Voor het maken van effectief drugsbeleid in uw gemeente heeft u feiten en cijfers nodig. Die geven een goede basis om prioriteiten te kiezen en doelgroepen vast te stellen. 

 

Cijfers

Hieronder ziet u hoe en waar u cijfers kunt vinden over drugsgebruik. Omdat er veel verschillende soorten drugs en gebruikersgroepen zijn, heeft u verschillende bronnen nodig.

 • De GGD gezondheidsmonitor jeugd geeft regionale cijfers en vaak ook gemeentelijke cijfers. 
 • Cijfers van de verslavingszorg geven zicht op de hulpvraag op het gebied van drugs. Instellingen voor verslavingszorg kunnen op navraag een indicatie geven.
 • Incidentenregistraties bij de  ambulancedienst, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), politie, ziekenhuizen, huisartsenposten, kinderartsen en scholen kunnen aanvullende informatie opleveren. Deze zijn lokaal op te vragen bij de betreffende partijen.
 • Op data.politie.nl vindt u per gemeente cijfers over (drugs)overlast en (drugs)criminaliteit.

Deze landelijke cijfers kunt u gebruiken wanneer er geen lokale cijfers zijn over deze doelgroepen. Of  als aanvulling op lokale cijfers, om deze in perspectief te plaatsen of bij gebrek aan lokale cijfers. 

Cijfers over de omvang van drugsgebruik vindt u op VZinfo.nl:

 • Stappenplan voor in kaart brengen van overlast door burgers (CCV).
 • Gesprekken met lokaal werkzame professionals die in hun werk te maken hebben met jongeren en (jong)volwassenen die drugs gebruiken, focusgroepen met jongeren of professionals.
 • De Scanner Lokaal Drugsbeleid. Hiermee brengt u de aard van het drugsgebruik in de gemeenten of onder specifieke groepen in kaart en krijgt u zicht op de daarmee samenhangende gezondheids- en veiligheidsproblemen en oplossingsrichtingen.
 • Rioolwateronderzoek, als aanvulling op bestaande drugsmonitors.

 

Feiten over drugs

Drugs zijn middelen met een psychoactieve werking. Dit betekent dat ze de hersenen prikkelen, waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten optreden. Iemand wordt bijvoorbeeld heel actief (stimulerende werking), of juist heel traag (verdovende werking). Ook kunnen drugs het bewustzijn veranderen. De gebruiker gaat de wereld (heel) anders zien en beleven. Het effect van een drug wordt bepaald door drie factoren:

 • de drug zelf: de stoffen die er in zitten, de dosering en de manier van inname
 • de persoon die de drugs gebruikt: van invloed zijn bijvoorbeeld gezondheid, geslacht gewicht, psychische klachten, stemming
 • de omgeving: zijn er veel prikkels of niet, is het onveilig of juist vertrouwd en rustig.

Cannabis is de meest gebruikte drug in Nederland, op enige afstand gevolgd door ecstasy, cocaïne en amfetamine. In 2022 had bij navraag ongeveer 1 op de 20 volwassenen in de afgelopen maand cannabis gebruikt. 

 

Groepen met een groter risico op drugsmisbruik

Gebruik van drugs is voor iedereen risicovol. Sommige doelgroepen vragen extra aandacht in drugsbeleid.
 

Kwetsbare groepen

Mensen uit zogenaamde kwetsbare groepen hebben een grotere kans op problemen door middelengebruik. Zij hebben te maken met een opeenstapeling van risicofactoren in hun leefomgeving. Soms in wisselwerking met persoonlijke kenmerken. Denk aan het opgroeien in een omgeving waar alcohol- of drugsgebruik veel voorkomt of werken in zware omstandigheden (stress, onregelmatige diensten). Ook het verblijf in de residentiële jeugdhulp of het hebben van psychische problemen maakt mensen kwetsbaar. Het gebruik van drugs geeft bij hen een grotere kans op gezondheidsschade of krijgen eerder problemen met het afronden van een opleiding of het vinden van een baan. Het Trimbos-instituut ontwikkelt De Tool Middelenpreventie voor kwetsbare groepen. Dit is een hulpmiddel voor gemeenten om kwetsbare groepen in kaart te brengen. De tool helpt daarnaast om prioriteiten en aanpakken te kiezen. In het digitale factsheet Middelenpreventie voor kwetsbare groepen staat meer informatie. De Tool wordt te zijner tijd aan deze pagina toegevoegd.

Risicogroepen

Bij risicogroepen geeft een specifieke factor een verhoogd risico geeft op (problematisch) gebruik en/of gezondheidsschade. 

 • Leeftijd: bij jongeren (tot 25 jaar) is de lichamelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van hersenfuncties zijn nog niet voltooid
 • Uitgaan: jongeren en jongvolwassenen (waaronder studenten) die veel uitgaan en festivals bezoeken, gebruiken meer drugs dan leeftijdsgenoten die niet uitgaan. 
 • Zwangerschap: naast de zwangere loopt ook het ongeboren kind risico. 
 • Verkeer: rijden onder invloed van drugs beïnvloedt de rijgeschiktheid en verhoogt de ongevalskans.
   

Risicofactoren en gevolgen

Wat maakt dat de ene persoon niet in de problemen komt door middelengebruik en een ander wel? Problemen kunnen eerder ontstaan wanneer de balans tussen risicofactoren en beschermende factoren er niet (meer) is. Risico- en beschermende factoren kunnen bestaan op verschillende niveaus. 

 • Op persoonlijk niveau valt te denken aan mentale gezondheid, persoonlijke eigenschappen, neurologische ontwikkeling en omgang met stress. 
 • Factoren op macroniveau zijn de fysieke en sociale omgeving en inkomen. 
 • Op microniveau hebben het gezin, school en leeftijdsgenoten invloed op het risico op problemen. 

Mogelijke gevolgen zijn beperkte sociale vaardigheden en zelfregulatie, (mentale) gezondheidsproblemen en verwaarlozing of uitval op school of werk. Op VZinfo.nl  vindt u een overzicht van een aantal gevolgen van drugsgebruik voor de gezondheid van degene die drugs gebruikt. Naast fysieke en sociale gevolgen kan er sprake zijn van maatschappelijke gevolgen. Zo is er de laatst tijd veel aandacht voor de criminaliteit die gepaard gaat met productie en handel in drugs en voor de schade voor het milieu door dumping van drugsafval.

 

Hoe gebruikt u deze cijfers?

Met een (wijk)gezondheidsprofiel of lokale probleemanalyse brengt u met cijfers en feiten in kaart hoe het staat met de gezondheid in uw gemeente, wijk of dorp, en wat de rol van drugs hierin is. Zo kunt u gericht aan de slag. Door het profiel regelmatig te actualiseren kunt u monitoren wat de resultaten van het ingezette beleid zijn. 

Wilt u een gezondheidsprofiel of lokale probleemanalyse maken? Kijk dan ook op de pagina Bronnen voor het maken van een wijkgezondheidsprofiel