3 mensen met elkaar in gesprek


Een succesvolle samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is nodig voor preventie gericht op risicogroepen. Maar hoe kun je elkaar vinden en elkaars taal leren spreken? Onderstaande tips kunt u gebruiken om in planmatige stappen samen te werken.

Verken samenwerkingspartners en hun belangen

 • Maak een overzicht van relevante personen bij gemeente en zorgverzekeraar en daarbuiten (zoals aanbieders van zorg en welzijn, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, ROSRegionale Ondersteuningsstructuur , ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van beoogde doelgroepen, GGD of ROS) die relevant (kunnen) zijn bij de ontwikkeling van preventieprogramma’s of de uitvoering ervan. Betrek enthousiaste voorlopers.
 • Zoek als kleine gemeente regionale samenwerking met andere gemeenten om tot samenwerking met zorgverzekeraars te komen. Dan bent u als kleinere gemeente interessanter voor zorgverzekeraars. 
 • Betrek per organisatie de juiste mensen die zowel de energie als ook het mandaat hebben om een vernieuwing uit te denken en door te voeren. Dit kunnen gedurende het proces verschillende personen zijn.
 • Ga na wat de belangen van u en de ander zijn om aan preventie voor risicogroepen te werken. Beschrijf helder wat u wilt, wat uw doel is en maak inzichtelijk waarom dit voor de andere partij(en) interessant is.
 • Wees open naar elkaar en benoem mogelijke knelpunten. Een knelpunt kan zijn dat de inwoners van een gemeente niet overeenkomen met de verzekerden bij de zorgverzekeraar. Bovendien kunnen verzekerden jaarlijks overstappen, ook al doet slechts een klein deel dit. Anderzijds hebben gemeenten te maken met meerdere (politieke) belangen en speelt de zichtbaarheid van de wethouder een belangrijke rol, waardoor de tijdshorizon vaak beperkt is tot de volgende verkiezingen.
 • Lees op de pagina Verken elkaars wereld meer over de beelden die er leven en tips hoe je elkaar kunt vinden.

Creëer een gezamenlijke ambitie

 • Organiseer één of meer bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle partijen. U kunt ervoor kiezen om eerst iedereen apart te spreken. Laat elke partij zijn ideaal schetsen en maak een totaaloverzicht van de ambities en doelen. 
 • Weeg samen af wat de beste gezamenlijke ambitie is. Sluit bijvoorbeeld aan bij een actueel onderwerp dat speelt in de gemeente, wijk of bij de zorgverzekeraar. 
 • Werk de ideële ambitie uit in concrete doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn. Hierdoor worden de eventueel tegengestelde belangen van de verschillende betrokken partijen zichtbaar en kunnen deze bespreekbaar worden gemaakt. Streef naar een win-win situatie. Laat ieders bijdrage in menskracht, middelen, rollen nog even in het midden. Deze kun je in een later stadium uitwerken.
 • Stel bij het formuleren van de concrete doelstellingen consequent de beoogde doelgroep(en) centraal. Dit is de gemene deler voor alle betrokken partijen. Vanuit het principe dat de inhoud leidend is, kan het voor partijen makkelijker worden om elkaar te vinden. Wissel informatie uit over het thema of de doelgroep. Veel partijen hebben gegevens over zorggebruik en gezondheid van burgers. Denk aan gegevens over zorggebruik die zorgverzekeraars hebben en de beschikbare gegevens van lokale/regionale gezondheidsmonitors die gemeenten hebben.
 • Begin klein en bouw de samenwerking later verder uit.

Geef samenwerking vorm en onderhoud deze

Maak goede samenwerkingsafspraken over:

 • de gedeelde visie: doelen, doelgroep, financiering en ambities van de samenwerking.
 • geografische reikwijdte: gehele stad/gemeente, gehele regio of enkele (pilot)wijken. Tip: Houd bij de start van samenwerking de geografische reikwijdte en het aantal betrokken partijen beperkt, experimenteer bijvoorbeeld in enkele pilotwijken of binnen de collectieve verzekering voor minima. Een kleiner gebied is makkelijker te overzien en houdt lijnen kort. Bij een succesvolle samenwerking kan het aantal betrokken partijen worden uitgebreid bijvoorbeeld met kleinere gemeenten uit de regio of één of meerdere zorgverzekeraars.
 • inhoudelijke reikwijdte en prioritering thema’s
 • duur van de samenwerking.
 • verantwoordelijkheidsverdeling en financiering.
 • Het onderhouden van de samenwerking. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, nieuwsberichten en via social media kunt u over de voortgang van de activiteiten communiceren en onderlinge contacten onderhouden.
 • Monitoring en evaluatie: wat en hoe gemeten gaat worden en op welke wijze u verantwoording aan elkaar en elkaars achterban aflegt.
 • Bekrachtig de samenwerking door bijvoorbeeld het sluiten van een convenant of samenwerkingsovereenkomst. Of start een preventiecoalitie. Werk vervolgens de afspraken en de geselecteerde prioritaire thema’s zo snel mogelijk uit in uitvoeringsprogramma’s met concrete projecten en tastbare resultaten. Zorg hierbij dat er draagvlak en bekendheid is van de plannen zowel op bestuurlijk, management- als op uitvoeringsniveau bij de verschillende organisaties.

In de handreiking Gezonde Gemeente vindt u aanbevolen leefstijlinterventies en programma's voor gezondheidsbevordering op acht thema's (o.a. overgewicht en depressie) voor in de gemeente en wijk.

Evalueer de samenwerking

Spreek af welke bijdrage samenwerkingspartners leveren aan de evaluatie van de activiteiten.

 • Evalueer de samenwerking zowel op proces als op het behalen van de gestelde doelen.
 • Benoem knelpunten tijdig en vier successen
 • Bespreek de resultaten en voortgang van de samenwerking ook met de managers van de verschillende partners.

Tips

 • Houd bij de start van samenwerking de geografische reikwijdte en het aantal betrokken partijen beperkt, experimenteer bijvoorbeeld in enkele pilotwijken of binnen de collectieve verzekering voor minima. Een kleiner gebied is makkelijker te overzien en houdt lijnen kort. Bij een succesvolle samenwerking kan het aantal betrokken partijen worden uitgebreid bijvoorbeeld met kleinere gemeenten uit de regio of één of meerdere zorgverzekeraars
 • Stuur op meerjarenafspraken voor continuïteit.
 • Bespreek gezamenlijke casuïstiek. Dit kan inzichtelijk maken wanneer er knelpunten in verantwoordelijkheidsverdeling ontstaan.

In de praktijk