Zowel gemeenten als zorgverzekeraars hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid van hun inwoners en verzekerden. Zeker waar het de zogenaamde risicogroepen betreft zoals kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht en chronische ziekten, mensen met psychische problemen en mensen met een lage sesSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. . Om de gezondheid te verbeteren van deze groepen hebben gemeenten en zorgverzekeraars elkaar nodig. Vaak hebben risicogroepen meer problemen tegelijk, rondom zorg, wonen, werk, schulden, leren, integreren en veiligheid. Deze hebben allemaal invloed op hun gezondheid. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen door samen te investeren in onder andere preventie, vroegsignalering en wijkgerichte samenwerking meer bereiken om de gezondheid en zelfredzaamheid van deze burgers te bevorderen. 

Samenwerking biedt kansen op gezondere burgers

Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is nodig om het gezamenlijk doel te bereiken: gezondere burgers en het voorkomen van zwaardere hulpvragen bij de risicogroepen. Samenwerking biedt de volgende kansen:  

  • Door gezamenlijk in te zetten op preventie kan worden voorkomen dat mensen ondersteuning of medische zorg nodig hebben en kan de vraag naar duurdere vormen van zorg worden verminderd.
  • Betere afstemming en samenhang tussen zorgverleners in het medische en sociale domein.
  • Betere aansluiting op de ondersteunings- en zorgbehoefte van burgers.
  • Samenwerking kan verbindingen opleveren tussen leef- en zorgdomeinen en een extra impuls geven aan activiteiten die al gebeuren in de wijk of in de zorg.

Samenwerken, hoe doe je dat?

Er is veel bekend over effectief samenwerken, maar het is niet altijd gemakkelijk. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben verschillende (wettelijke) verantwoordelijkheden, financierings- en bekostigingsmogelijkheden, geografische werkgebieden en belangen. Op deze pagina’s vindt u praktische tips, handvatten en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om elkaar te vinden, beter te leren begrijpen en beter samen te werken.

Meer weten over: Pagina:
Handvatten voor effectieve samenwerking Samenwerken, hoe doe je dat?
Tips om elkaars taal beter te leren spreken Verken elkaars wereld
Wat moet en wat kan als het gaat om samenwerken binnen wettelijk kader Samenwerken binnen wettelijk kader
Goede voorbeelden van samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar Praktijkvoorbeelden

Samenwerkingsnetwerken

Naast dit digitale loket en het preventieteam zijn er ook andere initiatieven die samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars bevorderen.

  • Jongeriusoverleg: het doel is samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten te versterken.
  • Cursus Zorg en gemeenten van Zorgverzekeraars Nederland, bestemd voor inkopers, beleidsmedewerkers en projectleiders bij zorgverzekeraars en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de onderlinge samenwerking en het maken van lokale afspraken.

Ook in het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F staat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars centraal. Dit rapport beschrijft hoe de gemeentepolis kan bijdragen aan het vormgeven van preventieactiviteiten voor risicogroepen.