Bij het opstellen van lokaal beleid is het belangrijk om te bepalen wat u wil bereiken en op welke doelgroepen u zich daarbij gaat richten.
 

Wat bereikt u?

Inzetten op drugspreventie betekent gezondheidswinst voor de mensen in uw gemeente. Bijvoorbeeld:

 • Minder druk op het zorgsysteem: het begeleiden van mensen met verslavingsproblemen is intensief en de kans op terugval is groot.
   
 • Minder arbeids- en schoolverzuim: effecten van drugsgebruik als concentratieproblemen, psychische problemen en verslaving beïnvloeden het mentaal en cognitief functioneren. Dat kan leiden tot  ziekteverzuim, verminderde arbeidsproductiviteit en slechtere schoolprestaties. Veelvuldig cannabisgebruik is bij scholieren bijvoorbeeld een risicofactor voor spijbelen, weinig schoolmotivatie, verminderde schoolprestaties en uitval.
   
 • Minder gezondheidsincidenten: drugsgebruik (bijvoorbeeld op evenementen) kan leiden tot incidenten waarbij de inzet van hulpdiensten nodig is.
   
 • Minder overlast en onveiligheid: onder invloed reageren mensen anders dan normaal. Dit kan vooral in combinatie met alcoholgebruik leiden tot (meer) agressie, (huiselijk) geweld,  overlast of verkeersongevallen.
   

Beleidsfocus bepalen

Start met het maken van een lokale probleemanalyse. Daarmee krijgt u inzicht in de lokale problematiek en kunt u de beschikbare mensen en middelen gericht inzetten.  

De beleidsfocus kan bijvoorbeeld de volgende speerpunten hebben: 

 • Jongeren: voorkomen dat zij beginnen met drugsgebruik
 • Risicogroepen: inzetten op het versterken van beschermende factoren, vroegsignalering en toeleiding naar hulp
 • Specifieke soorten drugs: terugdringen van het gebruik
 • Gebruik in bepaalde settings: voorkomen of terugdringen van gebruik
 • Overlast op bepaalde locaties: terugdringen van overlast door gebruik of handel in drugs


Doelstellingen formuleren

Stel in samenwerking met andere partners doelen op die u wilt bereiken met uw beleid. Formuleer uw doelen meetbaar en zodanig dat u ze binnen de beleidsperiode kunt behalen. De doelen kunnen zich richten op gezondheid, maar ook op maatschappelijke en sociale gevolgen van drugsgebruik, zoals overlast en onveiligheid.


Voorbeelden doelen

 • De startleeftijd voor gebruik van softdrugs gaat omhoog van x naar x
 • Het aantal scholen dat Helder op School uitvoert gaat omhoog met x%
 • Het aantal ouders dat weet hoe je met je kind praat over drugs stijgt van x naar x%
 • De naleving van de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van cannabis in coffeeshops gaat omhoog van x naar x%
 • Het aantal minderjarige jongeren dat drugs gebruikt gaat omlaag van x naar x
 • Afname van schooluitval als gevolg van overmatig drugsgebruik met x% op cluster4-scholen
 • Voorkomen van nieuwe aanwas drugsgebruikers bij jongeren in hanggroepen en bezoekers van het jongerenwerk
 • Jaarlijks trainen van x professionals in de sociale omgeving van jongeren in het  signaleren en bespreekbaar maken van drugsgebruik