Met het landelijke beleid als kader kan een gemeente doelstellingen voor de lokale aanpak voor sport en bewegen opstellen. Op basis van de lokale probleemanalyse en de pijlers voor integraal beleid kunt u deze doelen nader specificeren. Hier vindt u voorbeelden van doelstelling voor doelgroepen en intermediairs.

Aandachtspunten doelen stellen

Op basis van de analyse en de geformuleerde visie en missie kunt u concrete doelen bepalen. De doelen geven antwoord op de vragen:

 • Wat willen we als gemeente bereiken met het sport- en beweegbeleid?
 • Voor wie (doelgroepen) en wanneer?

Bij het formuleren van doelen en doelstellingen onderscheiden we twee soorten doelen:

 1. Outcome doelen (effect): Outcome doelen hebben betrekking op de maatschappelijke effecten die je met het sport- en beweegbeleid beoogt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gedragsverandering bij de doelgroep: gezonde leefstijl, sociale cohesie of participatie.
 2. Output doelen (prestatie): de concrete resultaten en prestaties (producten, diensten en activiteiten) die bijdragen aan het behalen van de outcome doelen van het sport- en beweegbeleid.

Tip: Beleidswijzer Sport en bewegen

Meer informatie over het formuleren van doelstellingen en het opstellen van een missie en een visie vindt u in de Beleidswijzer Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen (maart 2017). Deze beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.

Voorbeelden van outcome doelstellingen voor doelgroepen

 • In 2023 heeft 60% van de basisscholen in de gemeente een schoolplein dat beweging stimuleert.
 • Eind 2023 voldoet 70% van de kinderen in wijk X aan de beweegrichtlijnen voor kinderen en jeugd.
 • Eind 2023 neemt 80% van de scholieren in de gemeente minstens eens per week deel aan het extra aanbod van naschoolse sportactiviteiten.
 • 55% van de scholieren voldoet in 2023 aan de beweegrichtlijnen.
 • Eind 2023 weet 70% van de jonge ouders in de gemeente hoeveel hun peuter per dag moet bewegen.
 • 50% van de burgers in de gemeente is zich ervan bewust dat een warming-up x% minder kans geeft op een sportblessure.
 • 50% van de sporters weet waar ze informatie kunnen krijgen over de preventie en zorg van sportblessures.
 • x van de sporters is bekend met sportgezondheidszorg en de specifieke sportzorgverleners.

50% van de ouderen in de gemeente is zich ervan bewust dat het doen van spier- en botversterkende oefeningen en balansoefeningen bijdragen aan behoud van de vitaliteit.

10% van de mensen met een beperking en/ of chronische aandoening hebben een maatje om mee te gaan bewegen.

 • In aandachtswijk X maakt eind 2023 90% van de gezinnen met een lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. gebruik van een financiële regeling om te sporten of bewegen.
 • In aandachtswijk Y speelt eind 2023 95% van de kinderen bij droog weer buiten.

Voorbeelden van output doelstellingen voor intermediairs

Op 1 juli 2021 heeft de gemeente partijen bijeengebracht om knelpunten in de aansluiting tussen zorg en preventie op het gebied van sport en bewegen in beeld te brengen. Deelnemers spreken af wie het plan van aanpak maakt.

 • Met ingang van 2021 verstrekt de gemeente alleen nog subsidies voor kinderdagverblijven onder voorwaarde van een gedegen voedings- en beweegbeleid.
 • Eind 2023 heeft 80% van de openbare basisscholen in de gemeente een gezondheidsbeleid met aandacht voor voeding en beweging.
 • Eind 2023 heeft 80% van de openbare basisscholen in de gemeente een uitdagende buitenspeelruimte.
 • Eind 2023 zijn alle basisscholen en buurtpleinen in de gemeente op een veilige manier met elkaar verbonden.
 • De gezondere basisscholen in de gemeente trekken in 2023 20% meer leerlingen vanwege het gezonde klimaat.
 • De GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ondersteunt in 2021 de basisscholen in de gemeente bij het maken van het beweegbeleid en de implementatie ervan.
 • Met ingang van 2021 wordt de sociale kaart elke twee jaar voor groot onderhoud bijgewerkt. Jaarlijks worden de lopende zaken verwerkt.
 • De zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten) in wijk X hebben eind 2023 concrete werkafspraken om bewoners met overgewicht, depressie of alcoholproblemen door te verwijzen naar lokaal preventieaanbod of sport- en beweegaanbod.
 • In 2023 zijn in 50% van de wijken netwerken van lokale partners voor sport en bewegen actief.
 • Eind 2023 weten alle sociale wijkteams waar ze met vragen over sport- en bewegen terecht kunnen
 • In 10% van de keukentafelgesprekken is actieve leefstijl een onderwerp van gesprek
 • Eind 2023 vervult 60% van de lokale sportverenigingen een maatschappelijk rol door bijvoorbeeld naschoolse kinderopvang te faciliteren of beweeguren te organiseren voor moeders en hun peuters met een lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. .
 • Eind 2023 heeft 50% van de lokale sportverenigingen een sport- en beweegaanbod voor mensen met een chronische aandoening.
 • Eind 2023 maakt 50% van de lokale sportverenigingen deel uit van een lokaal netwerk ter bevordering van sport en bewegen in de buurt.
 • 50% van de sportverenigingen binnen de gemeente schenken in hun activiteiten aandacht aan het voorkomen van sportblessures.
 • x% van de sportverenigingen binnen de gemeente schenken in hun activiteiten aandacht aan het vroegtijdig signaleren van blessures en Eerste Hulp Bij Sportongevallen (EHBSO).
 • Eind 2023 schenken de sportverenigingen geen alcohol aan kinderen onder de 18 jaar.
 • Eind 2023 zijn er vier sportverenigingen een rookvrije sportaccommodatie.