Gezond zijn en gezond blijven is een combinatie van persoonlijke kenmerken, sociale context en leefomgeving. Veel van deze factoren liggen buiten het domein gezondheid. Daarom werkt u voor een goed resultaat effectief samen met mensen uit andere beleidsdomeinen. Mogelijke samenwerkingspartners vindt u op deze pagina. 

  Welke partijen zijn geschikt?

  Met wie u het beste kunt samenwerken kan per project natuurlijk verschillen. Ga eerst na welke partijen binnen uw domein al betrokken zijn. Inventariseer daarna, buiten uw beleidsdomein, welke partijen er nog meer betrokken zijn of eventueel kunnen worden. Houd rekening met de verschillende niveaus (bestuur, beleid en uitvoering) en fases in het proces (voorbereiden, uitvoeren en evalueren). Vragen die hierbij kunnen helpen:

  • Wie heeft er de juiste kennis of vaardigheden?
  • Zijn er projecten of thema’s met overlap?
  • Zijn er collega’s met verbindingstalent of die gemakkelijk praten met anderen?
  • Wie werkt er met de doelgroep?
  • Welke partijen hebben eerder al succesvol samengewerkt?

  Maak van alle partijen (of ‘stakeholders’) een overzicht. Door inzichtelijk te maken wat iedereen al bijdraagt aan gezondheid in de gemeente of wijk wordt het makkelijker om te zoeken naar overeenkomsten en gezamenlijke belangen. Met een krachtenveldanalyse geeft u per partij aan hoeveel invloed deze partij heeft en welk belang daarbij een rol heeft. Lees meer over de krachtenveldanalyse en andere instrumenten.
   

  Overzicht mogelijke samenwerkingspartners

  Om u  op weg te helpen hebben wij hieronder een overzicht gemaakt van interessante partijen op verschillende niveaus per (beleids)domein. 

  Welzijn en participatie zijn onderwerpen die sterk samenhangen met gezondheid. Deelname aan de maatschappij en je goed in je vel voelen heeft een positief effect op gezondheid. Andersom maakt een slechtere gezondheid het vaak moeilijker om te participeren in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan inwoners met chronische gezondheidsklachten of een beperking.

  Hieronder vindt u een overzicht van partijen en professionals aan wie u kunt denken als u wil samenwerken aan een integraal gezondheidsbeleid met het domein welzijn en participatie:

   

  Niveau

  Functie

  Bestuur en financiering

  • Gemeenteraad
  • Wethouders (met relevante portefeuille, wijk of aandachtsgebied)
  • Directeurs en domein managers sociaal domein / participatie / WMO
  • Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)

  Beleid

  • Beleidsadviseurs binnen het gemeentehuis of de GGD met een relevant aandachtsgebied (bijv. welzijn, WMO/participatie, werk en inkomen, veiligheid)

   

  Uitvoering

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lokale of landelijke projecten / programma’s

  • Projectleiders en -medewerkers van relevante projecten en programma’s (bijv. Sociale Basis, Programma Sociaal Domein, Welzijn op Recept)

   

  Aansturing en coördinatie in de wijk

  • Case manager sociaal (wijk)team

   

  Kennis, onderzoek en monitoring

  • Epidemioloog / onderzoeker (bijv. in dienst van de GGD of gemeente)
  • Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken)

  Wonen en onderdak

  • Wijk- of stadsbeheerder (bijv. in dienst van woningbouwvereniging)
  • Medewerkers daklozenopvang

  Signalering en doorverwijzing

  • Huisarts
  • Wijkverpleegkundige

  Veiligheid en handhaving

  • Wijkagent / politie
  • Medewerker Veilig Thuis
  • Specialist huiselijk geweld / kindermishandeling

  Werk en inkomen

  • Klantmanager Werk & Inkomen
  • Medewerker schuld-hulpverlening of inkomensondersteuning
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen))

  Jeugd en jongeren

  • Jongerenwerker
  • Jeugd en gezinscoach
  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Centra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl (Centra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl))

