Welke landelijke gezondheidsprogramma's kunt u gebruiken om uitvoering te geven aan uw lokale gezondheidsbeleid? Bekijk de verschillende lopende programma's waarbij u als gemeente kunt aanhaken.

 

Aanhaken bij gezondheidsprogramma's

Het blijft aan gemeenten zelf om ambities en gezondheidsthema’s te prioriteren en te beleggen. Daarbij kan het helpen om te kijken of thema’s een plek kunnen krijgen in al lopende programma’s of daar bij aan te haken. Zo bieden programma’s en organisaties zoals Alles is Gezondheid, Gezonde School en Gezonde Kinderopvang, kansen om gezondheidswinst te behalen.

 

Kaart programma's voor gezonde jeugd in uw gemeente

Afbeelding kaart programma's voor gezonde jeugd per gemeente

De programma’s Gezonde Kinderopvang, Gezonde School en JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst ) kunnen veel betekenen voor uw lokale en regionale inzet op gezonde jeugd. Deze landelijke programma's zijn alle mede op initiatief van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tot stand gekomen. Bekijk het kaartje om te zien welke programma’s actief zijn in uw gemeente. 

 

 

Voorbeelden landelijke gezondheidsprogramma's

Alles is Gezondheid is het nationale programma waarin overheid, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een gezonder en vitaler Nederland. Er zijn acties op het gebied van zorg, school, wijk, werk en gezondheidsbescherming. Het programma bouwt voort op eerder gekozen speerpunten (roken, alcohol, overgewicht, depressie en diabetes) en bestaande acties en er is ruimte voor nieuwe acties zoals het stimuleringsprogramma voor de aanpak van gezondheidsachterstanden. Het programma Alles is Gezondheid is gestart in 2014 en loopt nog door tot en met 2021.
 

In het kader van het Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid' is het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een stimuleringsprogramma gestart voor de aanpak van gezondheidsachterstanden via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). Het programma wordt uitgevoerd door Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ) in samenwerking met Platform31.

Gezonde Kinderopvang is een programma dat kinderopvangorganisaties helpt om structureel te werken aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen kinderopvangorganisaties met een scholing en een praktische aanpak. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Gezond Leven en het Voedingscentrum.

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werken zij aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). Scholen kunnen een vignet aanvragen om te laten zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Gezonde School is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken) en OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt in handen van een programmateam bestaande uit een onafhankelijk programmamanager, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), mbo-raad, po-raad en vo-raad.

JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst werkt samen met gemeenten. Zij maken de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder. Dit doen zij via de JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst )-aanpak. Deze aanpak creëert een netwerk van beleidsbepalers, professionals en volwassenen die het kind omringen. Het netwerk werkt vanuit zes voorwaarden:

●    politiek-bestuurlijk draagvlak
●    publiek-private samenwerking
●    gedeeld eigenaarschap
●    verbinding preventie & zorg
●    communicatie 
●    monitoring & evaluatie 

Thema’s om de leefomgeving rondom kinderen en jongeren gezonder te maken zijn: 
●    water drinken
●    gezond eten
●    meer bewegen
●    voldoende slapen

Het doel van de beweging De juiste zorg op de juiste plek is de zorg doelmatiger organiseren waarbij de zelfredzaamheid en het functioneren van mensen voorop staat. Om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ waar te kunnen maken is het van belang dat er een gedeeld beeld ontstaat van de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zorgen dat dit samen met zorgaanbieders,  professionals, patiënten en hun omgeving gebeurt. Door te kijken wat goed gaat in een regio, wat beter kan en welke zorg een regio nu en voor de toekomst nodig heeft, ontstaat er een beeld van de opgave waar een regio voor staat. Regiobeeld.nl geeft inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.
 

Het actieprogramma Kansrijke Start is erop gericht dat ieder kind de best mogelijke start verdient van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Wat er in de periode voor, tijdens en na de  geboorte gebeurt, heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Er is al veel geïnvesteerd om de babysterfte in Nederland omlaag te brengen. Gelukkig gaat het met de meeste baby’s dan ook goed bij de geboorte. Maar nog te veel kinderen hebben geen goede start. Het actieprogramma Kansrijke Start wil zoveel mogelijk kinderen de kans geven op een goede start. Het programma is gericht op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven, en met name op kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het stimuleert gemeenten lokale of regionale coalities te bouwen of te versterken om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak rond de eerste 1000 dagen.
 

In 2017 heeft een groot aantal organisaties uit de preventieve en curatieve gezondheidszorg een depressiedeal getekend waarin zij committeren aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. Het meerjarenprogramma heeft tot doel het aantal mensen met een depressie fors terug te dringen: de ambitieuze stip op de horizon is 30% minder mensen met een depressie in 2030. Het meerjarenprogramma richt zich op zes groepen mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van depressie. Dat zijn: jongeren, jonge vrouwen (inclusief pas bevallen moeders), huisartsenpatiënten, werknemers met een stressvol beroep, chronisch zieken en mantelzorgers. Lees ook de Kamerbrief over de voortgang van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie.