Integrale aanpak: inzetten op meerdere pijlers

Effectief sportief beweeggedrag stimuleren vraagt om een integrale benadering van sport en bewegen. Dit betekent dat verschillende beleidsterreinen en partnerorganisaties zich gezamenlijk richten op factoren die lichamelijke activiteit en een gezonde leefstijl stimuleren. Elke doelgroep, elke omgeving vraagt immers een eigen benadering en aanpak. Door expertise te bundelen en verschillende maatregelen en interventies in samenhang in te zetten, wordt de slagingskans van programma’s vergroot. Om deze werkwijze vorm te geven kunt u de ‘pijlers voor een integrale aanpak’ gebruiken. Per pijler vindt u een toelichting en voorbeelden.

Wat werkt-dossier ouderen en bewegen

Een groot deel van de 55-plussers beweegt te weinig, terwijl voldoende bewegen goed is voor de gezondheid, mobiliteit en zelfredzaamheid.  Wilt u als gemeente 55-plussers stimuleren om te gaan of blijven bewegen? Lees in het wat werkt dossier ouderen en bewegen wat effectieve elementen zijn om uw aanpak vorm te geven. Daarnaast vindt u ook inspiratie in goede voorbeelden en erkende interventies.

Integrale aanpak in het kort

Pijler Voorlichting en educatie

De rol van de gemeente is allereerst om te zorgen voor voldoende passend sport- en beweegaanbod en kwalitatief goede accommodaties en speelruimte. Vervolgens is het van belang burgers op de hoogte te brengen van dit aanbod en hen te simuleren er gebruik van te maken. Bij kinderen en jongeren hebben ouders en verzorgers een belangrijke rol bij bewegingsstimulering. Zij kunnen ‘het goede voorbeeld geven’ en hun kinderen enthousiast maken voor sport en bewegen. Voorlichting en educatie over het belang van bewegen en het plezier dat je eraan kunt beleven zijn belangrijke factoren die kunnen bijdragen aan een sportief actieve leefstijl. Zie pijler Voorlichting en educatie.

Pijler Signalering, advies en ondersteuning

Verschillende partijen vervullen een rol bij het signaleren van inactiviteit die kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Denk aan huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, professionals in het domein welzijn en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De gemeente kan deze professionals faciliteren bij het verwerven van deskundigheid, het leren kennen van het gemeentelijke sport- en beweegaanbod en het bevorderen van onderlinge afstemming en samenwerking. Zie pijler Signalering, advies en ondersteuning.

Pijler Fysieke en sociale omgeving

Een beweegvriendelijke omgeving (externe link) is een leefomgeving die mensen faciliteert en uitdaagt om te sporten en te bewegen. Ook een omgeving waarin mensen zich veilig voelen en andere mensen kennen kan sportief gedrag stimuleren. Denk aan wijkparken, sportveldjes, skatebanen, gemarkeerde looproutes en dergelijke. Een gemeente kan het gebruik van de openbare ruimte in kaart brengen, de behoefte aan sportieve buitenruimte peilen, zorgen voor aantrekkelijke en toegankelijke beweeg- en speelruimte en de kwaliteit van buitenruimten bewaken. De omgevingswet biedt hiervoor nieuwe kansen en mogelijkheden. Ook het Nationaal Sportakkoord heeft binnen de deelakkoorden specifieke aandacht voor de fysieke en sociale omgeving. In het deelakkoord  Duurzame sportinfrastructuur is de ambitie om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.  Het deelakkoord Positieve sportcultuur streeft ernaar dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Zie pijler Fysieke en sociale omgeving.

Pijler Regelgeving en handhaving

Regelgeving en handhaving zijn in stimulerende zin niet erg van toepassing op het thema sport en bewegen. Er liggen wel kansen in het wegnemen van belemmeringen. Voorbeelden zijn de strenge eisen die gesteld worden aan accommodaties voor buitenschoolse opvang en de beperkingen voor gemeenten om subsidies te verlenen aan commerciële partijen. Speelplekken vormen een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten: zij zijn vaak beheerder van speeltoestellen en moeten erop toezien dat deze veilig te gebruiken zijn. Zie pijler Regelgeving en handhaving.

Beleidswijzer Sport & Bewegen

Sport- en beweegbeleid schrijven, waar te beginnen? Het herzien van bestaand sport- en beweegbeleid, wat blijft overeind en wat niet? Hoe doen andere gemeenten dat? Hoe creëert u draagvlak en betrekt u partijen? De Beleidswijzer Sport & Bewegen  van Kenniscentrum Sport & Bewegen (maart 2017) is een handig hulpmiddel om beleidsadviseurs van gemeenten te helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Tool voor beleidsanalyse

De beleidsanalysetool van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft gemeenten inzicht in het huidige beleid: wat is de stand van zaken? Naar welke beleidsthema’s gaat de meeste inzet? Naar welke thema’s mogelijk nog te weinig? Worden de beleidsdoelen bereikt? Daarnaast staan in de rapportage, die je na invullen krijgt, landelijke resultaten (ter vergelijking) en tips.