Om een aanpak voor het voorkomen van overgewicht om te zetten naar beleid en een uitvoeringsprogramma, heeft u cijfers en feiten nodig. Door de regionale of lokale situatie in beeld te brengen, kunt u onderbouwd prioriteiten stellen en gericht doelgroepen kiezen.

Huidige situatie overgewicht

Hoeveel procent van de Nederlanders heeft overgewicht of obesitas en bij wie komt het voor? Lees verder over de huidige situatie van overgewicht.

Cijfers op wijkniveau

Op Volksgezondheidenzorg.info staan kaarten met cijfers op wijk- en buurtniveau. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek en RIVM.

Trends in overgewicht

In 1990 had één op de drie volwassen Nederlanders (33%) overgewicht. Sindsdien is het aantal Nederlanders met overgewicht sterk gestegen naar één op de twee (50,2%) in 2018. Het percentage mensen met obesitas verdrievoudigde van 5,5% naar 15%. De laatste jaren is de stijging afgevlakt. Overgewicht kwam gedurende de gehele periode 1990-2016 meer voor bij mannen en obesitas kwam meer voor bij vrouwen. Tussen 1981 en 2017 is een lichte stijging (10,1% resp. (13.5%) te zien in het percentage jongeren (4 tot 17 jaar) met overgewicht. Ernstig overgewicht bij jongeren is tussen 1981 en 2016 nauwelijks veranderd. Het fluctueert tussen 2,3% en 2,8%.  Lees verder over trends in overgewicht en obesitas. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau.

Oorzaken en gevolgen van overgewicht

Er zijn meerdere oorzaken voor overgewicht en obesitas, maar de belangrijkste redenen zijn een te hoge energie-inname via voeding en te weinig lichamelijke activiteit. De leefomgeving is de afgelopen tientallen jaren steeds meer veranderd in een 'obesogene' omgeving, dat wil zeggen een omgeving die mensen stimuleert om te veel te eten en niet uitnodigt om te bewegen. Ook het ontbreken van recreatieve ruimte kan ervoor zorgen dat kinderen en volwassen minder bewegen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat weinig slaap invloed kan hebben op iemands eetlust en mogelijk daardoor op lichaamsgewicht, maar daar is nog geen precieze verklaring voor gevonden. Overgewicht en obesitas brengen ook gezondheidsrisico's met zich mee en vergroten de kans op chronische aandoeningen, zoals diabetes type 2 en psychische klachten. Lees meer over gezondheidsgevolgen van overgewicht en obesitas.

Risicogroepen overgewicht

Laagopgeleiden zijn de belangrijkste risicogroep: overgewicht en obesitas komen bij deze groep vaker voor dan bij hoogopgeleiden. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.  Lees meer over overgewicht en obesitas naar opleidingsniveau. De cijfers zijn onderverdeeld naar geslacht en leeftijd.

Overgewicht komt het meest voor bij kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (25,1 procent in 2018) en bij 18- tot 25-jarigen (24 procent in 2018). Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond hebben ook vaker ernstig overgewicht dan jongeren zonder migratieachtergrond. Overgewicht komt bij meisjes en jongens ongeveer evenveel voor.

Ook ouderen zijn een belangrijke risicogroep: ongeveer 61% van de 65-jarigen en ouder heeft overgewicht. Gewichtsstijging gaat door na de leeftijd van 60 jaar en loopt door tot aan 74 jaar. Deze groep zal in de periode tot aan 2025 bovendien sterk groeien. Vooral bij mensen die met pensioen zijn gegaan na een actieve baan nemen lichaamsgewicht en middelomtrek toe. Bronnen: Factsheet ouderen en voeding en StatLine: Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek.

Overgewicht per GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst regio en per gemeente

Er zijn regionale verschillen in het percentage inwoners met overgewicht en obesitas. Lees meer over de verschillen per GGD-regio en per gemeente.

Probleemanalyse: lokale situatie in beeld

Om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie, is het van belang om lokaal te inventariseren in welke mate er sprake is van overgewicht. In welke wijken en onder welke leeftijdsgroepen en bevolkingsgroepen treedt het probleem vooral op? Belangrijke bronnen voor inzichten en cijfers zijn onder andere de GGD, ROSRegionale Ondersteuningsstructuur , de Sportraad en welzijnswerk. Lees meer over lokale probleemanalyse.