De Jeugdwet gaat uit van een verschuiving van zware naar lichtere zorg. Die verschuiving kan alleen tot stand komen als gemeenten de basis en preventieve voorzieningen goed op orde hebben. Daarvoor zijn investeringen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg) nodig.

Kracht van de JGZ

Een belangrijke kracht van de JGZ is dat alle kinderen tot hun 18e levensjaar regelmatig gezien worden. Volgens onderzoek van het NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid uit 2015 bereikt de JGZ minstens 95% van de kinderen onder de 4 jaar en 90% van de kinderen boven de 4 jaar. Alle ouders en jongeren kunnen er terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezonde en veilige ontwikkeling en positief opgroeien. Deze informatie en ondersteuning is gericht op het bevorderen van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen, het bevestigen van ouders in hun rol als opvoeders en het reduceren van behoeften aan specialistische zorg. Het tijdig signaleren van risico’s en problemen is een essentieel onderdeel van deze zorg. De JGZ-professionals verbinden gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren aan de sociale context waarin ze opgroeien. De JGZ vaccineert, monitort de gezondheid en de ontwikkeling van jeugdigen en neemt deel aan zorgnetwerken op school en in de wijk. Welke taken onder de JGZ vallen staat beschreven in het basispakket JGZ 2015. Naast het basispakket voert de JGZ ook preventieve taken uit, zoals een opvoedcursus voor specifieke jongeren of een screening op de noodzaak van voorschoolse educatie voor bepaalde kinderen. Daarover maakt de gemeente afspraken met de JGZ.

Onnodige medicalisering tegengaan

Waar nodig verzorgt de JGZ voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg. Met uitleg en advies kan de JGZ situaties normaliseren en zo bijdragen aan het versterken van de eigen kracht en onnodige medicalisering helpen tegengaan. Hiermee wordt voorkomen dat:

  • alledaagse problemen ten onrechte bij zware, specialistische zorg terechtkomen.
  • problemen ten onrechte niet behandeld worden en in een later stadium een extra beroep op gespecialiseerde zorg nodig is.

Opschalen, afschalen en nazorg

De JGZ kan inschatten of jongeren meer hulp nodig hebben (opschalen) en ze begeleiden als ze terugkeren uit een hulpsituatie (afschalen). Ook in de 'nazorg', nadat een zorgtraject is afgesloten, kan de JGZ een rol spelen door een kind of het gezin te monitoren en begeleiden, eventueel in samenspraak met een wijkteam, jeugdteam of een ander lokaal team.

JGZ- Preventie-agenda

Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Daarom heeft de JGZ sector de preventie- agenda opgesteld voor de komende jaren; daarin worden armoede, kindermishandeling en schoolverzuim aangepakt door te investeren op de pijlers ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid. Lees meer over de preventie-agenda.

Meer informatie