Naast de wettelijke financieringsbronnen (denk aan vergoeding vanuit de ZvwZorgverzekeringswet of de ketenzorg) of de reguliere inzet van beroepskrachten zoals gezondheidsmakelaar of gezondheidsbevorderaar van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, sociaal wijkteam en de buurtsportcoach, zijn er aanvullende (tijdelijke) mogelijkheden bij het bekostigen van preventie voor risicogroepen. Op deze pagina vindt u voorbeelden van financiering voor het organiseren van samenwerking.

Financiering voor het organiseren van samenwerking

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het (door) ontwikkelen van regionale samenwerking en het vormen van plannen voor het uitvoeren van samenwerkingsactiviteiten.
  2. De Uitvoeringsimpuls slechts beschikbaar in aansluiting op de startimpuls. De subsidie is beschikbaar voor de uitvoering van concreet beschreven samenwerkingsactiviteiten.
  3. De Regio-impuls richt zich op bestaande regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
  4. Een voucher is inzetbaar voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regiobeeld van de sociale en gezondheidssituatie en behoeften in de regio: zowel voor het genereren van data en de analyse daarvan
  • Organisatie en Infrastructuur-gelden (O&I) maken het mogelijk om (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren. De zorgverzekeraar komt voor deze prestaties een vergoeding overeen met het multidisciplinaire samenwerkingsverband. Het gaat om een vergoeding per ingeschreven verzekerde van de bij het samenwerkingsverband aangesloten huisartsen. Lees hoe ze in Overvecht gebruik maakten van deze gelden om de aanpak krachtige basiszorg vorm te geven.

Preventiecoalitie de regionale zorgalliantie Zwolle

De Regionale Zorgalliantie (RZA) Zwolle zet zich in om (kwetsbare) mensen in de regio IJssel-Vecht een goed leven te bieden. Ze streeft naar toekomstbestendige, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn. Gemeente Zwolle en Zilveren Kruis maken gebruik van verschillende financieringsmogelijkheden:

Lees meer over de preventiecoalitie in Zwolle.

Financiering voor het opzetten van preventie activiteiten

Ook voor de opstart van preventieactiviteiten is financiering beschikbaar:

  • De gemeentepolis is een goede stap om elkaar beter te leren kennen en te starten met preventieactiviteiten voor risicogroepen. Bij het afsluiten van een collectieve zorgverzekering voor sociale minima (ook wel: gemeentepolis) onderhandelt de gemeente met een zorgverzekeraar naar keuze. Lees hoe de gemeente Apeldoorn en Menzis de gemeentepolis inzetten voor het opzetten van gezondheidsbevorderende activiteiten.
  • Beleidsregel Innovatie van de NZa maakt het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ) of Wet langdurige zorg (WlzWet langdurige zorg ) valt, maar niet binnen reguliere zorgprestaties.
  • Verschillende andere subsidieregelingen dragen bij aan het bekostigen van preventie voor risicogroepen. Voorbeelden zijn subsidies in het kader van ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie-programma’s, GIDSGezondheid In De Stad -gelden en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars dat bijdraagt aan oplossingen van knelpunten in de zorg. Lees meer over financiering en capaciteit van gezondheidsbeleid in de Handreiking Gezonde Gemeente.
  • Erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ’s) worden vanaf 1 januari 2019 vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen de GLI uitvoeren en vergoeding ontvangen. Een zorgverzekeraar bepaalt welke gecombineerde leefstijlinterventie hij voor zijn verzekerden vergoedt.