Samenwerking en afstemming tussen partijen in de verschillende domeinen is nodig en vanzelfsprekend. Ook als het om preventie gaat. Soms is samenwerking en afstemming zelfs verplicht en is in de wet een opdracht tot samenwerking en afstemming opgenomen.

Regels voor samenwerking binnen de Wpg

Gemeenten hebben binnen de Wet publieke gezondheid (WpgWet publieke gezondheid ) de opdracht tot:

  • afstemming met de curatieve gezondheidszorg, bijvoorbeeld met lokale zorgaanbieders.
  • afstemming met geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
  • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen van gemeenten (dit zou kunnen leiden tot samenwerking tussen Wpg, WmoWet maatschappelijke ondersteuning  2015 en/of Jeugdwet). 

Regels voor samenwerking binnen de Wmo 2015

Gemeenten hebben binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) de opdracht tot:

  • het afstemmen van de wijze waarop zij hun Wmo-taken uitvoeren met de zorgverzekeraars, met het oog op de wettelijke taken van die laatsten.
  • het maken van afspraken over het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, zorg, jeugdzorg, welzijn en preventie om te komen tot een integrale dienstverlening aan cliënten en verzekerden.

Voorbeeld: Preventiecoalitie Wijkgerichte aanpak Oss

Binnen Ruwaard Oss creëert de preventiecoalitie samenhang tussen de verschillende domeinen met één budget door de budgetten binnen het sociaal domein vast te zetten in de vorm van een subsidie. Alle contracten met welzijnspartijen zijn samengevoegd onder de WmoWet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit budget staat vast voor de komende vijf jaar, onder de voorwaarde dat zij dit samen en integraal inzetten in de wijk voor hun gezamenlijk doel. Op termijn wil de gemeente dit ook doen in de Wet langdurige zorg (WlzWet langdurige zorg ) en Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ). Lees verder over de wijkgerichte aanpak Oss.

Regels voor samenwerking binnen de Jeugdwet

Gemeenten dienen de wijze waarop zij hun verantwoordelijkheden op grond van de Jeugdwet uitvoeren af te stemmen met de zorgverzekeraars, met het oog op de wettelijke verantwoordelijkheden van die laatsten.  Uit de wettelijke opdracht om hierbij tot verordening op in te gaan, blijkt dat gemeenten hun jeugdhulp ook af moeten stemmen op voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen.

Regels voor samenwerking binnen de Zvw

Zorgverzekeraars hebben binnen de Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ) de opdracht tot het afstemmen van de wijze waarop zij hun verantwoordelijkheden op basis van de Zvw uitvoeren, met de colleges van burgemeester en wethouders met het oog op de wettelijke verantwoordelijkheid van die laatsten. 

Regels voor samenwerking binnen de Wlz

WlzWet langdurige zorg -uitvoerders hebben geen wettelijke opdracht tot samenwerking met zorgverzekeraars of gemeenten. Wel moeten zij zorgen voor afstemming met mantelzorgers.