Benieuwd welke kennis beschikbaar is en welke bronnen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de landelijke kennisinstituten u kunt raadplegen om te werken aan de doelen van het Sportakkoord II? U vindt het op deze pagina.

Wat staat er in het Sportakkoord II?

Het Sportakkoord II bevat drie ambities:

  • het versterken van het fundament van de sport
  • het vergroten van het bereik van de sport
  • meer betekenis geven aan sport

In het werkplan Sportakkoord II(PDF) zijn deze ambities vertaald naar zes thema’s met opgaven. Per opgave zijn werkafspraken en doelstellingen vastgesteld en staat er wat er van gemeenten wordt verwacht.

Het gaat erom dat mensen plezier beleven aan sport en bewegen, dat meer mensen zich aangesproken voelen om te sporten en bewegen en dat de waarde van sport voor meer mensen duidelijk wordt. Die waarde zit bijvoorbeeld in energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven. Dit is belangrijk omdat sport en bewegen eenzaamheid en kansenongelijkheid tegen kan gaan. Ook bevordert het gezondheid. 

Voor de uitvoering van het (herijkte) lokale sportakkoord is financiering beschikbaar via een brede Specifieke Uitkering: brede SPUK. In deze brede SPUK zijn ook de middelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) ondergebracht. Binnen de Brede Spuk is budget beschikbaar, waarvan de verwachting is dat gemeenten dat inzetten voor sporten en bewegen. De sport- en beweegsector levert zo een bijdrage aan het behalen van de doelen van het GALA.

Doelen binnen het Sportakkoord II

Hieronder vindt u de zes doelen van het Sportakkoord II en de daarbij beschikbare kennis en informatiebronnen die u als gemeente kunt raadplegen. Hiermee kunt u aan de doelen van Sportakkoord II werken.

Dit doel gaat over een toegankelijke en laagdrempelige sector, waarin iedereen die mee wil doen mee kan doen.  En waarin  sprake is van kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname.  Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie:

Het doel is een basis creëren waarin iedereen veilig en met plezier kan sporten en bewegen en het beleven.

Dit doel is gericht op kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen dankzij kwalitatief goede mensen, voldoende uitvoeringscapaciteit en een effectieve ondersteuningsstructuur voor sport- en beweegaanbieders. Bij onderstaande bron vindt u meer informatie over dit doel:

Een leven lang sporten en bewegen voor ieder kind en iedere jongere, daar gaat het binnen dit doel om.  Vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Kennis over dit doel vindt u bij:

thema Ruimte voor sport en bewegen is gericht op het creëren van toekomstbestendige sport- en beweegvoorzieningen die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk zijn voor iedereen. Meer kennis binnen dit doel vindt u op: 

 Het doel maatschappelijke waarde van topsport heeft als streven om de maatschappelijke waarde van topsport zo groot mogelijk te maken. Neem een kijkje bij de bronnen:

Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

Gemeenten zetten zich in om de komende jaren vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport, beweeg- en cultuuraanbod te versterken, zodat meer mensen actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Met de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) wordt deelname aan sport, bewegen en cultuur verbonden met ten minste één andere sector, zoals de zorg of het onderwijs. Door de jaren heen hebben de functionarissen zich ingezet om de verbinding tussen sectoren te realiseren.

Deze doelen kent de BCR (Brede Regeling Combinatiefuncties): 

  • Meer kinderen, jongeren en volwassenen die sporten, bewegen en meedoen aan cultuur (ook kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname)
  • Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is;
  • Een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma’s (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/ armoede & schulden),

De functionarissen zijn werkzaam in de domeinen: Sport, Bewegen, Cultuur, Onderwijs, Preventie, Gezondheid, Zorg en Welzijn c.q. het sociaal domein (zoals sociale zaken inclusief aanpak armoede & schulden). Er is hierbij altijd sprake van een combinatie van minimaal twee domeinen, waarbij sport, bewegen en/of cultuur leidend zijn. De inzet van de functionarissen in de Brede Regeling Combinatiefuncties hangt samen met lokale beleidsplannen zoals een lokaal Sport- en/ of Preventieakkoord of cultuurnota’s en de doelen die zijn afgesproken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Om gemeenten en werkgevers enig houvast te geven bij het aanstellen en/of continueren van de functionarissen zijn er voor deze rollen profielen opgesteld:

Voor meer informatie over de Brede Regeling Combinatiefuncties, ga naar sportindebuurt.nlHier vind je ook praktijkvoorbeelden rondom de inzet van de combinatiefunctionarissen.

Of kijk op (een van) onderstaande websites:

 

Erkende interventies sport en bewegen 

Maak voor de uitvoering van Sportakkoord II gebruik van erkende interventies. Bekijk erkende interventies voor:

Roken

Alcohol

Overgewicht

In de database sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen vindt u ook interventies die kunnen helpen bij het vorm geven van uw lokale aanpak.