Wilt u uw interventie indienen voor beoordeling in het onafhankelijke erkenningstraject van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners? Hierna leest u eerst wat de voordelen voor u als eigenaar zijn. Vervolgens gaan we in op hoe het erkenningstraject verloopt. 

Interventie-eigenaren vragen erkenning aan omdat ze trots zijn op hun programma, activiteit of aanpak. En omdat het voordelen heeft.  

 1. Een erkenning toont de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van uw interventie aan. En dat helpt u om uw programma of activiteit breder onder de aandacht te brengen.
 2. Daarbij is een erkenning regelmatig voorwaarde om subsidie te krijgen van bijvoorbeeld een gemeente voor uitvoering of onderzoek.
 3. Verder kunt u als eigenaar uw voordeel doen met de feedback van experts uit wetenschap en praktijk die u tijdens het erkenningstraject van hen krijgt op uw interventie.
 4. Een erkende interventie is goed vindbaar op Loketgezondleven.nl via de goedbezochte interventieoverzichten en het zoekformulier. 
 5. Ook brengen RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners erkende interventies onder de aandacht van professionals, beleidsmakers en intermediairs via hun online communicatiekanalen en offline activiteiten.

U wilt een beoordeling aanvragen

Ga eerst na of uw interventie in aanmerking komt voor beoordeling in het erkenningstraject. Uw programma, activiteit of aanpak dient te voldoen aan enkele voorwaarden. Voordat u kunt starten met het erkenningstraject screenen we uw interventie en de bijbehorende materialen. 

Inclusiecriteria erkenningstraject

 • De interventie is gericht op gedragsverandering van mensen en beïnvloeding van hun omstandigheden. Het doel is gezondheid bevorderen en/of ziekte voorkomen.
 • Er is een Nederlandse handleiding of beschrijving en een procesevaluatie beschikbaar.
 • De interventie wordt ook echt uitgevoerd in Nederland en bestaat niet alleen op schrift.
 • De interventie is meer dan één les of een eenmalige workshop en duurt minimaal drie uur. 
 • Er is geen enkele vorm van betrokkenheid (financieel of anders) van de tabaks-, alcohol- of gokindustrie, of van andere partners en commerciële partijen wiens belangen in strijd zijn met het gezondheidsdoel van de interventie. 
 • Er is een eigenaar (persoon of organisatie) die informatie kan geven, de interventie up to date houdt en zorgt voor verspreiding van interventiemateriaal. 
 • De interventiematerialen, zoals website, handleiding, folders en deelnemersmateriaal, zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar voor organisaties die deze interventie ook willen uitvoeren.  

Uw interventie voldoet aan deze criteria? Ga dan naar de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven en dien uw verzoek in. U beschrijft kort uw interventie. Op basis van uw informatie en materiaal beslist het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) of uw interventie in aanmerking komt voor beoordeling in het erkenningstraject. Hebt u een aanvraag ingediend, dan nemen we altijd per mail contact met u op.

U wilt uw gecombineerde leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie)) laten beoordelen om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de basisverzekering? Let op, Zorgverzekeraars Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) beoordelen of uw interventie voldoet aan de volgende extra voorwaarden:

 1. Uw interventie moet passen binnen de beschrijving van de gecombineerde leefstijlinterventie (zie addendum) van het Zorginstituut Nederland (ZIN).
 2. Ook moet de interventie voldoen aan de voorwaarden van de vigerende NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit)-beleidsregel.
 3. Uw programma dient minimaal erkend te zijn op het niveau ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ in het erkenningstraject van het RIVM.
Toelichting

U dient uw interventie aan te melden voor beoordeling via Zorgverzekeraars Nederland en via de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven.

Zorgverzekeraars Nederland screent of uw interventie voldoet aan punt 1 en 2. Het RIVM kijkt of uw programma voldoet aan de inclusiecriteria voor het erkenningstraject.

Voldoet uw GLI aan de voorwaarden en is uw interventie eenmaal erkend in het erkenningstraject van het RIVM? Dan adviseert Zorgverzekeraars Nederland aan de leden of uw erkende GLI een aanspraak is uit de basisverzekering. Vervolgens beslist de zorgverzekeraar of hij (binnen de wet- en regelgeving) nog aanvullende criteria hanteert voor vergoeding en welke GLI-aanbieders gecontracteerd worden.

Werkblad en e-learning Interventie beschrijven

Wanneer uw interventie voldoet aan de inclusiecriteria en toegelaten is tot het erkenningstraject, ontvangt u van een RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-adviseur het werkblad. Dit is het format waarin u uw interventie gaat beschrijven. Maak daarbij gebruik van de e-learning Interventie beschrijven. Deze handige tool leidt u stap voor stap door hele schrijfproces en helpt bij elk onderdeel van de interventiebeschrijving op maat met praktische animaties, heldere uitleg en tips. Het resultaat is een goede interventiebeschrijving, klaar om in te dienen voor beoordeling.  

Voor wie

De e-learning is voor interventie-eigenaren die zijn toegelaten tot het erkenningstraject. Anderen kunnen de e-learning zelfstandig doorlopen.

Opbouw van de e-learning

De e-learning bestaat uit modules. In vier modules beschrijft u telkens een onderdeel van de interventiebeschrijving.

 • Module 1: Beschrijving doelgroep, doel en aanpak.
 • Module 2: Uitvoering interventie.
 • Module 3: Onderbouwing interventie.
 • Module 4: Onderzoek naar interventie en puntjes op de i. 
Tip 

Gebruik de aanvullende e-learning Procesevaluatie opzetten. Deze helpt een plan te maken voor een procesevaluatie die voldoet aan de eisen van het erkenningstraject. 

