Wat wilt u bereiken met sport- en beweegbeleid? Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vraag zult u ook moeten nadenken over de doelgroepen waar u zich op wilt richten. En op welk gedrag u wilt aanpakken.

 

Doelen bepalen

De doelen geven antwoord op de vragen:

 • Wat willen we als gemeente bereiken met het sport- en beweegbeleid?
 • Voor wie (doelgroepen) en wanneer?

Het bepalen van doelen doet u samen met partners en bewoners. Er zijn twee soorten doelen:

 • Outputdoelen (prestatie): de daadwerkelijke resultaten en prestaties (producten, diensten en activiteiten) die bijdragen aan het behalen van het resultaat door het sport- en beweegbeleid.

 • Outcomedoelen (effect): de maatschappelijke effecten die u met het sport- en beweegbeleid wilt bereiken. Bijvoorbeeld gedragsverandering bij de doelgroep, zoals een gezonde leefstijl, sociale cohesie of participatie.

 

Voorbeelden van doelen per doelgroep

 • In 2023 heeft 60% van de basisscholen in de gemeente een schoolplein dat beweging stimuleert (output).

 • Eind 2023 voldoet 70% van de kinderen in wijk X aan de beweegrichtlijnen voor kinderen en jeugd (outcome).
 • Eind 2023 neemt 80% van de scholieren in de gemeente minstens eens per week deel aan het extra aanbod van naschoolse sportactiviteiten (output).

 • 55% van de scholieren voldoet in 2023 aan de beweegrichtlijnen (outcome).
 • Eind 2023 weet 70% van de jonge ouders in de gemeente hoeveel hun peuter per dag moet bewegen (output).

 • 50% van de burgers in de gemeente is zich ervan bewust dat een warming-up de kans op een sportblessure verkleint (outcome).

 • 50% van de sporters weet waar ze informatie kunnen krijgen over de preventie en zorg van sportblessures (output.

 • x% van de sporters is bekend met sportgezondheidszorg en de specifieke sportzorgverleners (outcome).

De ouderenbond in de gemeente geeft informatie via verschillende kanalen over het belang van bewegen en de beweegrichtlijnen.

 • 50% van de ouderen in de gemeente weet dat spier- en botversterkende oefeningen en balansoefeningen helpen om vitaal te blijven. (output)

 • 45% van de ouderen in de gemeente voldoet aan de beweegrichtlijnen. Spier- en botversterkende oefeningen en balansoefeningen maken daar deel van uit (outcome).

De vrijwilligerscentrale in de gemeente koppelt actief mensen met een beperking of chronische aandoening aan een maatje om mee te gaan sporten en bewegen.

 • 10% van de mensen met een beperking of chronische aandoening heeft een maatje om mee te gaan bewegen. (output)
 • de sportdeelname onder deze groep stijgt met 5%. (outcome)

Welzijnsmedewerkers en sociale wijkeams stimuleren het gebruik van de financiële regeling om te sporten of bewegen in aandachtswijk X

 • In aandachtswijk X maakt eind 2023 90% van de gezinnen met een lage sociaal-economische status gebruik van een financiële regeling om te sporten of bewegen (output).
 • In aandachtswijk X is de sport- en beweegdeelname eind 2023 gestegen met 15% (outcome).

De buiten speelgelegenheden in aandachtswijk Y krijgen een opknapbeurt en de buurtsportcoach biedt wekelijks sport en spelactiviteiten aan.

 • In aandachtswijk Y doen wekelijks minimaal 25 kinderen mee aan de sport en spel activiteiten. (output)
 • In aandachtswijk Y speelt eind 2023 80% van de kinderen dagelijks buiten. (outcome)

Voorbeelden van doelstellingen voor intermediairs

De gemeente brengt partijen bij elkaar om knelpunten tussen zorg en preventie in beeld te brengen.

 • Op 1 juli 2021 hebben de deelnemers samen een plan van aanpak gemaakt. (output)
 • 10% van de sportaanbieders in de gemeente heeft een samenwerking met een lokale fysiotherapeut. (outcome)

Vanaf 2021 geeft de gemeente alleen nog subsidies voor kinderdagverblijven als zij een gedegen voedings- en beweegbeleid hebben.

 • Eind 2023 heeft 80% van de kinderdagverblijven een gedegen voedings- en beweegbeleid. (output)
 • In 2023 beweegt 80% van de kinderen op kinderdagverblijven minimaal een uur per dag en eten zij dagelijkse fruit. (outcome) 

De gemeente stelt voor basisscholen een subsidie beschikbaar om een uitdagende buitenspeelruimte te ontwikkelen.

