Om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie, is het van belang om lokaal te inventariseren in welke mate er gesport en bewogen wordt  en in welke wijken en onder welke bevolkingsgroepen er onvoldoende bewogen wordt. Een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing is nodig voor het bepalen van prioriteiten en doelstellingen en kan u helpen bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel. Daarnaast kunt u de lokale probleemanalyse gebruiken om te zien welke resultaten het lokale beleid oplevert. Zo nodig kunt u waar nodig doelstellingen aanscherpen en/of de focus verleggen van uw beleid en uitvoering.

Bronnen voor een lokale analyse

Hoe specifieker de cijfers voor een gemeente zijn, hoe beter. Enkele belangrijke bronnen voor inzichten en cijfers op het gebied van sport en bewegen:

 • GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst: gemeentelijke cijfers inclusief resultaten van de periodieke gezondheidsonderzoeken van de jeugdgezondheidszorg (de GGD maakt ook schoolprofielen).
 • Provinciale sportorganisatie of lokale sportservice organisatie: cijfers over het aanbod en gebruik van faciliteiten, ook bij verenigingen
 • Tevredenheidsonderzoek van de gemeente onder burgers.
 • Welzijnswerk: gesprekken met sleutelfiguren in de wijk.
 • Sectoren binnen de gemeente: visie en plannen voor bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte en het (sport-)accommodatiebeleid.
 • ROSRegionale Ondersteuningsstructuur : organisatie die bijdraagt aan de organisatie van een geïntegreerde eerstelijnszorg.
 • Onderzoeksrapport: Zo sport Nederland, trends en ontwikkelingen in sportdeelname van NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.
 • Lokale verenigingsmonitor van het Mulier Instituut
 • Online databases zoals Sport-op-de-kaart, waarstaatjegemeente.nl, Monitor leefbarometer, sportenbewegenincijfers.nl en volksgezondheidenzorg.info
 • Regiobeeld.nl geeft inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hier vind u cijfers en visualisaties voer o.a. gezondheid en leefstijl
 • De web-appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. Beweegwijzer: de Beweegwijzer is een laagdrempelige app met als doel het aantal minuten lichaamsbeweging per week van basisschoolleerlingen in kaart te brengen.
 • De ROS-wijkscan helpt gemeenten en zorgverleners, maar ook sportaanbieders bij een goede analyse van de wijk. Een basis voor het ontwikkelen van beleid of initiatieven op het gebied van gezondheid, sport en zorg.
 • Scan & Match: Vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking biedt handvatten voor het vinden van sport- en beweeginformatie over vraag en aanbod voor mensen met een beperking in de regio of gemeente en voor het analyseren van beleid. De uitkomsten kunnen gebruikt worden als onderbouwing bij het ontwikkelen of actualiseren van beleid.
 • De Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling is gericht op gemeenten die willen werken aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, die waarde toevoegt aan ecologie, economie en welzijn.
 • Urban Strategy  is een interactief instrument van TNONederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek dat gebruikt kan worden bij ruimtelijke planvorming. Gemeenten krijgen gedetailleerd inzicht in de effecten van aanpassingen in de omgeving op bijvoorbeeld het beweeggedrag van bewoners.
 • Dankzij het Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) en de lokale Sportersmonitor kan NOC*NSF tot op straatniveau inzicht bieden in het aantal leden van sportverenigingen. Dat is een belangrijke indicator en voorspeller van sport- en beweeggedrag. Daarnaast brengt NOC*NSF in samenwerking met gemeenten sportdeelname op buurtniveau in kaart, inclusief de motieven en barrières om wel of niet te gaan sporten en bewegen.

Handreiking Werken met lokale data

De Handreiking Werken met lokale data biedt feiten en cijfers over sport en bewegen, relevante maatschappelijke ontwikkelingen, het duiden van gegevens en het analyseren van beleid (Kenniscentrum Sport & Bewegen, april 2020).

Meer informatie

Maak een wijkgezondheidsprofiel voor een inventarisatie van de (gezondheids)situatie, wensen en behoeften en gezondheidsbeleving van inwoners in uw gemeente, dorp, buurt of wijk.