Wilt u aan de slag met het thema overgewicht, als onderdeel van uw gemeentelijke gezondheidsnota of lokaal preventieakkoord? Op deze pagina leest u meer over de landelijke kaders rondom overgewicht.

Nationaal Preventieakkoord

De gezondheid verbeteren van mensen en van Nederland als geheel. Om dat te bereiken, heeft het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Nationaal Preventieakkoord  gesloten met verschillende partijen. De drie deelakkoorden betreffen roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het deelakkoord overgewicht heeft de ambititie om het aantal mensen met overgewicht te laten dalen tot het niveau van 1996. Om dit te bereiken zetten partijen zich in om de omgeving gezonder te maken en om kinderen thuis, op school, op de opvang in de wijk en op de sportvereniging meer te laten bewegen. Om gezond eten te stimuleren, komt er onder andere een campagne over de Schijf van Vijf en een nieuw, breed gedragen voedselkeuzelogo. Om het drinken van water te stimuleren komen er meer watertappunten op publieke plekken. Producenten gaan suiker in frisdrank stapsgewijs verminderen naar 30% minder verkochte calorieën in 2025.

Nationaal Sportakkoord

De maatregelen in het Nationaal Sportakkoord om meer mensen in beweging en aan het sporten te krijgen, dragen ook bij aan de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. Het sportakkoord is op 29 mei 2018 ondertekend en kent 5 deelakkoorden:

  1. Inclusief Sport en bewegen
  2. Van Jongs af aan vaardig in bewegen
  3. Duurzame Sportinfrastructuur
  4. Vitale aanbieders
  5. Positieve Sportcultuur

Binnen het Sportakkoord wordt onder andere ingezet op ruim 700 extra buurtsportcoaches en  beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar.

Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

De vier gezondheidsvraagstukken uit de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 geven richting aan uw lokale of regionale nota gezondheidsbeleid.

De vraagstukken zijn:

  1. Gezondheid in de sociale en fysieke leefomgeving
  2. Gezondheidsachterstanden verkleinen
  3. Druk op het dagelijks leven bij jongeren en jongvolwassenen
  4. Vitaal ouder worden

Direct aan de slag met deze gezondheidsvraagstukken? Bekijk hoe u de vraagstukken kunt behandelen in uw lokale nota.

Jongeren op Gezond Gewicht en Care for Obesity

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en het project Care for Obesity (C4O) werken al langer samen aan de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Jongeren Op Gezond Gewicht richt zich op preventie (en in de pijler Verbinding Preventie en Zorg ook op zorg); C4O sluit hierop aan en richt zich op de preventie van obesitas én de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. De gezamenlijke ambitie is dat voor ieder kind met overgewicht of obesitas zorg gerealiseerd kan worden, gericht op verbetering van de gezondheid. Waarbij uiteindelijk de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van kinderen met overgewicht en obesitas wordt bevorderd. Care for Obesity werkt daarnaast nauw samen met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas.

Landelijke programma’s ter preventie overgewicht

Kansrijke start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Minister Hugo de Jonge (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZJeugdgezondheidszorg) werken samen in het actieprogramma Kansrijke Start  om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Gezonde kinderopvang

Met Gezonde kinderopvang kunnen kinderopvangorganisaties structureel en integraal werken aan gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen en  deskundigheid van medewerkers.

Gezonde School

Met de Gezonde School-aanpak kunnen scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs structureel en integraal werken aan een gezonde leefstijl bij leerlingen. Scholen kiezen een of meerdere gezondheidsthema's, zoals voeding, bewegen en sport en welbevinden, en gaan voor elk thema op de pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en beleid aan de slag.

Nationaal programma preventie en Alles is gezondheid

Langer leven in een betere gezondheid is het doel van het Nationaal Programma Preventie. Met het NPP geeft het kabinet richting aan verschillende initiatieven en programma’s door twee maatschappelijke opgaven centraal te stellen: het verminderen van de groei van het aantal mensen met chronische ziekten en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De focus ligt op de speerpunten uit de landelijke nota gezondheidsbeleid: minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Onderdeel van het NPP is Alles is Gezondheid..., waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk preventie-initiatieven te ontwikkelen.

GIDSGezondheid In De Stad / Gezond In

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten. Lees meer over Gezond In en overgewicht.