Als gemeente of zorgverzekeraar richt u zich vaak op dezelfde risicogroepen om gezondheid te bevorderen of om zwaardere hulpvragen te voorkomen. Voorbeelden van deze risicogroepen zijn kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht en chronische ziekten, mensen met psychische problemen en mensen met een lage sociaaleconomische status (sesSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. ). Om de gezondheid en zelfredzaamheid van deze burgers te bevorderen bereikt u meer door samen te investeren in preventie, vroegsignalering en wijkgerichte samenwerking. Met deze samenwerking kunt u:

 • voorkomen dat mensen ondersteuning of medische zorg nodig hebben en de vraag naar duurdere vormen van zorg verminderen.
 • afstemming tussen zorgverleners in het medische en sociale domein bevorderen.
 • beter aansluiten op de ondersteunings- en zorgbehoefte van burgers.
 • een extra impuls geven aan activiteiten die al gebeuren in de wijk of in de zorg.

In Nederland werken al verschillende gemeenten  en zorgverzekeraars samen. Bekijk onze praktijkvoorbeelden en lees meer over de bekostiging en de preventiecoalities.

De gemeentelijke verantwoordelijkheid (voor preventie) richt zich op:

 • de gezonde bevolking (WpgWet publieke gezondheid Wet publieke gezondheid  , Jeugdwet);
 • groepen met een verhoogd gezondheidsrisico (Wpg, WmoWet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning   2015 en Jeugdwet);
 • individuen met een verhoogd gezondheidsrisico (Wmo 2015 en Jeugdwet);
 • individuen met een gezondheidsprobleem (Wmo 2015, Jeugdwet).

De verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars (voor preventie) richt zich op:

 • individuen met een vastgesteld verhoogd gezondheidsrisico (geïndiceerde preventie);
 • individuen met een gezondheidsprobleem (zorggerelateerde preventie);
 • Lees meer over de verantwoordelijkheden van gemeenten en zorgverzekeraars binnen het wettelijke kader.

Elkaars wereld en werkwijze verkennen

Gemeenten en zorgverzekeraars die al samenwerken ervaren dat je eerst elkaars wereld en werkwijze moet leren kennen. Een goede kennismaking is de weg naar een succesvolle samenwerking belemmeren. Lees verder in Verken elkaars wereld en werkwijze.

Een samenwerking opzetten

Een succesvolle samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is nodig voor preventie gericht op risicogroepen. Maar hoe kun je elkaar vinden, hoe kom je tot gezamenlijke ambities en hoe geef je de samenwerking vorm? Lees verder in Samenwerken, hoe doe je dat?

Samenwerking binnen wettelijk kader

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben te maken met dezelfde wetten waarbinnen zij werken. Samenwerking en afstemming tussen partijen in de verschillende domeinen is nodig en vanzelfsprekend. Soms is dit zelfs verplicht en is in de wet een opdracht tot samenwerking en afstemming opgenomen. Lees verder in Samenwerking binnen wettelijk kader.

Netwerkinitiatieven in kaart

Netwerkinitiatieven zijn initiatieven binnen een wijk, gemeente of regio waarin drie of meer partijen samenwerken aan de verbinding tussen preventie en zorg en welzijn .
De netwerkinitiatieven richten zich op (kwetsbare) ouderen, mensen met GGZGeestelijke gezondheidszorg problematiek, mensen met een chronische ziekte, lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. , jeugd, leefstijl en verbinding van het sociaal en het medisch domein. Voor al deze groepen zetten de samenwerkingspartners bestaande interventies in of werken aan de ontwikkeling van nieuwe interventies. Lees meer in het evaluatierapport Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.