Bekijk via de knop hieronder de e-learning. 

Bepaal voor welk erkenningsniveau u gaat 

U kunt uw interventie indienen voor het instapniveau Goed beschreven (0) of voor het niveau Goed onderbouwd (I) of Effectief (II, III, IV).

Inhoud Goed beschreven (niveau 0)

Goed beschreven is een eerste beoordeling van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van een interventie. In het werkblad staat minimaal het volgende:

 • Een degelijke beschrijving van de doelen, doelgroep(en), aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid interventie, ervaring met de uitvoering en beschikbare materialen.
 • Informatie over de uitvoering, zoals beschikbaarheid van een handleiding, de kosten, tijdsbesteding en randvoorwaarden.

Deze erkenning is drie jaar geldig, waarna u nog éénmaal de interventie op dit niveau mag aanbieden. Na een tweede erkenning als Goed beschreven verwachten we dat een volgende beoordeling plaatsvindt op het niveau Goed onderbouwd of een niveau op effectiviteit.

Inhoud Goed onderbouwd en Effectief (niveau I, II, III, IV)

Goed onderbouwd (niveau I)

Naast een goede beschrijving onderbouwt u de werkzaamheid van de interventie met modellen, theorie of literatuur. Dit oordeel is vijf jaar geldig.
 

Effectief (niveaus II, III, IV)

Voor deze niveaus gelden dezelfde criteria als voor Goed onderbouwd. Aanvullend toont u de effectiviteit aan met in ieder geval Nederlands onderzoek. De commissie beoordeelt de bewijskracht van de effectiviteit van uw interventie op:

 • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (II)
 • Goede aanwijzingen voor effectiviteit (III)
 • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (IV)
Tip

Maakt u gebruik van kwalitatief onderzoek? Gebruik dan de Checklists kwalitatief evaluatieonderzoek en mixed methods onderzoek  om het onderzoek op te zetten of de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren. 

U krijgt tweemaal feedback van een RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-adviseur op uw concept interventiebeschrijving. Hierna maakt u de definitieve beschrijving en levert deze aan voor beoordeling. Meer weten over de beoordelingscriteria? 

inhoud Samenvatting criteria erkenning van interventies

De beoordeling

Afhankelijk van het erkenningsniveau dat u kiest, legt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uw interventie ter beoordeling voor aan praktijkprofessionals of een van de erkenningscommissies:

 • Goed beschreven: beoordelaars uit de praktijk beoordelen het werkblad en de materialen van uw interventie. Deze professionals werken bijvoorbeeld bij een GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), thema-instituut, thuiszorgorganisatie of de ggz. Op basis van consensus bepalen zij het eindoordeel. Deze beoordelingen vinden op drie momenten in het jaar plaats.
 • Goed onderbouwd of Effectief: een van de erkenningscommissies beoordeelt uw interventie in een vergadering. Drie commissieleden toetsen het werkblad en de materialen op kwaliteit, onderbouwing en effectiviteit. De commissie komt via consensus tot een unaniem eindoordeel. De commissie heeft acht vergadermomenten per jaar: vier voor beoordeling van interventies voor de jeugd en vier voor volwassenen/ouderen.

Uitvoerbaarheid vereiste op alle niveaus

De praktijkbeoordelaars en de erkenningscommissies beoordelen uw interventie ook op de uitvoerbaarheid. Denk hierbij aan de kwaliteit van de handleiding, kosten, kwaliteitsbewaking en randvoorwaarden voor implementatie.  

Lees wie uw interventies beoordelen in het erkenningstraject.

Commissies jeugd en volwassenen

Praktijkbeoordelaars Goed beschreven

Na de beoordeling

Na het beoordelingsmoment ontvangt u schriftelijk de uitslag van de beoordeling van uw interventie.

Oordeel: erkend

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) publiceert positief beoordeelde interventies op Loketgezondleven.nl, daar zijn ze vindbaar via recent erkende interventies, de interventieoverzichten en het zoekformulier. Ook delen we recent erkende interventies via de RIVM-nieuwsbrief Gezond Leven en sociale media.

Positief beoordeelde jeugdinterventies staan ook in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)) en Kenniscentrum Sport & Bewegen publiceert erkende sport- en beweeginterventies op hun site. Verder  presenteren ook Movisie (seksuele weerbaarheid)  en Vilans (valpreventie) interventies van Loketzondleven.nl op hun website.

Monitoring en her-erkenning

Na drie jaar (Goed beschreven) of vijf jaar (Goed onderbouwd of Effectief) krijgt u een uitnodiging voor her-erkenning. We verwachten dat u de interventie up-to-date houdt en monitort, zodat ook bij her-erkenning de uitvoering en het bereik van uw interventie inzichtelijk is.  

Oordeel: erkend onder voorbehoud

Wanneer uw interventie het oordeel ‘Onder voorbehoud’ krijgt, krijgt u nog enkele suggesties voor aanpassing voordat de erkenning definitief is. Deze vragen staan in het schriftelijke eindoordeel. U krijgt dan zes maanden om de beschrijving aan te passen.

Oordeel: niet erkend

De praktijkbeoordelaars en de erkenningscommissies kunnen een interventie ook afwijzen. Uw interventie is dan niet erkend. Het eindoordeel bevat aanwijzingen voor verbetering van de interventie. U mag de interventie hierna nog eenmaal aanbieden.

Wilt u meer weten of advies over interventies indienen?