Op landelijk niveau wordt weliswaar de wet- en regelgeving voor drugsbeleid (grotendeels) bepaald, maar drugsbeleid is vooral een gemeentelijke aangelegenheid waarin openbare orde en veiligheid en volksgezondheid samenkomen. De focus ligt dus zowel op de gezondheid van burgers als de veiligheid van de samenleving. Dat betekent dat u samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties moet afstemmen. Hierbij kunt u afspraken maken over de focus van het drugsbeleid, bepalen welke doelstellingen er gehaald moeten worden met het beleid en formuleren hoe er integraal gewerkt wordt aan het bereiken van die doelstellingen.

Beleidsfocus

Bij het vaststellen van de beleidsfocus heeft u rekening te houden met de landelijke kaders die in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd door de overheid. In de beleidsfocus wordt  vastgelegd op welke doelgroepen en welke gedragingen het beleid zich met name gaat richten. Om hier invulling aan te geven is de lokale probleemanalyse van essentieel belang. Die geeft namelijk inzicht in de actuele lokale problematiek, de doelgroepen en –settings waar een aanpak het hardst nodig is. De beleidsfocus kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

  • Het voorkomen van gebruik bij een specifieke leeftijdsgroep, bijvoorbeeld jongeren in het voortgezet onderwijs.
  • Het voorkomen en terugdringen van gebruik onder bepaalde risicogroepen, zoals LVB jongeren.
  • Het terugdringen van het gebruik van een specifieke drug (bv. XTCEcstasy (XTC) Drug; wordt verkocht in de vorm van pillen en capsules. De werkzame stof die in XTC zit heet MDMA. of in het algemeen harddrugs).
  • Het voorkomen van gezondheidsincidenten onder jongeren die drugs gebruiken, bijvoorbeeld uitgaanders.
  • Het terugdringen van overlast op bepaalde locaties door gebruik of handel in drugs.

Doelstellingen formuleren

Met de beleidsfocus en de lokale probleemanalyse als kader stelt u vervolgens doelen die u wenst te bereiken met uw beleidsplan gericht op drugspreventie. Belangrijk is om hierbij rekening te houden met de (on)mogelijkheden die u als gemeente heeft om in te zetten op drugspreventie. De doelen dienen dusdanig (realistisch) geformuleerd te worden dat ze binnen de beleidsperiode behaald kunnen worden.

Bij het formuleren van doelstellingen kunt u zichzelf afvragen: wat wil de gemeente bereiken, onder welke doelgroepen en op welke termijn? De doelen kunnen zich richten op gezondheid, maar ook op maatschappelijke en sociale gevolgen van drugsgebruik, zoals overlast en veiligheid.

Universele preventie richt zich op de algemene bevolking. Voorbeelden van lokale doelen voor universele drugspreventie zijn:

  • Het verhogen van de startleeftijd van gebruik van soft- en harddrugs.
  • Het terugdringen van het aantal inwoners dat regelmatig drugs gebruikt.
  • Het versterken van de norm bij ouders dat zij het niet goed vinden dat hun kinderen drugs gebruiken.

Selectieve preventie richt zich op specifieke doelgroepen die meer kans lopen op problemen met drugsgebruik. Voorbeelden van lokale doelen voor selectieve drugspreventie zijn:

  • Betere naleving en handhaving van de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van cannabis in coffeeshops.
  • Het aantal gezondheidsincidenten door drugsgebruik (bv. intoxicaties) onder jongeren in het uitgaansleven terugdringen.
  • Afname van overlast en agressie als gevolg van drugsgebruik.
  • Afname van het aantal misdrijven in de drugshandel.
  • Afname van drugsgebruik in het uitgaanscircuit.
  • Toename van het aantal professionals dat problematisch drugsgebruik kan signaleren en doorverwijzen.
  • Afname van drugsgebruik in jeugdzorginstellingen.
  • Afname van het aantal mensen dat behandeld wordt voor een drugsverslaving.
  • Afname van schooluitval als gevolg van overmatig drugsgebruik.

Tip: formuleer SMART doelstellingen

Doelstellingen die SMARTEen doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het… zijn geformuleerd, leiden eerder tot concrete en meetbare resultaten. Het meten van de resultaten met behulp van een monitor of evaluatie is dus essentieel om uw doelen te toetsen. Zonder monitor of evaluatie kunt u niet vaststellen of u uw doelen heeft behaald.