Naast de wettelijke financieringsbronnen (denk aan vergoeding vanuit de Zvw Zorgverzekeringswet ) of de reguliere inzet van professionals zoals gezondheidsmakelaar, de buurtsportcoach of fysiotherapeut, zijn er aanvullende (tijdelijke) mogelijkheden bij het bekostigen van preventie voor risicogroepen. 

Financiering voor het organiseren van samenwerking

De Subsidieregeling Preventiecoalities maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars en gemeenten een derde van de kosten van de procescoördinatie van een gezamenlijke aanpak van effectieve preventieactiviteiten voor risicogroepen vergoed krijgen. Lees meer over de subsidieregeling Preventiecoalities.

De subsidieregeling Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) bestaat in totaal uit 4 instrumenten:

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het (door) ontwikkelen van regionale samenwerking en het vormen van plannen voor het uitvoeren van samenwerkingsactiviteiten.
  2. De Uitvoeringsimpuls alleen beschikbaar in aansluiting op de startimpuls. De subsidie is beschikbaar voor de uitvoering van concreet beschreven samenwerkingsactiviteiten.
  3. De Regio-impuls richt zich op bestaande regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
  4. Een voucher is inzetbaar voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regiobeeld van de sociale en gezondheidssituatie en behoeften in de regio: zowel voor het genereren van data en de analyse daarvan

Organisatie en Infrastructuur-gelden (O&I) maken het mogelijk om (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren. De zorgverzekeraar komt voor deze prestaties een vergoeding overeen met het multidisciplinaire samenwerkingsverband. Het gaat om een vergoeding per ingeschreven verzekerde van de bij het samenwerkingsverband aangesloten huisartsen. Lees hoe ze in Overvecht gebruik maakten van deze gelden om de aanpak krachtige basiszorg vorm te geven.

Preventiecoalitie de regionale zorgalliantie Zwolle

De Regionale Zorgalliantie (RZA) Zwolle zet zich in om (kwetsbare) mensen in de regio IJssel-Vecht een goed leven te bieden. Ze streeft naar toekomstbestendige en betaalbare zorg en welzijn. De zorgalliantie maakt gebruik van verschillende financieringsmogelijkheden:

Financiering van preventie activiteiten

Voor preventieactiviteiten is ook financiering beschikbaar. Verschillende subsidieregelingen dragen bij aan het bekostigen van preventie voor risicogroepen. Voorbeelden zijn subsidies in het kader van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie -programma’s of GIDS Gezondheid In De Stad -gelden.

Gemeentepolis

De gemeentepolis (ook wel collectieve zorgverzekering voor sociale minima) is een goede stap voor gemeenten en zorgverzekeraars om elkaar beter te leren kennen en te starten met preventieactiviteiten voor risicogroepen. Bij de aanbesteding van een gemeentepolis onderhandelt de gemeente met een zorgverzekeraar naar keuze. Lees hoe de gemeente Apeldoorn en Menzis de gemeentepolis inzet voor het opzetten van gezondheidsbevorderende activiteiten.

Gecombineerde Leefstijl Interventies

Erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies worden vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie uitvoeren en vergoeding ontvangen. Een zorgverzekeraar bepaalt welke gecombineerde leefstijlinterventie hij voor zijn verzekerden vergoedt.

NZa Nederlandse Zorgautoriteit Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een wegwijzer waarmee u inzichtelijk maakt op welke manier u uw (preventieve) innovatie kunt bekostigen. Zoals via een experiment binnen de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten van de NZa. Deze regel maakt het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw Zorgverzekeringswet  Zorgverzekeringswet  ) of Wet langdurige zorg (Wlz Wet langdurige zorg  Wet langdurige zorg  ) valt, maar niet binnen reguliere zorgprestaties.

Lees meer over financiering en capaciteit van gezondheidsbeleid.