Gespreksleidraad gemeenten en zorgverzekeraars

screenprint gespreksleidraad

Deze gespreksleidraad voor gemeenten en zorgverzekeraars beoogt de stap van kennismaken naar samenwerken te versnellen. De gesprekspunten zijn een hulpmiddel bij het opzetten van preventieactiviteiten. Het biedt aanknopingspunten voor nadere kennismaking, inhoudelijke verdieping en werken aan onderling vertrouwen.

Afwegingskader Zilveren Kruis

Zilveren Kruis logo

Zilveren Kruis heeft samen met enkele gemeenten en een expert van PharosKennis- en adviescentrum gezondheid, migranten en laagopgeleiden  een afwegingskader opgesteld. In het Afwegingskader aanvragen subsidieregeling Preventiecoalitie staan de voorwaarden die Zilveren Kruis als zorgverzekeraar hanteert om een aanvraag voor het sluiten van een preventiecoalitie bij het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in te dienen. Het afwegingskader wordt herzien als het Nationaal Preventieakkoord is afgesloten. Zo blijft het in lijn met de afspraken uit het Preventieakkoord.

Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas

Het concept landelijk model 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' beschrijft hoe een lokale aanpak voor kinderen met overgewicht/obesitas eruit kan zien, gebaseerd op praktijkervaringen van acht proeftuingemeenten binnen het project Care4Obesity. In 2018 komen er tools beschikbaar die helpen bij het realiseren van een ketenaanpak. Bekijk ook de module financiering van ’s Hertogenbosch.

Addendum over voorwaarden inkoop GLI

zwangere

In een addendum geeft het Zorginstituut meer duidelijkheid over de voorwaarden voor inkoop van gecombineerde leefstijlinterventies (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ). De belangrijkste punten zijn samengevat in een factsheet. Dit addendum is een vervolg op het standpunt 'Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie' uit 2009, waarin het Zorginstituut concludeerde dat de GLI een effectieve interventie bij overgewicht en obesitas is.

Toolkit Preventie in de wijk

woonwijk

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde de toolkit Preventie in de wijk. De toolkit ondersteunt gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en en professionals bij een integrale preventieve aanpak. Zo geeft de toolkit gemeenten concrete handvatten om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. Ook worden in de toolkit 9 wijktypen onderscheiden. Per wijktype zijn preventiethema’s en bijbehorende (erkende) interventies beschreven op basis van opvallende wijkkenmerken.

Cursus Zorg en Gemeente

laptop

De cursus Zorg en Gemeente van Zorgverzekeraars Nederland geeft (beleids)medewerkers bij zorgverzekeraars en gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor onderlinge samenwerking en het maken van lokale afspraken, inzicht in elkaars werelden. Na de herziening van de langdurige zorg werd samenwerking en afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars nog belangrijker. De afbakening tussen de verschillende zorgwetten is (nog) niet altijd duidelijk. Tegelijkertijd verwachten cliënten, terecht, een integrale dienstverlening. Dit vergt goede afspraken en afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

Handreiking Gezonde Gemeente

screenprint handreiking gezonde gemeente

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente. Maakt u beleid of een aanpak gericht op een van de leefstijlthema's? Hier vindt u alle informatie handig bij elkaar over alcohol, depressie, drugs, overgewicht, seksuele (on-)gezondheid, sport & bewegen, tabak en valpreventie. Ook biedt de handreiking Alle informatie over belangrijke of actuele thema's in een overzicht bij elkaar. Lees over een gezonde leefomgeving, het verbinden van preventie, zorg en welzijn, gezondheid van vluchtelingen en preventie en zorg voor de jeugd.

Gemeentelijke gezondheidsprofielen

screenprint gemeentelijke gezondheidsprofielen

In de gemeentelijke gezondheidsprofielen kunnen gemeenten specifieke informatie over de volksgezondheid in hun gemeente vergelijken met het GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-gemiddelde en met landelijke trends. Het gaat in de gezondheidsprofielen om bestaande gegevens die op gemeentelijk niveau bij elkaar zijn gezet. Zo wordt bijvoorbeeld de geografische informatie uit www.volksgezondheidenzorg.info niet vanuit indicatoren ontsloten, maar vanuit gemeenten (volgens de gemeente-indeling van 2013). Dit levert per gemeente een overzicht van beschikbare cijfers, waarbij als referentie ook de landelijke cijfers en cijfers per GGD kunnen worden weergegeven. Waar mogelijk zijn trends aangegeven.

Verkenning Haalbaarheid HIB Valpreventie Ouderen

screenprint Haalbaarheid Valpreventie Ouderen

In de verkenning Haalbaarheid van een Health Impact Bond Valpreventie Ouderen hebben VeiligheidNL en Vilans de haalbaarheid van een Health Impact Bond voor Valpreventie bij ouderen verkend. Het rapport geeft professionals handvaten die ze kunnen gebruiken als basis bij de concrete uitwerking van een HIB Valpreventie. Want zo luidt de belangrijkste conclusie: de haalbaarheid van een HIB Valpreventie kan pas echt worden vastgesteld door er mee te experimenteren in de praktijk.