijk te zijn van subsidie hopen we meer partijen krijgen. Als deze allemaal  5000 Euro inleggen, dan kunnen we dit ook gaan inzetten voor continuering van de inhoud en inzetten van personeel.

Meer informatie over Vitaal Twente?