Kind drinkt water

Mensen met gezonde gewoontes leven langer in goede gezondheid. Er zijn allerlei factoren van invloed op hun gezondheid. Zoals de inrichting van de leef-, werk- en woonomgeving. Het vakgebied gezondheidsbevordering richt zich op het veranderen van gedrag  van mensen en hun omstandigheden, met als doel gezondheid bevorderen en/of ziekte voorkomen. Op deze pagina's vindt u kennis en ervaring over hoe u gezond gedrag stimuleert en omstandigheden beïnvloedt waardoor de gezondheid van uw inwoners toeneemt. 
 

Voorwaarden effectief stimuleren gezond gedrag 


1. Werk planmatig

Gezondheid gaat over alles en dat maakt dat er veel aanknopingspunten zijn om gezond gedrag te stimuleren. De zes stappen van de planmatige aanpak helpen u interventies te kiezen waarmee u binnen de randvoorwaarden effectief gezond gedrag realiseert. Een interventie die planmatig is ontwikkeld is Op verhaal komen

2. Ken uw doelgroep, werk samen en stem uw communicatie af

Het bereiken en betrekken van de doelgroep is een voorwaarde voor effectieve gedragsverandering. Lees de tips hoe u inwoners betrekt bij lokaal gezondheidsbeleid. Een interventie die ontwikkeld is met de doelgroep is Voel je goed.  

3. Werk integraal, samen met professionals uit andere domeinen

Of iemand ervoor kiest om gezonder te gaan leven, hangt af van thema’s als kunnen bewegen, goed slapen, voldoende inkomen, het gevoel hebben mee te kunnen doen in de maatschappij. Verschillende beleidsterreinen en organisaties gaan over deze thema's. Zo is er in een gemeente de afdeling wonen en werken naast de afdelingen maatschappelijke ontwikkeling en onderwijs. Een integrale aanpak waarbij er vanuit de thema’s wordt samengewerkt aan dezelfde doelstellingen is effectiever dan losse projecten. Bekijk de integrale aanpak in de infographic Gezonde Wijk

4. Gebruik expertise over gezondheid en stimuleren van gezond gedrag

Er is veel wetenschappelijke kennis over het bevorderen van gezondheid die gezondheidsbevorderaars helpt strategische keuzes te maken. Deze kennis is voor u samengevat bij theorieën en modellen. Er zijn modellen die gedrag verklaren en modellen die relevante omgevingsfactoren op een rij zetten. Ook zijn er modellen die een houvast geven bij het ontwerpen van een effectieve strategie waarmee de gekozen doelgroep zich daadwerkelijk gezonder gaat gedragen. Een voorbeeld van de inzet van theorieën en modellen om een effectieve strategie te bereiken is de interventie Online Zelfhulp.

Tip: EAST

Maak het gezonde gedrag Easy (gemakkelijk), Attractive (aantrekkelijk), Social (sociaal) en Timely (tijdig).