Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert sinds 2016 dat gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken om samen preventie voor risicogroepen op te zetten. Voorbeelden van risicogroepen zijn kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht en mensen met psychische problemen. Met de Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel brengt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  jaarlijks de initiatieven  en afspraken van gemeenten en zorgverzekeraars in kaart.

Tussenevaluatie Preventie in het Zorgstelsel

Het pakket van maatregelen om de samenwerking rondom preventie voor risicogroepen te stimuleren levert concrete resultaten op. Dit is te lezen in de tussenevaluatie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.Zo groeide het aantal regio’s waarin samenwerkingsafspraken tussen gemeente en zorgverzekeraar over preventie zijn gemaakt en hebben acht regio’s voor het opzetten van een preventiecoalitie subsidie ontvangen.

Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel 2018

Uit de evaluatie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat het aantal netwerkeninitiatieven toenam van 71 in 2017 naar 81 in 2018. Ook steeg het aantal schriftelijke samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars van 21 in 2017 naar 25 in 2018. Daarnaast waren er meer verschillende vormen preventie-initiatieven dan in 2017. Zo was er algehele preventie gericht  op alle burgers, maar ook op burgers met een verhoogd risico op een ziekte en op burgers die al ziek zijn.

Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel 2017

De factsheet uit 2017 laat zien dat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars voorzichtig op gang komt . Terugkerende thema’s binnen de preventie interventies zijn ouderen, leefstijlbevordering en coördinatie van preventie, zorg en welzijn.  Gemeenten en zorgverzekeraars zijn nog zoekende naar hoe ze de samenwerking het beste kunnen vormgeven.

Factsheet Samenwerking 2016

Deze factsheet uit 2016 beschrijft hoe gemeenten en zorgverzekeraars de samenwerking bij preventie voor risicogroepen ervaren. De meeste initiatieven richten zich op kwetsbare ouderen en mensen met psychische problemen. De concrete uitwerking en de vormgeving van de verbinding tussen de domeinen preventie, zorg en welzijn is heel gevarieerd. Een meerderheid van de initiatieven maakt ook formele afspraken over preventie voor risicogroepen.

Twee verkenningen naar (kosten) effectiviteit

Vooral het organisatievraagstuk is belangrijk, blijkt uit een verkenning van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar het nut van een kosten-baten rekentool voor Welzijn op recept. Succesvolle elementen van de interventie zijn de verwijzing van de huisarts, korte lijnen en goede samenwerking tussen huisarts en welzijnscoach.
Ook de GLIGecombineerde Leefstijlinterventie voor de jeugd is onderzocht. Om te kunnen zeggen welk type maatregel het meest effectief is om overgewicht bij kinderen tegen te gaan, is eerst uitgebreid literatuuronderzoek nodig.