Wat is effectieve valpreventie voor gemeenten en hoe verbindt u die met het zorgdomein en gemeentelijke beleidsterreinen? Voorbeelden, cijfers en feiten en de handreiking Ketenaanpak Valpreventie helpen om tot effectieve valpreventie binnen uw gemeente te komen. Gemeenten krijgen in het coalitieakkoord de taak om valpreventieprogramma’s aan te bieden aan inwoners vanaf 65 jaar.

Wat is de ketenaanpak valpreventie?

Veiligheid NL ontwikkelt en implementeert kennis over valpreventie en heeft onderzocht wat werkt voor valpreventie. Dit is verwerkt in de ketenaanpak valpreventie. Deze ketenaanpak zet u op binnen uw gemeente en als GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). De aanpak bestaat uit:

1. Opsporen van valrisico  
2. Screenen van valrisicofactoren
3. Aanbieden interventies 

4. Doorverwijzen naar structureel beweegaanbod

Ook hoort samenwerken aan een goede opzet en uitvoering en het bereiken van de doelgroep erbij. In de handreiking Ketenaanpak Valpreventie van Veiligheid NL vindt u uitgebreide informatie over de stappen, tips en uitgebreide informatie over de aanpak. 

Financiering valpreventie

U kunt als gemeente gebruikmaken van een specifieke uitkering (SPUK). Met de SPUK kunnen gemeenten gelijktijdig een aanvraag indienen voor meerdere gezondheidsthema's. Ook voor de ketenaanpak valpreventie komen binnen de SPUK gelden beschikbaar.

Voor bepaalde onderdelen van de ketenaanpak valpreventie is vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet. In de duiding Valpreventie - Twee domeinen aan zet van het Zorginstituut kunt u daarover meer informatie vinden.

Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Voorbeelden valpreventieaanpak 

Er zijn verschillende voorbeelden van projecten waarin een ketenaanpak valpreventie is gebruikt:

Monitor valpreventie

Monitoring

Met de ondertekenaars van GALA is afgesproken de uitvoering van het GALA te monitoren. Op de pagina Monitoring GALA leest u waarom, hoe er gemonitord gaat worden en welke informatie we hiervoor van u nodig hebben.