Op deze pagina vindt u tips en leest u hoe u preventie voor risicogroepen samen met professionals op het gebied van preventie, zorg en welzijn vorm geeft. Begin met het ontwikkelen van een plan op basis van een gedeelde visie op gezondheid. Houd hierbij rekening met de gezondheidssituatie in uw regio en met de wensen en behoeften van inwoners en professionals.

Leer elkaar kennen en vertrouwen en neem hier voldoende tijd voor. Een open houding en wederzijdse nieuwsgierigheid helpt om het gesprek aan te gaan. Begrijp je bepaalde keuzes van de ander niet, vraag dan naar de achterliggende redenen. En accepteer van elkaar dat je nu eenmaal werkt vanuit verschillende perspectieven en dat deze soms kunnen botsen. Verken elkaars belangen en ambities door de inhoud leidend te maken, wat willen jullie met elkaar oplossen, aanpakken of verbeteren?

Tip: Wissel informatie uit over het thema of de doelgroep. Het helpt om te kijken naar de overeenkomsten en gemeenschappelijke doelen.

Wijs iemand aan die zorg en welzijnsdomein kent én extra tijd krijgt voor de coördinatie. Een kartrekker weet de vaart in het proces te houden, anderen te enthousiasmeren en dingen voor elkaar te krijgen. Zoals draagvlak, maar ook financiering en borging binnen bestaande plannen en samenwerkingsstructuren.

Formuleer aandachtspunten en prioriteiten voor de samenwerking om uw plan vorm te geven. Bespreek rollen en verwachtingen en verantwoordelijkheden. Mogelijk veranderen deze per fase of activiteit, dus zet dit regelmatig op de agenda.

Tip: lees hierover meer in de succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid.

Het is belangrijk om te weten welke gezondheidsuitdagingen, wensen en behoeften er spelen bij inwoners in de wijk, gemeente of regio. Bekijk dit samen met inwoners en partners uit verschillende domeinen zoals eerstelijnszorg, leefomgeving, onderwijs, ruimtelijke ordening, wonen, welzijn en sport. Het kunnen en mogen delen van data is van belang.

Tips:

  • Benoem data-uitwisseling als randvoorwaarde in de samenwerking om hier meer prioriteit aan te geven.
  • Lees meer over de gezondheidssituatie in kaart brengen bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel.

Stel vast nadat de gezondheidssituatie in beeld is gebracht welke gezondheidsproblemen de meeste prioriteit hebben en op welke doelgroep u zich wilt richten. Let op dat u verschillende belangen, (financierings)mogelijkheden, geografische werkgebieden en  (wettelijke) verantwoordelijkheden heeft.

Tips:

  • Formuleer een gedeelde ambitie en leg gezamenlijke doelen vast voor de korte, middellange en lange termijn. Stel bij het formuleren van de concrete doelstellingen steeds de beoogde doelgroep(en) centraal. Dit is de gemene deler voor alle betrokken partijen.
  • Lees meer over het kiezen van prioriteiten en doelen

Heeft u een duidelijk beeld van uw doelen, thema’s en doelgroepen, dan is de volgende stap dit te vertalen naar een plan van aanpak of uitvoeringsprogramma.

Tips:

Monitoren en evalueren helpt bij het bijsturen en doorontwikkelen van uw beleid of aanpak. Maak daarom bij aanvang keuzes over wat u wilt evalueren, wanneer u resultaten wilt weten en wat daarvoor nodig is. Het kan handig zijn om een onafhankelijke partij in te schakelen en verantwoordelijk te maken voor de monitoring.

Op de pagina monitoren en evalueren leest u meer over vormen van evalueren.