U kunt het beleid op drie niveaus evalueren: door het proces te beoordelen, de bereikte effecten te meten en door de voortgang te monitoren. Niet alleen achteraf maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. Een beleidscyclus bestaat uit planning, uitvoering en evaluatie. Een werkbare evaluatiemodus ziet er als volgt uit:

  • Vierjaarlijks evalueren van de beleidsnota drugs op het niveau van uitkomsten en proces. Dit loopt mee met de evaluatie van de vierjaarlijkse nota lokaal Gezondheidsbeleid en geeft input voor het plan voor de vier volgende jaren.
  • Jaarlijks monitoren van de voortgang en eventueel bijsturen van de uitvoering van lokaal drugsbeleid.

Scanner Lokaal Drugsbeleid

De Scanner Lokaal Drugsbeleid is een wetenschappelijk onderbouwd onderzoeksinstrument. Met behulp van de Scanner kunnen de doelstellingen en activiteiten van het lokale of regionale drugsbeleid geëvalueerd worden. Daarnaast brengt de Scanner eventuele nieuwe problemen in kaart en worden op basis van de scan concrete aanknopingspunten voor toekomstig beleid benoemd. Bekijk de Scanner Lokaal Drugsbeleid van het Trimbos-instituut.

Effectevaluatie

Met een effectevaluatie kunt u in kaart brengen in hoeverre u de eerder gestelde doelen behaald heeft. Mogelijke indicatoren (deze hangen dus af van uw doelen) waarop u effect kunt meten zijn:

  • Naleving door bijvoorbeeld horeca, evenementen en coffeeshops.
  • Aantal drugsgerelateerde incidenten.
  • Verandering in gedrag (bijvoorbeeld vermindering drugsgebruik in bepaalde doelgroepen, vaker vragen naar ID in coffeeshops, het weren van drugs bij evenementen).
  • Verandering in factoren die gedrag beïnvloeden (bijvoorbeeld kennis, attitude, vaardigheden, sociale druk, risicoperceptie en de omgeving).

Instrumenten

Om deze effecten te meten kunt u gebruikmaken van de instrumenten voor monitoring, incidentenregisters bij politie, ziekenhuizen, huisartsenposten en scholen, cijfers van afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd door universiteiten, hogescholen, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, verslavingszorginstellingen, het Trimbos-instituut.

Monitoring

Door middel van monitoring houd je zicht op de voortgang van de beoogde resultaten. Welke interventies en maatregelen van het uitvoeringsplan zijn uitgevoerd, welke doelgroepen worden bereikt en wordt het beleid gehandhaafd zijn daarnaast vragen die door middel van monitoring beantwoord kunnen worden. Voor het monitoren van het drugsbeleid kunnen de volgende instrumenten worden gebruikt:

  • Scanner Lokaal Drugsbeleid.
  • Monitoren drugsgebruik: Antenne-onderzoek, E-MOVO, GGD-monitor
  • Monitoren van drugsincidenten: aantal drugs gerelateerde incidenten op EHBO-posten, spoedeisende hulp, bij ambulances en politieartsen.
  • Monitoring drugsgerelateerd gedrag: veiligheidsmonitoren (rijden onder invloed), LADIS (verslavingsproblematiek), GGDmonitor, peilstationsonderzoeken (HBSC, E-MOVO, LASA).

Procesevaluatie

Met behulp van een procesevaluatie kan de gemeente beoordelen of interventies of beleid op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Lees meer over het doen van een procesevaluatie.