De Regionale Zorgalliantie (RZA) Zwolle zet zich in om (kwetsbare) mensen in de regio IJssel-Vecht een goed leven te bieden. Ze streeft naar toekomstbestendige, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn. De RZA kreeg in 2019 een toekenning voor de subsidie preventiecoalitie. Hiermee zetten Zilveren Kruis en de gemeente Zwolle samen met partijen uit de regio IJssel-Vecht in op preventie om zwaardere zorg te voorkomen.

Aan het woord is Margot Seip van Proscoop, strategisch adviseur en programmamanager

Het gaat niet alleen om bestuurders,  ook de professionals moeten we aan de coalitie verbinden.

Wat is het streven van de alliantie?

De Regionale Zorgalliantie Zwolle ontstond uit een bestaande alliantie vanuit het ziekenhuis. Deze samenwerking wilden we breder opzetten, en meer richten op preventie. We zetten ons in om (kwetsbare) mensen een samenhangend aanbod te bieden dat aansluit bij hun behoeften. Door intensief samen te werken kunnen we meer voor deze groepen mensen betekenen.
Ook streven we ernaar inwoners naar vermogen te laten deelnemen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen – ook wanneer aandoeningen en beperkingen een rol spelen.

Hoe gaan jullie dat doen?

De preventiecoalitie richt zich enerzijds op het proces: het organiseren van de samenwerking en anderzijds op de strategische agenda. Uitgangspunten zijn dat er sprake is van een regionaal probleem en er samenwerking is met meerdere organisaties en tenslotte dat alles onderbouwd is met data. Daarnaast organiseren we inspiratiebijeenkomsten. Bijvoorbeeld  rondom psychische gezondheid, technische innovatie van hulpmiddelen voor de patiënt en nu zijn we bezig met “het pillenprobleem”.

Subsidies om de samenwerking te organiseren

We maken gebruik van de voucher van Juiste Zorg op de Juiste Plek  (JZOJP) voor het maken van een regiobeeld om tot onderbouwde keuzes te komen. De subsidieregeling preventiecoalities zetten we in voor het realiseren van een toekomstbestendig en integraal aanbod voor zorg- en welzijn. Hierbij staat de juiste zorg op juiste plek vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid voorop. Vanuit de subsidie regio-impuls JZOJP investeren we in verbinding tussen alle relevante partijen. Alle  partijen uit de coalitie betalen mee. Dat laatste zorgt zeker voor commitment.

De volgende stap: van strategie naar doen

We zoeken een manier om te komen van overleg naar daadwerkelijke acties. Daar moeten nog wel stappen in gezet worden. Het opgestelde strategische programma en de inspiratiebijeenkomsten helpen daarbij. In de inspiratiebijeenkomsten nodigen we ook partijen uit die niet bestuurlijk aan tafel zitten in de alliantie en natuurlijk de professionals in de stad en omgeving die met een thema aan de slag zijn. Hierin willen we onderwerpen echt bij de kop pakken en laten zien: ‘kijk hier zijn we mee bezig en dit willen we bereiken, wie doet hier allemaal wat in, hoe kunnen we nieuwe verbindingen leggen en waar is extra hulp bij nodig om zaken voor elkaar te krijgen’.