Met het wijkgezondheidsprofiel heeft u inzichtelijk gemaakt hoe de gezondheidssituatie op dit moment is, en welke wensen er leven. Alles tegelijk aanpakken is niet realistisch. In deze stap stelt u daarom samen met partners en betrokken inwoners vast waar u zich op gaat richten en bij welke doelgroep. Bepaal wat prioriteit heeft en formuleer concrete doelen. 

 

Hoe bepaalt u wat prioriteit heeft?

Vaak heeft u al in gedachten wat u wil gaan bereiken. Check dit aan het gezondheidsprofiel, sluit aan bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen of programma's, en, misschien wel het belangrijkste: doe het samen met anderen. Betrek partners en inwoners.

 • Welke problemen vragen aandacht? Onderzoek voor welke thema’s en knelpunten het meeste draagvlak bestaat om deze gezamenlijk aan te pakken. Gebruik voorbeelden uit het gezondheidsprofiel voor wat een gezamenlijke aanpak kan opleveren, bijvoorbeeld voor overgewicht, mentale gezondheid, alcoholgebruik of meer bewegen.
 • Welke problemen zijn het meest dringend om op te pakken? Stel een beperkt aantal prioriteiten en thema’s vast om aan te werken. Dat biedt meer slagkracht en een grotere kans dat u uw beleidsdoelen bereikt.  
 • Bedenk op welke doelgroep u zich gaat richten.
 • Sluit waar mogelijk aan bij gemeentelijke ontwikkelingen en ambities waar gezondheid een bijdrage aan kan leveren, zoals participatie, zelfredzaamheid of herinrichting van wijken.
 • Benut speerpunten uit landelijk en regionaal beleid  als onderbouwing. Evenals evaluatiegegevens van de vorige nota (wat is uitgevoerd, wat ging goed, wat kon beter?) en de opdracht van de gemeenteraad en/of wethouder. 
 • Sluit waar mogelijk aan bij landelijke programma's.

Welke partners of beleidsterreinen zijn nodig voor de aanpak? En waarvoor komen de handen op elkaar om problemen gezamenlijk op te lossen? Door partners en inwoners te betrekken creëert u draagvlak voor speerpunten of thema’s in het beleid en de aanpak. Daarnaast kunt u beter aansluiten bij wat er speelt en wat mogelijk is. Dat kan op verschillende manieren, van een kleine kerngroep tot een brede bijeenkomst.

 • Zorg voor voldoende beleidsruimte en tijd om met inwoners samen te werken. 
 • Zorg bij een bredere bijeenkomst voor een goede afspiegeling van partijen en inwoners.
 • Maak afspraken met elkaar: bespreek wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe jullie een integraal plan ontwikkelen en borgen.

Hoe stelt u de juiste doelen?

U hebt samen met partners en betrokken inwoners vastgesteld welke gezondheidsproblemen de meeste prioriteit hebben en op welke doelgroep u zich wilt richten. Nu formuleert u samen met hen welke doelen u hierbij concreet met uw beleid of aanpak wilt bereiken. Kijk daarbij ook hoe de doelen aansluiten bij de ambities en andere taken van de gemeente en bij de doelen van andere beleidsterreinen. Houd rekening met:

 • Welk concreet resultaat wilt u uiteindelijk bij de doelgroep(en) bereiken met uw aanpak? Dat is uw hoofddoel. Deze gaat waarschijnlijk over het bereiken van gezond(er) gedrag en/of de leefomgeving van uw doelgroep.
 • Is het hoofddoel haalbaar in de periode dat u deze wilt realiseren?
 • Splits het hoofddoel op in concrete, meetbare subdoelen.
 • Het helpt om de doelen actief vanuit de doelgroep te formuleren. Bijvoorbeeld: “Deelnemers kunnen, kennen, zijn, hebben, na afloop van uw beleid of aanpak .... “. Bekijk de bronnen voor het maken van een gezondheidsprofiel voor het formuleren van meetbare doelen.
 • Doelen kunnen zich ook richten op intermediairs: personen die nodig zijn om de uiteindelijke doelgroep te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan ouders, leraren, hulpverleners of bestuurders.
 • Let op: Doelen bestaan niet uit activiteiten! De activiteiten die nodig zijn om de doelen te bereiken komen pas ná het vaststellen van de doelen.

Voorbeeld: Gezondheidsprofiel als hulpmiddel bij het bepalen van prioriteit en doelen in Tilburg

Binnen het project ‘Preventie en Zorg verbinden in de Praktijk’ van de wijkdelen Gesworen Hoek en Huibeven (de Reeshof, Tilburg) is een bijeenkomst georganiseerd waarin het samengestelde gezondheidsprofiel is gepresenteerd. Ook zijn er tafelgesprekken gehouden in teams van zorg-, welzijnsprofessionals en inwoners. Uitschieters in het gezondheidsprofiel, zoals overgewicht bij volwassen zijn uitgelicht, maar de discussie werd breed ingestoken door te kijken vanuit welzijn-, zorg- en leefbaarheidsperspectief. Deelnemers hebben vragen beantwoord als: 'Zijn de cijfers herkenbaar, wat zie jij graag anders in de wijk en hoe kan jij bijdragen vanuit jouw werk?'. Plenair werd gekeken naar overlap en mogelijkheden op basis waarvan prioriteiten zijn bepaald. Prioriteiten zijn: kennisdeling, armoedevermindering, overgewicht en het stimuleren van sociale samenhang. Op basis hiervan is een wijkplan met concrete activiteiten opgesteld.

Meer informatie en voorbeelden uit dit project in het e-boek preventie en zorg verbinden in de praktijk (2018). Nanneke Thijssen, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Hart voor Brabant