  Verstandelijke of psychische kwetsbaarheid

  • Consulent van Stichting MEE
  • GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)-specialist
  • LVB-specialist

  Betrokkenheid in de wijk

   

  • Buurtcentra
  • Lokale welzijnsorganisaties
  • Lokale vrijwilligersorganisaties
  • Mantelzorgers

  Overig:

  Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Het onderwijs is dus een belangrijke ingang  om te werken aan een gezonde leefstijl in deze doelgroep. Hieronder vind je een overzicht van partijen en professionals aan wie u kunt denken als u wil samenwerken aan een integraal gezondheidsbeleid met het domein onderwijs:

   

  Niveau

  Functie

  Bestuur en financiering

  • Gemeenteraad
  • Wethouders (met relevante portefeuille, wijk of aandachtsgebied)
  • Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)
  • Directeurs en domein managers (stedelijk) onderwijs of jeugd
  • Schoolbestuur van Kinderdagverblijf, Po V(s)o, Mbo, Hbo, universiteit (soms onderdeel van koepelorganisatie)

  Beleid

  • Beleidsadviseurs binnen gemeentehuis of bij de GGD met een relevant aandachtsgebied (bijv. onderwijs, jeugd, jongvolwassenen)

   

  Uitvoering

   

  Lokale of landelijke projecten / programma’s

  • Projectleiders en -medewerkers relevante projecten en programma’s (denk aan Gezonde School, Gezonde Kinderopvang, Welbevinden op School)

   

  School

  Primair, (speciaal) voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (MBO):

  • Gezonde School-coördinator
  • Coördinator passend onderwijs
  • Zorg advies team (ZAT) / zorgteam
  • Docent lichamelijke opvoeding / sport

  Kennis, monitoring en onderzoek

  • Hoogleraar of onderzoeker HBO Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) (Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)) / universiteit
  • Onderzoeker kennisateliers / livinglabs hogeschool of universiteit
  • Epidemioloog / onderzoeker / promovendus met een relevant thema
  • Studenten

  Gezondheidsbevordering extern

  • Gezonde School-adviseurs (GGD)
  • Adviseurs gezondheidsbevordering jeugd (GGD)
  • Centrum voor Seksuele Gezondheid / seksuele voorlichting (GGD)

   

  Ondersteuning

  Jeugd Gezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)):

  • Specialistisch Ondersteuner Jeugd (SOJ)
  • Schoolarts / jeugdverpleegkundige

   

  Landelijke beroepsvereniging

  • PO-VO-MBO Raad
  • Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO),
  • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  • Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

  Overig

   

  Gezondheidsbevordering en preventie is al lang geen exclusief domein meer van gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en. Ook in de zorg neemt aandacht voor preventie toe. Het gaat hierbij zowel om het bevorderen van sneller herstel als om het voorkomen van (zwaardere) zorg. Als gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, GGD of zorgprofessional richt u zich vaak op dezelfde risicogroepen, zoals kwetsbare ouderen, mensen met overgewicht of met een chronische ziekte. Het vormgeven van preventie infrastructuur waarin gemeente en zorg samenwerken is nodig om deze mensen zo gezond mogelijk te laten leven.

  Hieronder vindt u een overzicht van partijen en professionals aan wie u kunt denken als u wil samenwerken aan integraal gezondheidsbeleid met het domein zorg:

   

  Niveau

  Functie

  Bestuur en financiering

  • Gemeenteraad
  • Wethouders (met relevante portefeuille, wijk of aandachtsgebied)
  • Gemeentesecretaris
  • Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD
  • Zorgverzekeraar
  • Zorgkantoor

   

  Beleid

  • Beleidsadviseurs binnen het gemeentehuis of GGD met een relevant aandachtsgebied (bijv. (medische) zorg of langdurige zorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, valpreventie, infectieziekte bestrijding, seksuele gezondheid, GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg))
  • Lokale Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS Regionale Ondersteuningsstructuur (Regionale Ondersteuningsstructuur))

   

