sport-bewegen-vrouwen-gymzaal

Mensen die voldoende sporten en bewegen, leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. Sport en bewegen is ook een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en leefbaarheid in de buurt.

Coronavirus en bewegen

Door de coronacrisis zijn de sportscholen gesloten en blijven we massaal thuis. Hierdoor krijgen we minder beweging. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde in samenwerking met thema-instituten, het LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM verschillende leefstijladviezen in tijden van het coronavirus. Bekijk de adviezen voor bewegen.

Actueel

Lokaal sport en bewegen bevorderen

Stappen die kunnen helpen Direct naar
Gebruik de pagina Wat bereikt u met de inzet op sport en bewegen voor de onderbouwing van uw beleid op overgewicht. Wat bereikt u?
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over sport en bewegen en houd rekening met landelijke kaders. Cijfers en feiten

Landelijke kaders

Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren.  Lokale probleemanalyse

Een integrale aanpak

Formuleer doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Lokale doelstellingen

Intersectorale samenwerking

Maak voldoende capaciteit en budget vrij voor de uitvoering en evaluatie. Capaciteit en budget
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak

Interventies sport en bewegen

Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Dit onderwerp kunt u gebruiken om het stimuleren van sport en bewegen te onderbouwen en concreet in te vullen. Naast voorbeelden van beleidsdoelen en een integrale aanpak komen ook samenwerkingspartners en landelijke initiatieven en financiering aan bod. Tot slot vindt u een overzicht van (erkende) interventies en links naar relevante websites.

Andere relevante bronnen voor het maken van lokaal sport- en beweegbeleid:

  • visiedocument ‘sport stimuleert! (2018) : naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’. Hierin schetst Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een inhoudelijk samenhangende visie op het lokale sportbeleid in de komende jaren. Dit geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag waartoe het lokale sportbeleid dient en wat daarmee valt te bereiken.
  • de beleidswijzer sport- en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen: een inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid, onderwijs en ruimtelijke ordening die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en coördineren van het sport- en beweegbeleid.

Succesfactoren

Lees meer over algemene succesfactoren die ook voor sport- beweegbeleid van belang zijn: Draagvlak, Burgers betrekken en Gemeentelijke regie.

Lees ook de artikelen reeks over borging op allesoversport.nl.

Contact of vragen?

Dit themadeel wordt actueel gehouden het Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met partners (over de Handreiking). Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft veel producten die interessant zijn voor gemeente- en andere beleidsambtenaren. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Laatste herziening themadeel Sport en bewegen op de Handreiking: september 2019.