Wilt u effectief beleid maken voor preventie van depressie? Dan heeft u cijfers en feiten nodig. Aan de hand daarvan kunt u prioriteiten stellen voor uw beleid en bepalen wat uw doelgroepen zijn.

 

Wijkgezondheidsprofiel maken 

Met een wijkgezondheidsprofiel ziet u via feiten en cijfers wat de gezondheidssituatie is en welke groepen in de wijk depressieve klachten hebben. Daarmee kunt u doelstellingen voor uw beleid bepalen en onderbouwen. Zo kunt u gerichter en in samenhang interventies inzetten en monitoren wat de resultaten zijn van het lokale beleid. 

Wilt u een wijkgezondheidsprofiel maken? Kijk dan op de pagina Bronnen voor het maken van een wijkgezondheidsprofiel

 

Wat is depressiepreventie?

Depressiepreventie probeert depressie te voorkomen. Het doel is: 

 • Depressieve klachten niet erger laten worden
 • Depressieve klachten voorkomen

We spreken over depressieve klachten als iemand niet volledig voldoet aan de diagnose depressie, maar wel klachten heeft die horen bij een depressie. Daarom is het bij depressiepreventie belangrijk om de mentale gezondheid van mensen te verbeteren. Dit kan onder andere door: 

 • Draagkracht vergroten; zoals het versterken van sociale vaardigheden en vaardigheden om beter om te gaan met tegenslag, waardoor de mentale veerkracht wordt vergroot. 

 • Draaglast verminderen; zoals het verminderen van chronische stress, sociaal isolement of verwaarlozing. 

 

Hoe vaak komt depressie voor in Nederland?

Cijfers over de omvang van depressie in Nederland zijn te vinden op Volksgezondheidenzorg.info:

Depressie gaat vaak samen met andere gezondheidsproblemen en leefstijlfactoren. Voorbeelden zijn: angststoornis, overmatig alcohol- of drugsgebruik, lichamelijke aandoeningen (waaronder hart- en vaatziekten, kanker en diabetes), overwicht, onvoldoende beweging, roken, armoede en schulden, en eenzaamheid. 

 

Risico’s 

Of iemand een depressie ontwikkelt, hangt meestal af van een combinatie van persoonsgebonden factoren en omgevingsfactoren. Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie (ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2017) richt zich op zes risicogroepen: 

 • jongeren (waaronder jongeren van een ouder met psychische problemen of verslaving);
 • jonge vrouwen (waaronder pas bevallen vrouwen);
 • werknemers in stressvolle beroepen;
 • huisartspatiënten (met signalen van beginnende depressie);
 • chronisch zieken;
 • en (overbelaste) mantelzorgers.

Nederlands onderzoek laat zien dat er nog twee aanvullende risicogroepen zijn: 

 • mensen met een lage sociaal-economische status (lage opleiding, laag inkomen, geen werk hebben) 
 • mensen die stressvolle levensgebeurtenissen hebben meegemaakt (zoals overlijden of scheiding van de partner, verlies van werk, of verlies van een substantieel deel van het inkomen).

Op Volksgezondheidenzorg.info vindt u een overzicht van de belangrijkste risicofactoren en gevolgen van depressie. 

 

Oorzaken van een depressie

Vaak gaat het om een combinatie van: 

 • persoonsgebonden factoren
 • omgevingsfactoren 
 • levensgebeurtenissen

Zo zal bijvoorbeeld een bepaalde stressvolle levensgebeurtenis bij de ene persoon eerder tot een depressieve stoornis leiden dan bij de andere persoon. Bijvoorbeeld door een genetische kwetsbaarheid of door een sociaal-economische positie.  

 

Gevolgen van een depressie 
 • Negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven. Zowel voor de persoon die depressief is als voor zijn naaste omgeving. Dit geldt bij milde en zware depressies. 
 • Beperkingen op school, op het werk en in het sociale leven. 
 • verhoogd risico op overlijden door een verhoogd risico op suïcide
 • Ongezondere leefstijl 
 • Chronische lichamelijke ziekten 

 

Meer informatie