Oss en CZ logo

Proeftuin Ruwaard is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars VGZ en CZ, de gemeente Oss, zorgaanbieders van wonen, welzijn, preventie en arbeidsintegratie en wijkbewoners zelf. Samen werken zij sinds 2016 in de wijk Ruwaard aan de creatie van “een vitale wijk, waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren”. De aanpak startte als Proeftuin vanuit gesprekken tussen een wethouder en een bestuurder van een verpleeg- en verzorgingsinstelling. Hier kwamen gaandeweg steeds meer in Ruwaard werkende partijen bij.

Aan het woord is Jord Neuteboom, transitiecoach Viatore.

Eén team, één budget ....

Ruwaard wil via één wijkbudget het ontschot samenwerken én het preventiedenken in de regio op de agenda zetten. “Zo creëren we meer samenhang tussen de domeinen wonen, arbeid, welzijn en zorg. Door een gemeentelijke opdracht is het inmiddels gelukt om voor de komende vijf jaar een vast jaarlijks bedrag van 2,1 miljoen euro ontschot beschikbaar te krijgen voor de WMOWet maatschappelijke ondersteuning in de Ruwaard. Omdat dit lumsum budget voor vijf jaar vastligt is het mogelijk om structureel ontschot te gaan samenwerken en om meer preventief en collectief te gaan werken. Dat alles komt de (positieve) gezondheid van bewoners ten goede”.

.... Eén werkwijze

In 2017 begonnen we met diverse pilots met als focus maatwerk en (collectieve) preventie. Uitgangspunt is dat de vragen en mogelijkheden van burgers en professionals leidend zijn.  Er zijn inmiddels 400 casussen behandeld. Bij eenvoudige hulpvragen zoeken we meteen een oplossing  en bij een complexere hulpvraag stellen we in een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis drie vragen:

  • Wat zijn jouw doelen en waar wil jij naartoe werken?
  • Wat kun jij betekenen voor jezelf en voor een ander?
  • En wat heb je daarvoor nodig?

Met de antwoorden maken we een gezamenlijk plan waar men direct mee aan de slag gaat, zodat er uiterlijk binnen zes weken een oplossing staat. Deze radicaal eenvoudige werkwijze leidt tot een gemiddelde stijging van zelfgerapporteerd welbevinden van gemiddeld 3,5 tot 8,3 en tevens tot een stevige daling van kosten, zoals blijkt uit een micro-analyse studie van 50 casussen.

Preventie activiteiten Oss - Ruwaard

De preventie activiteiten komen bottom-up tot stand, door initiatieven van professionals en bewoners samen. Een voorbeeld is de activiteit veiligheid in de wijk. Er zijn wandelgroepen die wandelen op  uiteenlopende tijden, en ook specifiek op tijden zoals de dinsdagavond als er vaker wordt ingebroken. Daarnaast is er een buurtpreventie-appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. . Deze activiteiten vergroten de veiligheid en de sociale cohesie en zijn tevens gunstig voor de lifestyle van burgers, met name het beweeggedrag.
Ook hebben we een succesvol programma met Huis van de Wijk. In dit programma organiseren we activiteiten rondom sociale contacten, bewegen en integratie. Voorbeelden zijn onder meer kookclubs, naaiateliers, taalcursussen, wandelactiviteiten.  Alles komt bottom-up tot stand en het huis heeft 320 unieke bezoekers per week!

Samenwerking gemeente en zorgverzekeraar

De gemeente Oss zet in het sociale domein -mede door de proeftuin- stappen richting interne ontschotting en vermindering van de bureaucratie en kan daardoor beter uit de voeten met de bottom-up aanpak dan de zorgverzekeraars die gewoonlijk meer top-down werken en een eigen innovatie aanpak hanteren.
Hoewel er verschillende wethouders passeerden konden we dankzij een breed draagvlak  in de gemeenteraad doorgaan. Dit draagvlak was er doordat de proeftuinpartijen altijd de bewoners meenamen in het proces. En we lieten zien dat het initiatief ook bij de burgervertegenwoordigers goed geworteld is, door het informeren en betrekken van onder meer de wijkraad, wijkstichting en de adviesraad sociaal domein.

Toekomst preventiecoalitie

Op het gebied van samenwerking ligt een taak voor de bestuurders en voor mij als transitiecoach om gemeente en zorgverzekeraar nog meer met elkaar te verbinden.
Wat de proeftuin betreft heeft de gemeente de ambitie om binnen 5 jaar alle activiteiten van de proeftuin en daarmee de maatwerkmethode te verbreden naar heel Oss.

Meer weten over de wijkgerichte aanpak Oss?

Lees verder over Proeftuin Ruwaard, de vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.