Rol van de gemeente

Verschillende partijen spelen een rol bij signalering en advisering rond inactiviteit en blessurerisico. De gemeente kan deze professionals faciliteren bij het verwerven van deskundigheid en het bevorderen van onderlinge afstemming en samenwerking. De gemeente kan ook de regie nemen in de samenwerking.
De buurtsportcoach kan een intensievere samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen binnen een wijk- of buurtgericht netwerk en een gerichte aanpak kan vormgeven.
Daarnaast kan de gemeente bij de lokale politiek en het lokale sport- en beweegnetwerk aandacht vragen voor het belang van het signaleren van een achterstand in sport- en beweegparticipatie, sportblessures (hoe herken ik een opkomende blessure?) en de preventie ervan. Hierbij hoeft de gemeente niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Oriënteer je op bestaande aanpakken die zich al in de praktijk bewezen hebben en waar je met creativiteit en lokale inbreng mee aan de slag kunt, afhankelijk van de doelstelling van de gemeente. Deze vind je op www.sportenbeweeginterventies.nl. Signalering en ondersteuning bij sport en bewegen heeft vaak een relatie met overgewicht. Lees meer in het themadeel Overgewicht.

Wat kun je als gemeente doen?

  • Zet interventies in die gericht zijn op sport, bewegen en zorg. Een overzicht is te vinden op sportenbeweeginterventies.nl
  • Faciliteer verbindingen tussen sport en zorg, door inzet van een buurtsportcoach. Denk aan zorgpartijen als woonzorginstellingen, thuiszorg, revalidatiecentra, fysiotherapeuten, huisartsen. De gecombineerde leefstijlinterventie kan hiervoor worden ingezet.
  • Neem inactiviteit als thema op in de gesprekken van medewerkers van sociale wijkteams. Zij staan in contact met mensen in de wijk en kunnen inactiviteit signaleren en burgers adviseren en stimuleren tot meer bewegen.

Sportakkoord: inclusief sporten en bewegen

In het Nationaal Sportakkoord richt het deelakkoord Inclusief sporten en bewegen zich op dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. In het deelakkoord wordt o.a. ingezet op het wegnemen van belemmeringen. Gemeenten kunnen diverse activiteiten inzetten om invulling te geven aan het deelakkoord. Denk aan de inzet van buurtsportcoaches om doelgroepen die een achterstand kennen in sport en bewegen te stimuleren, zorgen voor toegankelijke sport- en beweegaccommodaties en financiële regelingen om sport en bewegen toegankelijk te maken voor mensen die weinig te besteden hebben. 

JGZ monitort, signaleert en motiveert

De JGZJeugdgezondheidszorg monitort, signaleert, motiveert en verwijst eventueel door bij problemen in het beweeggedrag en motoriek van 0 - 19 jarigen. Kinderen die onvoldoende bewegen of motorisch niet goed bewegen, kan de JGZ doorverwijzen naar huisarts, kinderarts, fysiotherapie of beweegadvies op maat door een leerkracht lichamelijke opvoeding. De JGZ kan daarnaast aanraden om op een sportclub te gaan.

Voorbeeld: Rol van de JGZ-professional in het stimuleren van beweeggedrag

In twee pilotwijken gaven JGZJeugdgezondheidszorg-professionals tijdens de PGOPreventief Geneeskundig/GezondheidsOnderzoek op school alle kinderen die onvoldoende bewogen gerichte adviezen om meer te bewegen. Zij maakten daarbij gebruik van hun vaardigheden op het gebied van Motiverende Gespreksvoering en andere hulpmiddelen waaronder een sociale beweegkaart. Gelet op de percentages kinderen in deze achterstandswijken die in deze pilot meer zijn gaan bewegen, blijkt dat het voor de JGZ zeker zinvol en haalbaar is om alle kinderen, ook zonder overgewicht, naar het beweeggedrag te vragen. En om beweeggedrag te stimuleren en zo nodig een gericht beweegadvies te geven. Benieuwd naar de opzet en aanbevelingen? Lees hier de pilot ‘Hoe krijgen we de Jeugd in Beweging?’

Sociale wijkteams

Sociale wijkteams signaleren (multi)problematiek bij huishoudens en in wijken en zorgen ervoor dat kwetsbare bewoners op een passende manier geholpen worden. Medewerkers van een sociaal wijkteam signaleren, motiveren en ondersteunen hulpvragen. Om goed in te kunnen spelen op de hulpvragen die wijkteams tegenkomen is een integrale aanpak van belang. Korte lijnen tussen o.a. jeugdzorg, zorg, welzijn en sport zijn essentieel. Een buurtsportcoach kan verbinding leggen tussen een wijkteam enerzijds, en sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders anderzijds. Dit vraagt van sportclubs een maatschappelijke brede rol, waarbij sport en bewegen als middel ingezet kan worden.

Voorbeeld: Samenwerking sociaal team en buurtsportcoach in Renkum

Buurtsportcoach Tanja werkt al jaren intensief samen met het sociaal team. Samen met haar collega’s doet ze huisbezoeken en begeleidt ze kwetsbare ouderen die een drempel ervaren om te gaan bewegen. Daarnaast legt Tanja verbindingen tussen vraag en aanbod en zorgt indien nodig voor extra begeleiding, want veel mensen hebben net wat meer nodig dan alleen een verwijzing om te gaan bewegen. Tanja zorgt ook voor borging en een goede overdracht, zodat ook de meest kwetsbare mensen uiteindelijk zelfstandig gaan bewegen onder begeleiding van een professional of met wat extra hulp van een vrijwilliger of meer ervaren deelnemer uit de groep. Door goede communicatie met het wijkteam en met de gemeente, door successen met hen te delen en door de signaleringsrol die de buurtsportcoaches inmiddels ook vervullen voor het sociaal team, krijgen de buurtsportcoaches regelmatig vragen en verwijzingen van het sociaal team. Een mooie samenwerking! Lees meer

De gecombineerde leefstijlinterventie

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering.  Enkel volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen hiervoor in aanmerking. Begeleiden bij het alledaags bewegen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar als onderdeel van een gecombineerde leefstijlinterventie. Stimuleer daarom een goede doorstroom naar het sport- en beweegaanbod, door samenwerking te stimuleren tussen de aanbieder van de gecombineerde leefstijlinterventie en  buurtsportcoaches. Lees meer hoe u aan de slag kunt met de gecombineerde leefstijlinterventie.

 

Meer informatie