 • Eind 2023 heeft 80% van de basisscholen in de gemeente een uitdagende buitenspeelruimte. (output)
 • De basisscholen met een uitdagende buitenspeelruimte in de gemeente trekken in 2023 20% meer leerlingen vanwege hun gezondheidsbeleid.(outcome)

De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ondersteunt basisscholen in de gemeente bij het maken van het beweegbeleid en de implementatie ervan.

 • Eind 2021 heeft 50% van de basisscholen een beweegbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. (output)
 • Het percentage basisschoolleerlingen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen is in 2023 met 10% gestegen. (outcome)

De zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten) in wijk X zetten een samenwerkingsverband op om bewoners met overgewicht, depressie of alcoholproblemen door te verwijzen naar lokaal preventieaanbod of sport- en beweegaanbod.

 • De zorgverleners in wijk X hebben eind 2023 concrete werkafspraken om bewoners met overgewicht, depressie of alcoholproblemen door te verwijzen naar lokaal preventieaanbod of sport- en beweegaanbod. (output)
 • In 2023 is 25% van de bewoners die is doorverwezen structureel actief bij een sport- of beweegaanbieder. (outcome)

De buurtsportcoach gaat met alle sociale wijkteams in gesprek over het belang van sport en bewegen en welke rol hij kan spelen.

 • In 10% van de keukentafelgesprekken is actieve leefstijl een onderwerp van gesprek. (output)
 • De buurtsportcoach heeft in 2021 20 bewoners geholpen een passend sportaanbod te vinden. (outcome)
Beweging voor kinderen

De gemeente helpt lokale sportverenigingen met hun maatschappelijke rol. Bijvoorbeeld door naschoolse kinderopvang te faciliteren, of door beweeguren te organiseren voor moeders en hun peuters met een lage sociaal-economische status

 • Eind 2023 biedt 10% van de lokale sportverenigingen naschoolse kinderopvang. 50% van de sportverenigingen organiseert beweeguren voor moeders en hun peuters met een lage sociaal-economische status. (output)
 • Kinderen bewegen 5% meer (outcome).

 

Samenwerking tussen organisaties

De gemeente stimuleert samenwerking tussen sportverenigingen en met zorg- en welzijnsorganisaties in de buurt. Dit verbetert de doorgeleiding van deze organisaties naar de sportaanbieder.

 • Eind 2023 maakt 50% van de lokale sportverenigingen deel uit van een lokaal netwerk dat sport en bewegen in de buurt bevordert. (output)
 • 25% van de patiënten van de lokale fysiotherapeut maakt tijdens de revalidatie gebruik van het sportaanbod van de verenigingen in de buurt (outcome).

 

Rookvrije omgeving

De gemeente zet lokaal actief in op een rookvrije omgeving.

 • Eind 2023 zijn er vier sportverenigingen een rookvrije sportaccommodatie (output).
 • Het percentage leden van sportverenigingen dat rookt is afgenomen (outcome).

Meer informatie

 

 • Beleidswijzer Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen (2018).  In deze beleidswijzer leest u hoe u uw doelstellingen kunt formuleren en hoe u uw missie en visie kunt opstellen. Deze beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om uw sport- en beweegbeleid te formuleren of om uw huidige beleid te vernieuwen.

 • Beleidsanalysetool van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Deze tool geeft u als gemeente inzicht in het huidige beleid. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: wat is de stand van zaken?; naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet?; naar welke thema’s gaat nog te weinig inzet; en worden de beleidsdoelen bereikt?.  Na het invullen krijgt u bovendien een rapportage met daarin ook tips en landelijke resultaten, die u kunt vergelijken met de resultaten in uw eigen gemeente.

 • Visiedocument ‘Sport stimuleert! (VSG, 2018). Dit document geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag wat het doel van het lokale sportbeleid is. En wat u ermee kunt bereiken.

 • Financieringswijzer Sport & Bewegen (Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2020). Dit is een inspiratiedocument dat u als gemeente kunt gebruiken om de financiering van uw sport- en beweegbeleid te hervormen of aanpassen .

 • MEIVO (Kenniscentrum Sport en Bewegen, 2021). Dit is een digitaal instrument voor lokale sport- en beweegaanbieders om een sport- en beweegproject makkelijk te kunnen monitoren en evalueren.