  Uitvoering

  Lokale of landelijke projecten / programma’s

  • Projectleiders en -medewerkers relevante projecten en programma’s (bijv. Zorg op de juiste plek, Gecombineerde Leefstijlinterventies, Preventiecoalities, Dementievriendelijke Gemeente, Kind naar Gezond Gewicht, Programmaplan Valpreventie, Kansrijke Start)

  Algemene zorg

   

  • Huisarts / praktijk ondersteuner / wijkverpleegkundige
  • Fysiotherapeut / ergotherapeut / oefentherapeut
  • Diëtist
  • Leefstijlcoach  
  • Leefstijlpoli (ziekenhuis)
  • Zorggroep

  Kennis, onderzoek en monitoring

  • Epidemioloog / (arts)onderzoeker met een relevant aandachtsgebied  (in dienst van de GGD, gemeente of ziekenhuis)

  Geboortezorg

  • Verloskundige
  • Consultatiebureau arts
  • Kraamverzorger

  Jeugd(zorg)

  • Schoolarts / jeugdverpleegkundige in dienst van Jeugd Gezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg))

   

  Langdurige zorg

  • Medewerkers van instellingen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, psychische opvang
  • Thuiszorg medewerker

   

  Beroeps- en patiëntenverenigingen

  • NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap)(Nederlands huisartsengenootschap)
  • LHV Landelijke Huisartsen Vereniging (Landelijke Huisartsen Vereniging)(Landelijke Huisartsen Vereniging )
  • Patiëntenverenigingen voor specifieke aandoeningen of gezondheidsproblematiek

  Overig

  Preventiecoalities tussen zorgverzekeraar en gemeente

  Lokale coalities Kansrijke Start

  Lokale Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS)

  Juiste Zorg op de Juiste Plek

  Werkstructuur (Zorgverzekeraars Nederland en VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)) afspraken over samenwerking gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar

   

  Mensen die voldoende sporten en bewegen, leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. Beweging is goed voor het welbevinden van inwoners en helpt om gezondheidsrisico’s te verlagen. Als gemeente bent u verantwoordelijk voor een positieve sportcultuur met voldoende beweegaanbod in de buurt.

  Hieronder vindt u een overzicht van partijen en professionals aan wie u kunt denken als u wil samenwerken aan een integraal gezondheidsbeleid met het domein Sport en Bewegen:

   

  Niveau

  Functie

  Bestuur en financiering

  • Gemeenteraad
  • Wethouders (met relevante portefeuille, wijk of aandachtsgebied)
  • Gemeentesecretaris
  • Directeurs en domein managers sport en beweging / buitenspeelruimtes / publieke ruimte
  • Provinciale / lokale sportraad

   

  Beleid

  • Beleidsadviseurs binnen het gemeente huis of de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) met een relevant aandachtsgebied (bijv. beweging in de wijk, sport, inrichten veilige speelplekken, gemeentelijke zwembaden)
  • Adviseur Lokale Sport (in dienst van gemeente of commerciële partij)
  • Coördinator Sport en Preventie 
  • Lokaal kernteam

   

  Uitvoering

  Lokale of landelijke projecten / programma’s

  • Projectleiders en -medewerkers relevante projecten en programma’s (bijv. Jongeren op Gezond Gewicht, Special Heroes, Beweegvriendelijke buurten, GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie), Brede Regeling Combinatiefuncties, Beweegalliantie)

   

  Kennis, onderzoek en monitoring

  • Epidemioloog / onderzoeker met een relevant aandachtsgebied  (in dienst van de GGD, gemeente, onderwijsinstelling of sportcampus)
  • Kenniscentrum Sport & Bewegen
  • Mulier Instituut

   

  Beweegaanbod

  • Lokale Sportservice / Verenigingsondersteuner
  • Lokale sportverenigingen of -clubs
  • (Gemeentelijk) zwembaden

  Beweegprofessionals

  • Leefstijlcoaches
  • Buurtsportcoaches / beweegmakelaars (in dienst van gemeente of sportservice)

   

  Overig