Oss en CZ logo

De preventiecoalitie Wijkgerichte aanpak Oss - Proeftuin Ruwaard is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars VGZ en CZ, de gemeente Oss, zorgaanbieders van wonen, welzijn, preventie en arbeidsintegratie en wijkbewoners zelf. Samen richten zij zich in de wijk Ruwaard met een programmatische aanpak op het creëren van een vitale wijk, waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De aanpak is gestart als zogenoemde ‘Proeftuinregio’ vanuit gesprekken tussen een wethouder en een bestuurder van een verpleeg- en verzorgingsinstelling. Hier zijn gaandeweg steeds meer in Ruwaard werkende partijen bij betrokken.

Eén budget binnen het sociaal domein

Ruwaard wil samenhang creëren tussen de verschillende domeinen met één budget. Daarom zet de gemeente de budgetten binnen het sociaal domein vast in de vorm van een subsidie. Alle contracten die de gemeente heeft met welzijnspartijen zijn samengevoegd onder het WmoWet maatschappelijke ondersteuning -budget en vastgezet voor de komende vijf jaar, onder de voorwaarde dat zij dit samen en integraal inzetten in de wijk voor hun gezamenlijk doel. Deze werkwijze wordt door alle betrokken partijen gesteund. Op termijn wil de gemeente dit ook doen in de Wet langdurige zorg (WlzWet langdurige zorg ) en Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ). Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de lessen, ervaringen en contracten vanuit de preventiecoalitie.

Goede resultaten als stimulans voor samenwerking gemeente en zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars waren enthousiast over de wijkgerichte aanpak, maar zijn pas later als partner toegetreden. Zij zagen in eerste instantie door de kaders waarbinnen zij moeten werken, weinig mogelijkheden om financieel bij te dragen. De goede resultaten van de nieuwe werkwijze in een GGZGeestelijke gezondheidszorg-instelling en de samenwerking met zorgaanbieders vanuit de proeftuin droegen echter bij aan het van start gaan van de samenwerking tussen CZ, VGZ en gemeente. Dit resulteerde in de aanvraag voor een preventiecoalitie.

Preventiecoalitie als initiator om ook de zorgsector te betrekken

De preventiecoalitie wordt vooral ingezet om zorg en welzijn beter op elkaar aan te laten sluiten. Het gedeeltelijk vergoeden van de procescoördinatiekosten stimuleert onder meer de samenwerking tussen huisartsen en wijkteams met een integrale financiering. De eerste focus van de proeftuin lag vooral op welzijn (Wmo). In de toekomst neemt de preventiecoalitie ook de zorg mee in de programmatische aanpak.

Meer weten over de wijkgerichte aanpak Oss?

Kijk op de website https://www.proeftuinruwaard.nl/.