Evaluatie maatregelen Preventie in het Zorgstelsel

In 2016 is een pakket van maatregelen geïntroduceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de samenwerking rondom preventie voor risicogroepen te stimuleren. Dit heeft concrete resultaten opgeleverd! Zo is het aantal regio’s gegroeid waarin samenwerkingsafspraken tussen gemeente en zorgverzekeraar over preventie zijn gemaakt en hebben acht regio’s voor het opzetten van een preventiecoalitie subsidie ontvangen. Bekijk deze en andere onderzoeksresultaten in de tussenevaluatie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Samenwerkingskaarten AEF

samenwerkingskaarten

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht AEF de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars in kaart. Dat deed zij voor verschillende (WmoWet maatschappelijke ondersteuning )-regio's en voor verschillende thema's zoals ouderen, preventie en GGZGeestelijke gezondheidszorg. Het resultaat mag er zijn: het eerste landelijke overzicht van alle afspraken en samenwerkingsprojecten tussen zorgverzekeraars en gemeenten. De eerste conclusie daarbij: 'Wat gebeurt er veel!' Download de (Samenwerkings-)kaarten en de 'Database'. Op pagina 24 tot en met 31 van de kaarten staat de samenwerking 'gericht op preventie’ weergegeven.

Verkenning gezondheidsbevorderende zorgomgeving

De zorgomgeving kan actief bijdragen aan de gezondheid van mensen. In het kader van de Green Deal Duurzame Zorg voerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  een beknopte verkenning uit naar effectieve voedings- en omgevingsinterventies. Deze is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur én een eerste oriëntatie op praktische voorbeelden in Nederland. Een breder vervolgonderzoek volgt.

Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel 2018

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert sinds 2016 gemeenten en zorgverzekeraars om samen te werken op het vlak van preventie voor risicogroepen. Uit de evaluatie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat het aantal netwerkeninitiatieven toenam van 71 in 2017 naar 81 in 2018. Ook steeg het aantal netwerkinitiatieven waarbij gemeenten en zorgverzekeraars  schriftelijk samenwerkingsafspraken maakten van 21 in 2017 naar 25 in 2018. Daarnaast richten deze initiatieven zich meer op verschillende vormen van preventie dan in 2017. Zo was preventie zowel gericht  op alle burgers, als op burgers met een verhoogd risico op een ziekte en op burgers die al ziek zijn.

Kansrijke elementen voor moeilijk bereikbare ouderen

screenprint preventieve activiteiten voor ouderen

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde groepen ouderen (met een lage economische status, een klein sociaal netwerk en migranten met een niet-westerse achtergrond) vaak niet deelnemen aan activiteiten van gemeenten gericht op bewegen, gezond eten en sociale contacten. De factsheet ‘Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?’ van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft inzicht wat maakt dat ouderen onvoldoende bereikt worden en geeft voorbeelden van activiteiten waarbij dat beter lukt. Ook worden kansrijke elementen genoemd om de preventieve zorg en ondersteuning voor deze groepen ouderen te verbeteren.

Samenwerken bij vroegsignalering (kwetsbare) ouderen

screenprint vroegsignalering bij kwetsbare ouderen

Zorg- en hulpverleners hebben in de afgelopen jaren initiatieven opgezet om kwetsbare ouderen (of ouderen met risico op kwetsbaarheid) proactief op te sporen. Dit noemen we ‘vroegsignalering’. Doel is dat problemen al vroeg worden opgelost, uitgesteld of voorkomen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren en wonen. De factsheet ‘Vroegsignalering bij (kwetsbare) ouderen: wat is nodig om de samenwerking te verbeteren?’ van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft aanknopingspunten voor het verbeteren van samen-werking tussen verschillende zorg- en hulpverleners die zich bezighouden met vroegsignalering. Aangezien vroegsignalering van (kwetsbare) ouderen, of preventieve ouderenzorg in bredere zin, is opgenomen in o.a. de Wet Publieke Gezondheid, de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft zowel de zorgverzekeraar als gemeente baat bij een goede samenwerking.

Rapport Preventie en de gemeentepolis

screenprint preventie in de gemeentepolis

Het rapport Preventie en de gemeentepolis beschrijft hoe met de gemeentepolis invulling wordt gegeven aan preventie. Hierbij staat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars centraal. Uitgebreidere informatie vindt u ook op gezondverzekerd.nl of op de site van een individuele gemeente.

Zie ook de Kamerbrief (28 maart 2017) waarin staatssecretaris Van Rijn van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken rond de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het terrein van preventieve interventies voor risicogroepen.

Rapporten Zorgmarktadvies over samenwerken

screenprint zorgmarktadvies

In het rapport Analyse van belemmeringen bij het verduurzamen van preventie (2015) van Zorgmarktadvies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staan concluderende bevindingen over de mogelijkheden en belemmeringen voor het verduurzamen van preventie voor risicogroepen. Zie ook het rapport Opzetten samenwerking gemeente-zorgverzekeraar; Adviezen mede gebaseerd op de samenwerking gemeente Nijmegen en VGZ (2014) van Zorgmarktadvies. Dit beschrijft uitgangspunten voor de financiering van samenwerkingsprojecten en geeft daarnaast adviezen over het succesvol opzetten en uitbouwen van een samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Ook bevat het rapport een aantal innovatieve financieringsmodellen.