1. Waar kan de subsidieregeling Preventiecoalities voor worden gebruikt?

1. Waar kan de subsidieregeling Preventiecoalities voor worden gebruikt?

De subsidieregeling Preventiecoalities is bedoeld om de samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeenten te bevorderen. De regeling vergoedt 1/3 deel van de totale coördinatiekosten. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen de subsidie alleen gebruiken voor activiteiten die nodig zijn voor het coördineren van het opstarten van de coalitie en activiteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van de Preventiecoalitie. Kijk voor de overige voorwaarden op Subsidieregeling preventiecoalities.

2. Welke activiteiten komen NIET in aanmerking voor subsidie?

2. Welke activiteiten komen NIET in aanmerking voor subsidie?

  • De daadwerkelijke uitvoering van preventieactiviteiten;
  • Kosten van de procescoördinatie die op grond van een andere, wettelijke voorziening kunnen worden bekostigd;
  • Activiteiten die op grond van de vijf stelselwetten (Zvw Zorgverzekeringswet , Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning , Wpg Wet publieke gezondheid , Wlz Wet langdurige zorg  of Jeugdwet) kunnen worden gefinancierd.
3. Kan een aanbieder van een initiatief/interventie een Preventiecoalitie aanvragen?

3. Kan een aanbieder van een initiatief/interventie een Preventiecoalitie aanvragen?

Nee, dit kan niet. De subsidie kan alleen aangevraagd worden door een zorgverzekeraar als die een intentieverklaring heeft van één of meer gemeenten waarin de samenwerking wordt bevestigd. De regeling is bedoeld om 1/3 van de coördinatiekosten te vergoeden, die door de zorgverzekeraars en gemeenten worden gemaakt (of door een ingehuurde uitvoeringsorganisatie). Aanbieders kunnen daarom het beste de prioriteiten van de gemeente of zorgverzekeraar voor wie het initiatief mogelijk interessant is in beeld krijgen om vervolgens aansluiting te zoeken en samen op te trekken. Daarnaast zijn er voor aanbieders andere subsidiemogelijkheden beschikbaar. Zie voor meer informatie hierover de Handreiking Gezonde Gemeente.

4. Kan de subsidieregeling Preventiecoalities ook gebruikt worden voor onderzoek, communicatie, kennisinfrastructuur, opleiding en materiele zaken?

4. Kan de subsidieregeling Preventiecoalities ook gebruikt worden voor onderzoek, communicatie, kennisinfrastructuur, opleiding en materiele zaken?

De onderstaande activiteiten komen alleen in aanmerking voor subsidie als zij nadrukkelijk bijdragen of ondersteunend zijn aan de procescoördinatie:

  • Communicatie voor zover dit gericht is op het proces, de voortgang, de werkwijze, de activiteiten en de resultaten van de Preventiecoalitie.
  • Kennisinfrastructuur voor zover deze gericht is op proces, de voortgang, de werkwijze, de borging, de activiteiten en de resultaten van de Preventiecoalitie.
  • Onderzoek gericht op het monitoren en evalueren van de voortgang de activiteiten en de resultaten van de Preventiecoalitie en in beperkte mate nadere analyse van de doelgroep en haar gezondheidsproblemen en onderzoek naar resultaten, kosten en opbrengsten van de coalitie en preventieactiviteiten.
  • Het creëren van een gezamenlijke basis en een andere manier van (samen)werken bijvoorbeeld door trainingen van professionals.
  • Materiële zaken (zoals bijvoorbeeld zaalhuur of in euro’s gekapitaliseerde inzet van personeel) voor zover nodig om activiteiten rondom de procescoördinatie uit te kunnen voeren.
5. Hoe verhoudt de subsidieregeling Preventiecoalities zich tot de gemeentepolis?

5. Hoe verhoudt de subsidieregeling Preventiecoalities zich tot de gemeentepolis?

Bij het afsluiten van een collectieve zorgverzekering voor sociale minima (ook wel: gemeentepolis) onderhandelt de gemeente met een zorgverzekeraar naar keuze. De subsidieregeling Preventiecoalities is hier niet voor bedoeld. Het betreft immers geen coördinatie voor het opzetten en uitvoeren van preventieactiviteiten voor risicogroepen. Wel kan de gemeentepolis een goede stap zijn om elkaar beter te leren kennen en te starten met preventieactiviteiten voor risicogroepen. Zie voor meer informatie over de gemeentepolis de samenvatting van het BSenF-rapport Preventie en de gemeentepolis

6. Hoe ziet het format van de subsidieaanvraag er uit?

6. Hoe ziet het format van de subsidieaanvraag er uit?

De subsidieaanvraag behelst een activiteitenplan, begroting en een intentieverklaring van de burgemeester en wethouders. In de wettekst artikel 7, 8 en 9 is staat beschreven waar deze onderdelen aan moeten voldoen.

7. Hoe wordt de subsidieaanvraag beoordeeld?

7. Hoe wordt de subsidieaanvraag beoordeeld?

De aanvraag wordt eerst financieel en administratief beoordeeld op juistheid en volledigheid. Als het dossier volledig is, wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld door het Preventieteam.

8. Wat moet bij de liquiditeitsprognose worden aangeven?

8. Wat moet bij de liquiditeitsprognose worden aangeven?

Het leveren van een liquiditeitsprognose is onderdeel van het proces van de subsidieaanvraag. Let er bij het invullen op dat de liquiditeitsprognose alleen betrekking heeft op de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het insturen van het (publieke) jaarverslag van de verzekeraar(s) is voldoende om de liquiditeitspositie te onderbouwen.

9. Hoe hard is de eis van een handtekening van B&W op de subsidieaanvraag Preventiecoalities?

9. Hoe hard is de eis van een handtekening van B&W op de subsidieaanvraag Preventiecoalities?

Een handtekening van B&W is noodzakelijk conform artikel 7 van de subsidieregeling Preventiecoalities. Een handtekening onder mandaat en een gescande handtekening behoren tot de mogelijkheden.

10. Waar kan ik terecht voor ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie via de portal Subsidieplein?

10. Waar kan ik terecht voor ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie via de portal Subsidieplein?

Op Loketgezondleven.nl vindt u informatie over het aanvragen van een subsidieaanvraag. Via het Subsidieplein kunt u zich registreren en de subsidieaanvraag doen. Komt u er niet uit? Stuur dan een e-mail naar preventieteam@minvws.nl met uw vraag. Het Preventieteam helpt u graag verder.

11. Wat is de aanvangsdatum van de subsidie?

11. Wat is de aanvangsdatum van de subsidie?

Op het aanvraagformulier geeft u de aanvangs- en einddatum van de te subsidiëren activiteiten aan. U moet de subsidieaanvraag indienen voor aanvang van de periode waarin de te subsidiëren activiteiten voor procescoördinatie plaatsvinden. Wordt de subsidie na de gevraagde startdatum toegekend? Dan mogen de procescoördinatiekosten,die voor de toekenningsdatum gemaakt worden, met terugwerkende kracht vanuit de subsidie worden gefinancierd.

12. Hoe definitief is de ingediende aanvraag?

12. Hoe definitief is de ingediende aanvraag?

Belangrijk om te weten is dat de aanvraag niet direct helemaal perfect hoeft te zijn. De aanvraag wordt in eerste instantie administratief beoordeeld. Daarna is er voldoende gelegenheid om de aanvraag verder aan te vullen. Het beoordelingsproces verloopt wel sneller als uw aanvraag bij het indienen voldoet aan alle voorwaarden.