Een procesevaluatie is één van de inclusiecriteria voor het erkenningstraject.
Hieronder leest u meer over het hoe en wat en vindt u drie vragen aan ervaringsdeskundige Annemien Haveman.

Wat is een procesevaluatie?

Met een procesevaluatie gaat u na of de aanpak op de juiste wijze en naar tevredenheid is uitgevoerd. U onderzoekt wat goed ging bij de uitvoering van de interventie, maar ook wat tegenviel of niet gelukt is. Door de evaluatie krijgt u inzicht in waarom bepaalde resultaten achterblijven bij de verwachtingen. Deze informatie maakt het mogelijk de interventie te verbeteren.

Wanneer begin ik met een procesevaluatie?

Begin zo vroeg mogelijk met het verzamelen van ervaringen bij de deelnemers en de uitvoerders. Zo krijgt u vanaf het begin een goed zicht op de uitvoering en de succes- en verbeterfactoren. Zeker als u deze input gebruikt om de interventie gaandeweg te verbeteren kunt u niet vroeg genoeg beginnen.

Wat hoort er in de procesevaluatie?

  • Verloop van de uitvoering: ging het zoals gepland, waren de uitvoerders in staat de interventie uit te voeren?
  • Bereik van de doelgroep; heeft u hen bereikt en zo nee, waarom niet en zo ja, waardoor is het wel goed gelukt?
  • Beschrijving van het type onderzoek zoals procesevaluatie, behoefteanalyse, tevredenheidmeting, casusonderzoek, etc.
  • De onderzoekmethode zoals schriftelijke vragenlijsten, mondelinge interviews, observaties, logboeken, focusgroepen, paneldiscussies etc.
  • De omvang van het onderzoek (het aantal onderzochte uitvoerders en deelnemers).
  • Waardering en ervaring van deelnemers en uitvoerders van de interventie.
  • Succes-en faalfactoren volgens de uitvoerders en de deelnemers. Wat heeft u gedaan om de interventie op basis van deze feedback aan te passen?
  • Belangrijke randvoorwaarden voor de uitvoering van de interventie zoals draagvlak, middelen en besluitvorming.
  • Contextuele kenmerken die van invloed waren op de uitvoering, zoals de fysieke omgeving, beslotenheid en samenstelling van de buurt.

Drie vragen aan Annemien Haveman

Bij het erkenningstraject komen veel vragen binnen over de inhoud van een procesevaluatie. We legden deze voor aan Annemien Haveman. Zij heeft vanuit haar functie bij de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland en  Wageningen Universiteit veel ervaring met de uitvoering van een goede procesevaluatie en is redacteur van het boek Epidemiology in Public Health Practice.

Welke informatie mag niet ontbreken in een procesevaluatie?

Cruciaal bij een evaluatie is de vraag: Voor wie voer je de evaluatie uit? Waar is/zijn deze partij(en) voor verantwoordelijk en wat gaan zij met de informatie doen? Deze vraag bepaalt voor een belangrijk deel welke informatie je moet verzamelen. Een beleidsmedewerker van een gemeente heeft bijvoorbeeld vaak een andere informatiebehoefte dan een uitvoerend professional. En professionals hebben weer andere behoeften dan wetenschappers.

Waar haal ik informatie voor mijn procesevaluatie vandaan?

Deze informatie is vaak afkomstig uit heel verschillende bronnen. Je kunt denken aan aanwezigheidsregistraties, interviews of focusgroepgesprekken met deelnemers en professionals en (korte) vragenlijsten om bijvoorbeeld de klanttevredenheid te meten. Ook notulen en logboeken kunnen een belangrijke bron van informatie zijn. Daarnaast zie ik ook steeds vaker dat observaties worden uitgevoerd aan de hand van observatieformulieren.

Is de omvang van de procesevaluatie van belang voor de kwaliteit?

De omvang is sterk afhankelijk van (de grootte van) het project. Als je een nieuw programma wilt pilot-testen dat uit veel onderdelen bestaat dan wil je veel informatie verzamelen. Juist omdat dit je helpt de implementatie van het programma te verbeteren. Bekijk daarom al in een vroeg stadium wat je wilt weten en dus meten en wie je daarvoor nodig hebt.

Meer informatie over een procesevaluatie