Er zijn verschillende landelijke kaders voor sport en bewegen, zoals de Landelijke nota gezondheidsbeleid, het Nationaal Sportakkoord en de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ). Maak gebruik van deze landelijke kaders om uw lokaal beleid rondom sport en bewegen vorm te geven.

Nationaal Sportakkoord

In juni 2018 heeft het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met partijen uit sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties het Nationaal Sportakkoord gesloten. Onder het motto ‘sport verenigt Nederland’ moet het sportakkoord de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig maken.

Het akkoord is een belangrijke bron voor landelijk sportbeleid in de komende jaren en omvat 6 thema’s:

 • Inclusief sporten en bewegen: de ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. En dat belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie worden weggenomen.
 • Duurzame sportinfrastructuur: Nederland voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.
 • Vitale sportaanbieders: alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
 • Positieve sportcultuur: iedereen kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen: meer kinderen gaan aan de beweegnorm voldoen en hun motorische vaardigheden gaan toenemen.
 • Topsport die inspireert: de strekking is dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid

De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 legt de prioriteit bij vier gezondheidsvraagstukken:

 • sociale en fysieke leefomgeving
 • gezondheidsachterstanden
 • mentale druk op het dagelijks leven bij jongeren en jongvolwassenen
 • vitaal ouder worden

Lees hoe u sport en bewegen inzet om bovenstaande gezondheidsvraagstukken aan te pakken en welke instrumenten daarbij helpen.

Kamerbrieven

Brede Regeling Combinatiefuncties

Per 1 januari 2019 zijn de bestuurlijke afspraken van de Brede Impuls Combinatiefuncties geactualiseerd. Het aantal fte is uitgebreid met 725 fte. De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend, dus niet meer jaarlijks. Gemeenten worden wel nog steeds geacht om 60% cofinanciering te organiseren. De doelstellingen zijn in overleg met stakeholders en gemeenten verbreed. Twee belangrijke inhoudelijke wijzigingen in de kaders zijn als volgt:

 • Het normbedrag per fte is een richtlijn. Dit wil zeggen dat gemeenten het rijksgeld dienen uit te geven, maar dat het hen vrijstaat om meer of minder fte in te zetten dan het toegewezen aantal, afhankelijk van bijvoorbeeld het opleidingsniveau en de ervaring van de buurtsportcoaches die zij nodig achten. In de monitoring (verantwoording) dient hierover gerapporteerd te worden.
 • Bij voorkeur 2% van de middelen dient beschikbaar te zijn voor opleidingen en het versterken van de kwaliteit van buurtsportcoaches.

De doelstellingen van de Brede Impuls Combinatiefuncties zijn verbreed, op basis van consultatie onder gemeenten en andere stakeholders:

 • Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken met een inhoudelijke focus op:
 • (Talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren stimuleren:
  - Sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken.
  - Specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke jongeren die (een risico op) een verminderde actieve leefstijl hebben.
 • Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het georganiseerde/formele en niet-georganiseerde/non-formele sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische/sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie
 • Bereiken, toe leiden en begeleiden van personen die in armoede leven, zodat zij ondanks hun financiële situatie kunnen sporten/bewegen en meedoen aan culturele activiteiten
 • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/commerciële sport, cultuur, onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven
 • Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen.

Sport- en beweegbeleid in onderwijs

In november 2016 is voor de ontwikkeling van Gezonde School een vervolgprogramma 2017-2020 gepubliceerd (stuurgroep Gezonde School 2016). Dit plan geeft namens de stuurgroep Gezonde School richting aan de uitvoering van Gezonde School in de periode 2017-2020. De Gezonde School-aanpak bestaat uit vier ‘pijlers’: educatie, omgeving, signaleren en beleid. Als voor een thema wordt gewerkt aan deze vier pijlers, is er sprake van een integrale aanpak. Het programma richt zich op alle scholen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar scholen met een kwetsbare leerlingenpopulatie. Dat zijn kinderen uit gezinnen met een lage social economische status en kinderen uit het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Vanaf 1 januari 2019 worden gecombineerde leefstijlinterventies aangeboden vanuit de basiszorgverzekering. In deze interventies worden mensen met overgewicht begeleid bij het verweven en behouden van een gezonde leefstijl. De vergoeding door de basiszorgverzekering zal vooral terechtkomen bij zorgverleners, het lokale sportaanbod (inclusief de buurtsportcoach) zal echter een belangrijke rol spelen bij het laten slagen van een gecombineerde leefstijlinterventie. Lees meer over gecombineerde leefstijlinterventies.