GHB gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. (gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug.)-problematiek in Twenterand

In de gemeente Twenterand was al enige jaren sprake van een groep GHB-gebruikers die niet goed in beeld kwam bij de gemeente. De gemeente vermoedde dat veel van het gebruik en de problematiek zich achter de voordeur afspeelde. Daardoor was het lastig een aanpak in te zetten voor deze mensen.

 

Aanpak

De eerste stap was het beter in kaart brengen van de groep gebruikers en hun problematiek. Informatie van onder meer hulp- en veiligheidsdiensten, woningbouw en maatschappelijke opvang gaven een beter beeld van aard en omvang van de problemen. 

Bevindingen: hardnekkige verslaving bij een relatief beperkte groep gebruikers. Deze groep deed een onevenredig groot appel op de inzet van de ketenpartners, zoals hulpverlening, acute zorg en politie.

De gemeente koos ervoor om voort te borduren op de casusaanpak ontwikkeld door de gemeente Etten-Leur en het NISPA. Wat de gemeente heeft gedaan: 

 • projectleider aanstellen
 • draagvlak creëren bij bestuurders en stakeholders.
Mensen en middelen vrijspelen

Omdat de casusaanpak vrij intensief is en maatwerk vraagt, was het zaak een kerngroep aan te stellen van mensen die flexibel en ad hoc konden schakelen. Dit is het GHB gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. (gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug.)-casusoverleg. Het GHB-casusoverleg werkt als volgt: 

 

 • De gemeente is voorzitter van het GHB-casusoverleg.
 • Veldwerker van Tactus Verslavingszorg en de politie sluiten aan bij het overleg. 
 • Brede schil van stakeholders om het casusoverleg. Deze zorgden indien nodig voor snelle toeleiding naar zorg, woonruimte en andere vormen van ondersteuning. 
 • Leidinggevenden zorgden voor mandaat voor de leden van het casusoverleg, ook om  in geval van nood procedures te kunnen omzeilen of sneller door te kunnen pakken.

Voor de start werden afspraken gemaakt over: 

 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • financiering van de aanpak
 • signaleren en aanbrengen van casussen door verschillende ketenpartners
 • criteria voor het in behandeling nemen van een casus
 • manier van registreren en samenwerken 

In het werken met een individuele GHB gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. (gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug.)-casus bleken verschillende zaken cruciaal: 

 • motivatie voor verandering
 • invloed van het netwerk van de persoon in kwestie
 • financiële situatie
 • woonsituatie 
 • daginvulling 

Het is daarnaast van groot belang continu in contact te blijven met de personen met GHB-problematiek, ook als er geen stappen worden gezet. Vanuit het op deze manier opgebouwde vertrouwen kon een samenwerkingsrelatie ontstaan om iemand op weg te helpen naar een beter leven.

De opbrengsten van deze aanpak waren:

 • kwaliteit van leven voor mensen in een uitzichtloze situatie verbetert
 • inzet van de investeringen van de verschillende hulp en zorgdiensten is efficiënter
 • aantal meldingen van overlast neemt af
 • beter zicht op het netwerk van verslaafde GHB gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. (gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug.)-gebruikers: de onderlinge contacten, ook buiten de gemeente worden zichtbaar, en beginnende gebruikers komen eerder in beeld
 • opgebouwde werkwijze kan ook op termijn ook voor andere problematiek worden ingezet

Inmiddels werken meerdere gemeenten met de GHB gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. (gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug.)-aanpak. De gemeenten merken dat de werkwijze ook erg bruikbaar is om mensen te ondersteunen die kampen met andere complexe verslavingsproblematiek.

Meer informatie over de aanpak van GHB-problematiek ziet u in de film GHB-casusoverleg: een effectieve aanpak van GHB-problematiek voor gemeenten op Vimeo en op de GHB-pagina van het Trimbos-instituut.