De afdeling Gezond Leven van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt samen met onder andere GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, Regionale Ondersteuningsstructuren (ROSRegionale Ondersteuningsstructuur ), thuiszorgorganisaties, gezondheidsfondsen, onderwijsraden, sportservice-organisaties, academische werkplaatsen, GGD GHOR Nederland, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie, VilansNederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsenvereniging, ZonMw, TNO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en verschillende ministeries. Deze samenwerking vindt onder andere plaats binnen het kennisprogramma Jeugd en het gezamenlijke erkenningstraject interventies. 

Verder is er nauwe samenwerking met de landelijke thema-instituten. Zij doen dit onder meer vanuit hun instellingssubsidie vanuit het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

voedingscentrum

Voedingscentrum

http://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/

Kenniscentrum Sport & Bewegen

http://www.trimbos.nl/

Trimbos-instituut

http://www.soaaids.nl/

Soa Aids Nederland

http://www.pharos.nl/

PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport