Voor het maken van effectief jeugdbeleid heeft u cijfers en feiten nodig. Door de regionale of lokale situatie rondom jeugd in beeld te brengen, kunt u onderbouwd prioriteiten stellen en doelgroepen kiezen.


Demografie

In Nederland leven ongeveer 3,8 miljoen kinderen en jongeren (0 tot 20 jaar); dat is 21% van de totale Nederlandse bevolking. Dit percentage is over de jaren fors afgenomen: tussen 1970 en 2020 daalde het percentage 0-19-jarigen van 36% naar 22%. Lees meer op vzinfo.nl

 

Gezondheid rondom de geboorte

Gezond opgroeien begint met een gezonde start van het leven. Hier is nog veel gezondheidswinst te behalen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) volgt in hoeverre gemeenten hierop inspelen met passende activiteiten en hoe de gezondheid van jonge kinderen zich ontwikkelt. Zo daalt het aantal baby’s met een laag geboortegewicht en/of een vroeggeboorte, maar nemen zwangere vrouwen later dan gebruikelijk contact op met de geboortezorg. Lees verder:  Kansrijke Start | RIVM (waaronder de Monitor Kansrijke Start 2020)

 

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid, ook wel mentaal welbevinden genoemd, gaat over de ervaren (mentale) gezondheid zoals tevredenheid, geluk en kwaliteit van leven.

 • Ervaren gezondheid: Veruit de meeste kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (±95%) ervaren hun eigen gezondheid als (zeer) goed.  De ervaren gezondheid neemt af met het ouder worden;  voor jongeren (klas 2en 4 middelbare school) ligt het percentage rond de 85%.
 • Kwaliteit van leven: Kinderen en jongeren geven een hoog rapportcijfer voor hun eigen leven. Leerlingen in het basisonderwijs geven hun leven een 8,3 en in het voorgezet onderwijs een 7,5

Psychische klachten

Psychische klachten zijn symptomen van (ervaren) mentale ongezondheid, zoals gevoelens van stress, angst of somberheid.

 • Ervaren stress: Bijna de helft van de jongeren (45%) voelt zich (zeer) vaak gestresst, onder andere door huiswerk/school. Bijna één op de tien (9%) basisschool leerlingen (groep 7 en 8) ervaart veel druk door schoolwerk en ruim een derde (38%) van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit percentage is in het voortgezet onderwijs sinds 2007 meer dan verdubbeld.
 • Psychosociale problemen: 25% van de middelbare scholieren ervaart psychosociale problemen, zoals emotionele en gedragsproblemen of problemen met leeftijdsgenoten.
 • Gepest worden: 4% van de jongeren wordt regelmatig gepest. In de afgelopen 3 maanden gebeurde dit bij 8% van de jongeren op school en bij 5% via internet (cyberpesten).

Lees verder op vzinfo.nl en op nji.nl:

 

Leefstijl

Cijfers en feiten over de leefstijl van kinderen en jongeren vindt u bij de afzonderlijke gezondheidsthema’s:


Risicogroepen

Sommige kinderen en jongeren hebben een verhoogd risico op problemen bij gezond, prettig en veilig opgroeien. Bijvoorbeeld:

 • Kinderen die opgroeien in een kwetsbaar gezin, bijvoorbeeld eenoudergezinnen, gezinnen waarbij sprake is van armoede, kwetsbare ouders zoals ouders met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of relatieproblemen of gezinnen met gebrekkige opvoedvaardigheden, bijvoorbeeld doordat ouders onveilig gehecht zijn met hun kind.
 • Kinderen en jongeren die te maken hebben met een negatief schoolklimaat, die bijvoorbeeld gepest worden.
 • Kinderen die geen goede vrijetijdsbesteding hebben. 
 • Kinderen met een zwakke intelligentie en/of taalontwikkeling
 • Kinderen met psychische problemen, gedragsproblemen, een psychische stoornis of verslavingsproblematiek.
 • Kinderen met problemen in cognitieve functies zoals het verwerken van signalen van straf en beloning, of in de regulatie van de eigen emoties en gedrag. 

 

Meer informatie