Evenementen zijn belangrijk voor de promotie van een stad en zijn een bron van vermaak voor de inwoners. Alcohol- en drugsgebruik op evenementen kan zorgen voor extra risico’s met betrekking tot zowel veiligheid als gezondheid.

Evenementenbeleid en vergunningverlening

Gemeenten kunnen in hun evenementenbeleid en vergunningverlening de evenementen reguleren. Een goed evenementenbeleid zorgt dat er per evenement wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn. Een gemeente kan hierbij onderscheid maken tussen evenementen met een laag risico en evenementen met een hoog risico. Voor evenementen met een zeer laag risico kan een melding bij de gemeente volstaan. Voor evenementen met een hoger risico is een vergunning verplicht. Hierin kunnen voorwaarden worden gesteld aan de organisatie.

Voorbeeld: Risicoanalyse vooraf

Een risicoanalyse waarin het verwachte alcohol- en drugsgebruik wordt meegenomen, maakt een betere inschatting mogelijk van de benodigde veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen. Sommige (dance)evenementen kennen jaarlijkse edities. Evaluaties van voorgaande jaren vormen de basis van de risicoanalyse. Experts van instellingen voor verslavingszorg kunnen adviseren over het te verwachten middelengebruik en nieuwe trends.

Vergunning voor evenementen

De wettelijke kaders voor een evenement zijn:

  • De Gemeentewet (artikel 174).
  • De Wet veiligheidsregio's.
  • De APVAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) .

In de APV moet een vergunningplicht worden opgenomen. In deze vergunning kunnen eisen worden gesteld aan de veiligheidsmaatregelen op een evenement. Ook alcoholmatiging en drugspreventie kunnen worden opgenomen in de vergunning.

Organisatoren van evenementen en feesten vragen een vergunning aan bij de burgemeester. Het is van belang dat uw gemeente beleidsregels opstelt zodat duidelijk is voor welke manifestaties en onder welke voorwaarden een vergunning wordt verleend. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op overlast, verkeersveiligheid, verantwoorde alcoholverstrekking, maar ook op drugs en maatregelen die gezondheidsincidenten met drugs kunnen beperken. De gemeente Amsterdam verwoordt haar beleidsregels voor dance evenementen in het Beleidskader Dance.

Voorbeeld: maatregelen om gezondheidsincidenten te beperken

Het is niet mogelijk om drugsgebruik op een evenement volledig uit te sluiten. Wel kunnen er maatregelen genomen worden ter voorkoming of beperking van gezondheidsincidenten door drugsgebruik. Voorbeelden hiervan zijn het gratis water verstrekken, een goede klimaatbeheersing, het inzetten van peer-teams (voorlichting door leeftijdsgenoten) en goed uitgeruste EHBO-posten. Het is van belang dat EHBO'ers, beveiligingspersoneel en ondernemers getraind zijn in het herkennen van drugs gerelateerde aandoeningen.

Meer informatie